Dialogues →  23 Серпня, 2011

Dialogues   A short conversation between two people presented as a language model – the dialogue – often receives top billing in the manipulative phase of language learning. As a result, students spend much time repeating dialogues for pronunciation and memorization practice, or for grammar drills on selected lines. But when we come to the […]

Social, linguistic, psychological and methodological factors in teaching pronunciation →  20 Серпня, 2011

Social, linguistic, psychological and methodological factors in teaching pronunciation There exists another point of view on the issue of threshold level. Some phoneticians speak about two kinds of pronunciation: orthoepic (from Greek orthós – correct and “epos” speech) and approximated [11, c. 7]. Orphoepic pronunciation is a pronunciation that practically coincides with literary standard pronunciation […]

Difficulties in teaching pronunciation →  15 Серпня, 2011

Difficulties in teaching pronunciation: 1. The first difficulty is concerned with ear. The need for training the ear to observe and analyze will be clearly perceived when it is realized that accurate imitation is impossible so long as accurate hearing is not achieved. Accurate hearing is the fundamental condition for accurate imitation. The only effective […]

→  5 Серпня, 2011

Процес навчання як система Визначальними умовами навчання як діяльності є мета освіти і завдання (навчальні, виховні, розвиваючі) навчальної діяльності, потреби і мотиви навчально-пізнавальної діяльності школярів, зміст матеріалу, який підлягає засвоєнню учнями. Ці умови взаємопов’язані й взаємозалежні. Цілі навчання визначають його зміст. Потреби і мотиви навчальної діяльності суттєво впливають на активність учнів, їх ставлення до навчальної […]

→  4 Серпня, 2011

Цілі процесу навчання (цільовий компонент) Одним з визначальних компонентів процесу навчання є його ціль. Ціль навчання — це ідеальне мисленнєве передбачення кінцевого результату процесу навчання, це те, до чого прагнуть педагог і учні. Загальну мету освіти, як уже було зазначено, визначає суспільство. Вона відображається в державних документах, а потім конкретизується в програмах з окремих навчальних […]

→  4 Серпня, 2011

Стимулювання процесу навчання (стимуляційно-мотиваційний компонент) Оволодіння навчальним матеріалом, розвиток і виховання особистості в процесі навчання відбувається лише за умови прояву її високої активності в навчально-пізнавальній діяльності. Організована діяльність, у якій людина бере участь без бажання, практично не розвиває її. Ось чому правильно кажуть: можна силою привести коня до води, але не можна присилувати його пити. […]

Зміст навчального процесу →  3 Серпня, 2011

Зміст навчального процесу (змістовий компонент) Зміст навчання у загальноосвітній школі визначається навчальними програмами і підручниками. Проте при підготовці до занять учителю необхідно добре продумати, яким саме буде зміст кожного заняття, і що повинен засвоїти учень. Які ж конкретні кроки робить педагог у цьому напрямку? Найперше необхідно визначити обсяг фактичного матеріалу, що відображає ознаки і властивості […]

→  3 Серпня, 2011

Організація навчально-пізнавальної діяльності учнів (операційно-діяльнісний компонент) Поганий учитель підносить істину, хороший вчить її знаходити. А. Дістервег Нам відомо, що процес учіння є своєрідним процесом самостійного «відкриття» учнем уже відомих у науці знань. «Коли говорять, — писав психолог СЛ. Рубінштейн, — що людина як індивід не відкриває, а лише засвоює вже здобуті людством знання…, то це, […]

→  3 Серпня, 2011

Контроль і регулювання навчально-пізнавальної діяльності (контрольно-регулювальний компонент) Значну регулятивну роль у навчанні відіграє здійснення контролю за якістю оволодіння виучуваним матеріалом і спонукання учнів до самоконтролю. Контроль здійснюється за допомогою усних, письмових, лабораторних та інших практичних робіт, шляхом проведення опитування, заліків та екзаменів. Самоконтроль реалізується у вигляді самоперевірок учнями ступеня засвоєння вивченого матеріалу, правильності виконання вправ […]

Оцінка і самооцінка результатів навчального процесу →  2 Серпня, 2011

Оцінка і самооцінка результатів навчального процесу (оцінно-результативний компонент) Оцінка педагогами і самооцінка учнями досягнутих у процесі навчання результатів є важливим стимулом навчання. Вони можуть сприяти формуванню мотиву, який тісно пов’язаний з інтересом до учіння, почуттям задоволення від успіхів, радістю від подолання труднощів і досягнення мети. Оцінка і самооцінка дозволяють встановити відповідність досягнутих у процесі навчання […]