Про стилістичні особливості синонімів у романах Г. Флобера “Мадам Боварі” і “Бувар і Пекюше”

Червень 28th, 201111:05 pm

0


Про стилістичні особливості синонімів у романах Г. Флобера “Мадам Боварі” і “Бувар і Пекюше”

Дослідження та наукове висвітлення мови художніх творів видатних французьких письменників завжди було й залишається актуальним. Важлива ділянка цих досліджень – вивчення ролі синонімії в романах Г.Флобера “Мадам Боварі” і “Бувар і Пекюше”. Саме завдяки синонімії Г.Флобер підніс французьку літературну мову на новий, вищий щабель свого розвитку. Зважаючи на це, ми поставили перед собою завдання розкрити деякі стилістичні функції синонімів, на які так багатий словник творів Г.Флобера. Йдеться, зокрема, про стилістичні функції парних синонімів. У зв’язку з цим нагадаємо, що найбільш поширеною функцією парних синонімів є функція підсилення або уточнення. Наприклад: Pecuchet ne pleurait pas. Tres pale ou plutot livide, la bouche ouverte et les cheveux colles par la sueur froide, il se tenait a l’ecart [5,c. 47]. У цьому реченні автор переносить акцент, як відмічає Е.М.Береговська, на ті додаткові відтінки, що відрізняють слово livide від pale: мертвотний, синюватий відлив блідості Пекюше, зворушеного своїм нещастям. [1,с. 6]

 

Бувають випадки, коли парні синоніми не підсилюють і не уточнюють поняття про предмет, а, навпаки, розмивають його межі, створюють враження невизначеності, туманності. Цього ефекту автор досягає за допомогою абстрактних синонімів : Les choses intengibles n’en sont pas moins reelles, et de la terre aux astres a la terre, c’est un va-et-vient une transmission, un echange continu [5.c.264]
При порівнянні синоніміки Г.Флобера з синонімікою його літературних попередників впадає в око саме творчий підхід письменника до вживання тих чи інших синонімів, художнє вміння застосовувати їх з певною художньо-стилістичною метою.Так, змальовуючи образ Емми Боварі, її пошуки любові й щастя, Г.Флобер використовує такі синонімічні пари, як bonhcur-felicite. які повністю відтворюють головну рису цього образу.

 

Використання парних і непарних синонімів – одне з типових прийомів автора, які дозволяють йому передати почуття й душевний стан своїх героїв. Описуючи переживання Емми при від’їзді з Іонвіля Леона, близької та знаної людини, автор використовує такі синоніми як chagrin, melancolie, desespoir і douleur, які досить тонко і всебічно передають пригнічений стан героїні, почуття глибокого розчарування.
Для передачі комічного ефекту письменник використовує порівняння різностильових синонімів. Так, висміюючи аптекаря Оме, Г. Флобер уводить синоніми, із яких один належить до спеціальної лексики, а інший – до розмовної мови: Binet lui demanda une demie-once de sucre. Acide de sucre ? fit le pharmacien dedaigneusement. Je ne connais pas, j’ignore, vous voulez peut-etre de l’acide oxalique [4,188]. Протиставляючи ці два синоніми, письменник висміює аптекаря, який хоче показати себе вище від інших: “Комізм, досягається тим, що аптекар вживає термінологію своєї професії у зовсім невідповідних ситуаціях ” [1,с. 12].
Відтінок орнаментальності та декоративності виражають такі синоніми, як: rouge, rougeatre, rose, rougi, propre, impropre, la couleur de feu, la couleur de sang. Поряд зі словами, які передають червоний колір, ми знаходимо в романах декілька прикметників, які передають синьо-голубий колір: bleu bleuatre, d’hyacinthe, d’azur та інші. Поєднання цих відтінків кольорів з іншими роблять опис надзвичайно мальовничим і привабливим.

 

Отже, аналіз матеріалу показав, що синоніми виконують у тексті романів Флобера різні функції. Вони служать для: підсилення вираженого поняття, уточнення й конкретизації дії, предмета, виділення головних рис образу, створення комічного ефекту та інше.

Діана Тишковська
Науковий керівник – доц. Пащук Я. І.

Використана література:
1. Береговская Э.М. Стилистические функции синонимов : Автореф…дис. канд. филол. наук.
Л. :ЛГУ, 1964. 23 с.
2. Брагина А.А. Синонимы в литературном языке.М, 1986.- 125 с.
3. Скмидло А. Стилистическая роль синонимов в художественой прозе (на материале романов Шолохова): Автореф…дис.канд.наук.- М. : МГУ, 1963.-22 с.
4. Flaubert G. Bouvard st Pecuchet.- P. : Hachette, 1981,-366 p.