Різновиди мислення →  22 Жовтня, 2010

Різновиди мислення Об’єктом розумової діяльності людини є пізнавальні завдання, які мають різне змістове підґрунтя і зумовлюють різне співвідношення предметно-дійових, перцептивно-образних та поняттєвих компонентів у їх розв’язуванні. Залежно від цього розрізняють три основні види мислення: наочно-дійове, наочно-образне та словесно-логічне, або абстрактне. Наочно-дійове мислення характеризується тим, що розв’язання завдання безпосередньо міститься в самій діяльності. Генетично це найбільш […]

Stylistic lexicology – Denotative and connotative meanings of a word →  19 Жовтня, 2010

Stylistic lexicology 1.     Denotative and connotative meanings of a word 2.     Main types of connotation: pragmatic, associative, ideological, conceptual, evaluative, emotive, expressive, stylistic 3.     Neutral and stylistically marked vocabulary 4.     The use of polysemy for stylistic purposes: polysemantic effect. Being the medium of verbal communication language is capable of transmitting actually any type of information. […]

Процес розв’язання завдань →  14 Жовтня, 2010

Процес розв’язання завдань Мислення — це процес руху думки від невідомого до відомого. Мислення починається там, де перед людиною постає щось нове, невідоме і коли вона починає щось аналізувати, порівнювати, узагальнювати. Такі питання виникають в умовах проблемної ситуації. Проблемна ситуація характеризується наявністю суперечностей між реальним рівнем знань та об’єктивно необхідним для успішного розв’язання завдання. Процес […]

Процес розуміння →  14 Жовтня, 2010

Процес розуміння Результатом розумової діяльності є розуміння людиною предметів та явищ об’єктивної дійсності. Розуміння — це складна аналітико-синтетична діяльність мозку, спрямована на розкриття внутрішньої сутності об’єктів, на усвідомлення зв’язків, відносин, залежностей, які в ній відображуються. Залежно від характеру пізнавального завдання та його змістовної структури розуміння може виявлятись у співвіднесенні нового об’єкта з відомим як такого, […]

Форми мислення →  14 Жовтня, 2010

Форми мислення Результати процесу мислення (думки) існують у формі суджень, міркувань, умовиводів і понять. Судження — це форма уявного відображення об’єктивної дійсності, яка полягає в тому, що людина стверджує наявність або відсутність ознак, властивостей чи відносин у певних об’єктах. Наприклад: «Сума внутрішніх кутів трикутника дорівнює 180 градусам»; «Ця квітка — блакитна»; «Це вагомий доказ». Характерна […]

Розумові дії та операції мислення →  14 Жовтня, 2010

Розумові дії та операції мислення Щоб зрозуміти певний об’єкт, треба знати факти, що його характеризують. Перехід від фактів до розкриття їх сутності, до узагальнюючих висновків відбувається за допомогою розумових і практичних дій. Розумові дії — це дії з об’єктами, відображеними в образах, уявленнях і поняттях про них. Ці дії відбуваються подумки за допомогою мовлення. Перш […]

Поняття про мислення. Соціальна природа мислення →  13 Жовтня, 2010

Поняття про мислення. Соціальна природа мислення Пізнавальна діяльність людини починається з відчуттів і сприймань. Відображуючи дійсність на чуттєвому рівні за участю аналізаторів, людина одержує різнобічну інформацію про зовнішні властивості та ознаки предметів, які фіксуються в її свідомості у формі звукових, просторових, часових, смакових, дотикових та інших уявлень. Проте такої інформації про об’єктивний світ людині недостатньо […]

Поняття про сприймання →  13 Жовтня, 2010

Поняття про сприймання Безпосередньо контактуючи з навколишнім світом, людина одержує інформацію не лише про певні властивості та якості, що притаманні тим або іншим об’єктам чи явищам, відчуваючи їх, а й відомості про самі об’єкти як цілісні утворення. Таке цілісне їх відображення в мозку людини характеризує другу ланку єдиного процесу чуттєвого пізнання — сприймання. Сприймання — […]

Різновиди сприймання →  13 Жовтня, 2010

Різновиди сприймання У чуттєвому пізнанні відчуття та сприймання виявляються в єдності. Сприймання поза відчуттями не буває. Розрізняють сприймання за сенсорними особливостями (зорові, слухові, нюхові, дотикові, смакові, кінестетичні, больові та ін.), відношенням до психічного життя (інтелектуальні, емоційні, естетичні), складністю сприймання (сприймання простору, руху, часу). Сенсорний склад сприймання багато в чому збігається з відчуттям. На відміну від […]

Властивості сприймання →  13 Жовтня, 2010

Властивості сприймання Важливою умовою успішного сприймання об’єктів дійсності є його вибірковість. Вибірковість предмета сприймання зумовлюється потребами та інтересами людини, необхідністю у знаннях, професійною спрямованістю тощо. Основні властивості сприймання: предметність, цілісність, структурність, константність та осмисленість. Предметність сприймання виявляється у співвіднесенні відомостей про об’єкти із самими об’єктами як носіями певної інформації. Така об’єктивація одержуваних вражень у конкретних […]