Сучасні конфліктологічні вчення західноєвропейських та американських науковців →  Березень 28, 2012

У середині XX століття склалися сучасні конфліктологічні вчення, коли різко збільшилася кількість міжнародних конфліктів та конфліктів всередині організацій. Характерною рисою сучасної конфліктології є наявність багатьох напрямків, а саме: –     психологічний напрямок; –     функціональний напрямок; –     загальна теорія конфліктів; – соціально-політична теорія конфліктів. Психологічний  напрямок  характеризується  як  дослідження внутрішнього механізму поведінки людей у складних (проблемних) ситуаціях. […]

Сучасні конфліктологічні вчення західноєвропейських та американських науковців – Частина 2 →  Березень 28, 2012

Сучасні конфліктологічні вчення західноєвропейських та американських науковців – Частина 1 Теорія «позитивно-функціонального конфлікту» складалася під впливом робіт Льюіса Козера та Ральфа Дарендорфа. Льюіс Козер (1913) у 1956 році в книзі «Функції соціального конфлікту» зазна­чав, що конфлікт не є соціальною патологією, а навпаки – забезпе­чує стабільність соціальних систем. Не може бути соціальних груп без конфліктних відносин, […]

Конфлікти як предмет аналізу мислителів Середньовіччя, Нового часу та періоду становлення буржуазних відносин →  Березень 28, 2012

В епоху Середньовіччя підґрунтям конфліктів вважалося протиріччя між тілесним та духовним у людині. Конфлікти в основ­ному носили релігійний характер. Зокрема, Августин вважав, що людська і божественна історія протікає в протилежних, але нерозді­льних сферах. Таке протікання викликає вічну битву двох царств -Божого і Земного. Фома Аквінський розвинув думку про те, що вій­ни допустимі в житті суспільства, […]

Знання про природу конфліктів у давньому світі та антично­му суспільстві →  Березень 28, 2012

Історія розвитку людства з найдавніших часів до наших днів засвідчує, що конфлікти завжди були і будуть. Дослідження історії розвитку вчення про конфлікт є не тільки повчальним елементом для сучасників, але й несе функцію розкриття зміни уявлень окре­мих людей про сутність конфлікту. У первісних суспільствах джерелом конфліктів виступали кон­трастні явища людського буття: «життя» – «смерть», «табу» […]

Принципи та функції  журналістської діяльності →  Березень 27, 2012

1. Принципи журналістської діяльності. 2. Професійні принципи роботи з інформацією. 3. Умови журналістської діяльності. 4. Загальні функції журналістики. 5. Спеціальні функції журналістики. 6. Дієвість та ефективність журналістської діяльності. 7. Соціальна позиція журналіста. Поняття “принцип” інтерпретується науковцями як: 1) основне, вихідне положення, вчення; керівна ідея, головне правило діяльності; 2) внутрішнє переконання, погляд на речі, який визначає […]

Принципи та функції журналістської діяльності – Частина 2 →  Березень 27, 2012

Принципи та функції журналістської діяльності – Частина 1 Визначити функції журналістики – означає визначити ролі, які вона відіграє в суспільстві по відношенню до масової аудиторії. Різні етапи суспільного розвитку визначають і різні функції журналістики – це ніщо інше, ніж її призначення в суспільстві на даному історичному відрізку. Функції журналістики – це сукупність обов’язків і завдань, […]

Журналістика як система →  Березень 26, 2012

1. Визначення терміну “журналістика”. 2. Співвідношення понять “журналістика” та “журналізм”. 3. Особливості професії журналіста. 4. Журналістика як система. 5. Система засобів масової інформації: сучасний стан і тенденції розвитку 6. Інфраструктура журналістики. Журналістика − одна з найцікавіших професій, жоден інший різновид людської діяльності не дає такої можливості для самореалізації. Широкі горизонти професійних зацікавлень розкриваються з основних […]

Журналістика як система – Частина 2 →  Березень 26, 2012

Журналістика як система – Частина 1 За даними “Етимологічного словника української мови” лексема “журналіст” запозичена з французької мови “journaliste” як суфіксальне похідне від journal у ХУІІІ ст. і вперше зафіксоване у роботі М.Ломоносова (“О должности журналистов”) (1754 р.). “Словник української мови” Б. Грінченка подає таке визначення: “журналіст − журналіст, літератор, пишучій в журналах”. Подібне тлумачення […]

Журналістика як система – Частина 3 →  Березень 26, 2012

Журналістика як система – Частина 1 Журналістика як система – Частина 2 Розширення системи ЗМІ є абсолютно природнім процесом, динаміка якого залежить від коефіцієнту інформаційно-технічного, наукового, економічного, й політичного розвитку суспільних відносин. Та розвиток нових структурних одиниць не має виключати вже існуючи, а навпаки доповнювати їх. Свого часу канадський професор Маршал Маклюен, вважав, що з […]

Факт і природа фактів у журналістиці →  Березень 26, 2012

Перед тим, як приступити до з’ясування природи факту та його ролі у журналістському творі, необхідно торкнутись ширшого поняття, яким € спілкування. Це слово увійшло у щоденну журналістську і ширше соціальну практику. Дехто з дослідників схильний поряд із поняттям “інформація” вживати поняття “спілкування”, відносячи його до філософських категорій. Спілкування – це живий процес обміну інформацією. У […]