→  Липень 18, 2010

ПОНЯТТЯ ВИБОРЧОГО ПРАВА. ВИДИ ВИБОРЧИХ СИСТЕМ Органи державної влади в Україні обираються або призначаються. Вибори – це спосіб формування представницьких органів (органів державної влади та самоврядування) та обрання посадових осіб. В Україні проводяться такі види виборів: –    чергові; –    позачергові (дострокові); –    повторні; –    проміжні; –    замість вибулого депутата або голови; –    у зв’язку з […]

→  Липень 17, 2010

ПОНЯТТЯ, ОЗНАКИ І ВИДИ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ Суб’єктами цивільних правовідносин і відповідно носіями майнових та особистих немайнових прав і обов’язків є також юридичні особи. Юридична особа – це колективний суб’єкт, що має відокремлене майно, може від свого імені набувати майнових і особистих немайнових прав, нести обов’язки, бути позивачем чи відповідачем у суді, господарському суді чи третейському […]

→  Липень 17, 2010

ПОРЯДОК РОЗІРВАННЯ ШЛЮБУ ТА ВИЗНАННЯ ЙОГО НЕДІЙСНИМ Шлюб припиняється внаслідок смерті одного з подружжя або оголошення його померлим. За життя подружжя шлюб може бути розірваний шляхом розлучення за заявою одного з подружжя або за їх спільною заявою. Але чоловік не має права без згоди дружини порушувати справу про розірвання шлюбу під час її вагітності та […]

→  Липень 16, 2010

ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ ВІДПОЧИНКУ У ТРУДОВОМУ ПРАВІ Часом відпочинку вважається час, протягом якого працівник вільний від виконання трудових обов’язків і може використовувати його на свій розсуд. Законодавство розрізняє такі види відпочинку: –    перерви в робочому дні для відпочинку і харчування; –    щоденний відпочинок після роботи; –    щотижневі дні відпочинку; –    святкові і неробочі дні; –   […]

→  Липень 16, 2010

МАТЕРІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ШКОДУ ЗАПОДІЯНУ ПІДПРИЄМСТВУ, УСТАНОВІ, ОРГАНІЗАЦІЇ Працівник, який завдав матеріальної шкоди підприємству, установі, організації, несе матеріальну відповідальність незалежно від того, чи був він притягнутий до дисциплінарної відповідальності за діяння, якими завдано цю шкоду. Матеріальна відповідальність полягає в обов’язку працівника відшкодувати майнову шкоду, заподіяну підприємству, установі, організації у результаті неналежного виконання ним своїх обов’язків. […]

→  Липень 15, 2010

ТРУДОВА ДИСЦИПЛІНА. ДИСЦИПЛІНАРНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ Працівники зобов’язані працювати чесно і сумлінно, своєчасно і точно виконувати розпорядження власника або уповноваженого ним органу, дотримуватися трудової і технологічної дисципліни, вимог нормативних актів про охорону праці, дбайливо ставитися до майна власника, з яким укладено трудовий договір. Трудова дисципліна на підприємствах, в установах, організаціях забезпечується створенням необхідних організаційних та економічних умов […]

→  Липень 15, 2010

ПЕРЕВЕДЕННЯ НА ІНШУ РОБОТУ. ЗМІНА ІСТОТНИХ УМОВ ПРАЦІ Переведення на іншу роботу на тому ж підприємстві, в установі, організації, а також переведення на роботу на інше підприємство, в установу, організацію або в іншу місцевість, хоча б разом з підприємством, установою, організацією, допускається тільки за згодою працівника. Як виняток, власник або уповноважений ним орган має право […]

→  Липень 14, 2010

ВИДИ ТА ТРИВАЛІСТЬ ВІДПУСТОК Щорічні відпустки – це встановлений законодавством безперервний відпочинок працівника із збереженням за ним місця роботи та заробітної плати. Кодекс законів про працю та Закон України «Про відпустки» від 15 листопада 1996 р. встановили такі види відпусток: –    щорічні відпустки (основна відпустка, додаткова відпустка за роботу із шкідливими та важкими умовами праці, […]

→  Липень 14, 2010

ПОНЯТТЯ І ВИДИ ГОСПОДАРСЬКИХ ТОВАРИСТВ Поширеною організаційно-правовою формою підприємницької діяльності є господарські товариства. Порядок створення та діяльності господарських товариств регулюється Законом «Про господарські товариства» від 19 вересня 1991 р. (із змінами і доповненнями). Господарське товариство – це підприємство, установа або організація, створені на засадах угоди юридичними та фізичними особами шляхом об’єднання їх майна та підприємницької […]

→  Липень 13, 2010

ПОНЯТТЯ І ВИДИ ПІДПРИЄМСТВ Підприємство – це самостійний господарюючий статутний суб’єкт, який має права юридичної особи та здійснює виробничу, науково-дослідницьку і комерційну діяльність з метою одержання відповідного прибутку (доходу). Підприємство має самостійний баланс, розрахунковий та інші рахунки в установах банків, печатку з своїм найменуванням. Підприємство як юридична особа не може мати у своєму складі інших […]