Суміжні тексти – Прес-ревю

Січень 21st, 201210:36 am

0


Суміжні тексти – Прес-ревю

Прес-ревю

Прес-ревю – це підбір матеріалів друкованих ЗМІ, які, скопійовані та зброшуровані, становлять комбінований опосередкований PR-текст, що відображає діяльність базового суб’єкта PR і призначений для внутрішньофірмових комунікацій.

Прес-ревю – це результат збирання зовнішніх друкованих журналістських матеріалів, які дозволяють проводити моніторинг відображеного в ЗМІ пабліцитного капіталу базового суб’єкта в цілому і по окремих його частинах. Таким чином, це ідеальний засіб аналізу ставлення спільноти до базового суб’єкта PR, тобто встановлення зворотного зв’язку між адресатом і джерелом.

Створенням такої бази даних у вигляді підбірки вирізок і ксерокопій публікацій у періодиці, а також у вигляді електронного каталога повинен займатися прес-центр. Він повинен уважно слідкувати за всіма новими матеріалами, які прямо стосуються або торкаються інтересів організації. Це потрібно для того, щоб оцінити результати будь-якої позитивної діяльності преси, а також для того, щоби знаходити матеріали, які можуть становити інтерес для організації чи критикують її.

Кожна організація має свої традиції, свою технологію оформлення матеріалів преси про PR-суб`єкти і періодичності ознайомлення з цією інформацією потрібного кола людей. Це може бути щоденна підбірка з представленням її безпосередньо керівництву, це можуть бути ксерокопійовані підбори газетних текстів за тиждень чи будь-які інші форми організації і презентації матеріалу, що відбиває громадську думку про об’єкт PR.

У практиці західних внутрішніх комунікацій прес-ревю – один із найважливіших компонентів, який активно використовується в конкретній діяльності прес-структури організації і відбиває її діяльність. Прес-ревю зазвичай використовується в економічних комунікаціях.

Розрізняють такі типи прес-ревю:

• репродуктивне (газетний матеріал вирізається, наклеюється на папір, копіюється, брошурується і розповсюджується серед потрібної аудиторії);
• скановане (газетний матеріал сканується, електронний – копіюється);
• синтетичне (з матеріалу вибираються найголовніші абзаци, окремі висловлювання, цитати);

Кожна публікація повинна мати свою адресу, публікації підбираються за певною тематикою, ідуть за ієрархією. У великих за обсягом матеріалах найважливіша інформація може бути виділена (підкреслення, маркер, в електронному варіанті – курсив, напівжирний шрифт, колір, анімаційні засоби). Прес-ревю має сторінки змісту та пагінацію. Зброшуровані у вигляді прес-ревю матеріали розповсюджуються серед певної цільової групи – внутрішньої громадськості, перш за все серед адміністрації організації.

Прес-ревю може мати різну періодичність: воно може бути регулярним (щомісячним, дво-, тримісячним і т.д.) чи нерегулярним. Періодичність варіюється залежно від об’єму, характеру діяльності підприємства, основного сегмента цільової громадськості. Так, деякі західні прес-служби великих організацій видають і щоденні прес-ревю. Так само, як і для багатьох інших жанрових різновидів PR-тексту, при розповсюдженні прес-ревю можуть і повинні використовувати мультимедійні засоби (радіо, телебачення, Інтернет).

Прес-ревю може мати свою внутрішню рубрикацію, наприк-лад, новини з галузі промисловості, новини організації, використання досвіду тощо. Вибір матеріалу може здійснюватися і за характером органів ЗМІ – загальнонаціональні видання, регіональна преса, професійні та спеціалізовані видання та ін.

Випуск прес-ревю має таку мету: по-перше, активне інформування внутрішньої громадськості про суспільний статус підприємства очима друкованих ЗМІ; по-друге, стимуляція роботи працівників підприємства (внутрішньої громадськості) внаслідок усвідомлення нею своєї корпоративної місії.