→  Липень 24, 2010

ВИЗНАННЯ ГРОМАДЯНИНА БЕЗВІСНО ВІДСУТНІМ ТА ОГОЛОШЕННЯ ЙОГО ПОМЕРЛИМ Громадянин може бути визнаний судом безвісно відсутнім, якщо протягом одного року в місці його постійного проживання нема відомостей про місце його перебування. Визнання громадянина безвісно відсутнім тягне за собою такі правові наслідки; –    орган опіки та піклування встановлює опіку над майном безвісно відсутнього; –    з майна безвісно […]

→  Липень 23, 2010

ПОРЯДОК НАКЛАДЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ СТЯГНЕНЬ Кодекс України про адміністративні правопорушення встановлює систему органів, які накладають адміністративні стягнення та порядок притягнення до адміністративної відповідальності. До органів, що розглядають справи про адміністративні правопорушення, належать: –    адміністративні комісії при виконавчих комітетах міських, районних у містах, селищних, сільських рад, які утворюються відповідними радами у складі голови, відповідального секретаря, членів комісії […]

→  Липень 23, 2010

ПОНЯТТЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПОРЯДОК ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ її СУБ’ЄКТІВ Порядок здійснення підприємницької діяльності в Україні регулює, перш за все, Закон «Про підприємництво» від 7 лютого 1991 р. (із змінами і доповненнями) та Закон «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» від 1 червня 2000 р. Підприємництво – це безпосередня самостійна, систематична, на власний ризик діяльність з […]

→  Липень 21, 2010

ПОНЯТТЯ, ПІДСТАВИ І ВИДИ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ Цивільно-правова відповідальність – це встановлена законом негативна реакція держави на цивільне правопорушення, що виявляється в позбавленні особи певних цивільних прав чи накладенні на неї обов’язків майнового характеру. Склад цивільного правопорушення є підставою для притягнення до цивільно-правової відповідальності і включає: –    наявність майнової і моральної шкоди. Майнова шкода – це […]

Право інтелектуальної власності →  Липень 21, 2010

ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ Право Інтелектуальної власності – це особисті немайнові і майнові права, що відповідно до чинного законодавства належать авторам того чи Іншого результату інтелектуальної діяльності, тобто право володіти, користуватися і розпоряджатися результатом інтелектуальної діяльності на свій розсуд. Право інтелектуальної власності в Україні регулюється законами «Про авторське право і суміжні права» від 23 грудня 1993 […]

→  Липень 20, 2010

ПОНЯТТЯ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ. СПОСОБИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ Зобов’язання – це такі цивільні відносини, в силу яких одна сторона (боржник) зобов’язана вчинити на користь іншої особи (кредитора) певну дію або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов’язку. Підставами виникнення зобов’язань є: –    угоди, у тому числі договори; –    адміністративні акти, коли […]

→  Липень 20, 2010

ЗАХИСТ ПРАВА ВЛАСНОСТІ Статтею 13 Конституції України передбачено, що держава забезпечує захист прав усіх суб’єктів права власності. Усі суб’єкти права власності рівні перед законом. Володіння майном вважається правомірним, якщо інше не буде доведено судом. Законодавство України встановило такі основні способи захисту права власності: –    витребування власником майна з чужого незаконного володіння (віндикація). Воно здійснюється шляхом […]

→  Липень 19, 2010

ПРАВО ВЛАСНОСТІ. ФОРМИ ВЛАСНОСТІ В УКРАЇНІ Питання власності в Україні регулюється Конституцією України, Цивільним кодексом від 15 лютого 1963 p., Законом «Про власність» від 7 лютого 1991 р. та іншими нормативно-правовими актами. Право власності – це врегульовані законом суспільні відносини з приводу володіння, користування та розпорядження майном. Володіння – це фактична наявність речі в господарстві […]

→  Липень 19, 2010

ОСОБИСТІ НЕМАЙНОВІ ПРАВА ГРОМАДЯН ТА ЇХ ЗАХИСТ Цивільне право регулює майнові та пов’язані з ними особисті немайнові відносини. У процесі цивільно-правового регулювання особисті немайнові відносини набувають майнової форми. Між суб’єктами складаються правові зв’язки з приводу духовних благ, що належать особі. Наприклад, право громадянина на честь, гідність, таємницю особистого життя передбачає обов’язок інших осіб не порушувати […]

→  Липень 18, 2010

ПРЕДСТАВНИЦТВО ТА ДОВІРЕНІСТЬ У деяких випадках особа не має фізичної можливості чи бажання особисто реалізовувати належні їй права та обов’язки (наприклад, у разі хвороби чи відсутності в місці постійного проживання) або за законом не має можливості вчиняти юридичні дії самостійно (недієздатні громадяни). Тоді права і обов’язки особи можуть бути нею реалізовані не особисто, а через […]