Педагогічна культура викладачів вищих навчальних закладів →  Листопад 7, 2012

1. Педагогічна культура – найважливіша складова професійної і загальної культури викладача, яка характеризує ступінь глибини і ґрунтовного оволодін­ня ним знаннями з історії педагогіки, педагогічної теорії в її постійному роз­витку, вміння застосовувати ці знання самостійно, методично вмотивовано і з високою ефективністю у навчально-виховному процесі з врахуванням вікових особливостей та інтересів студентів у нерозривному зв’язку з життям. […]

Студентське самоврядування →  Листопад 7, 2012

У вищій школі функціонує студентське самоврядування. Мета його – забез­печення виконання студентами своїх обов’язків та захист їхніх прав, що сприяє формуванню в них навичок організатора, керівника. Студентське самоврядуван­ня здійснюється на рівні студентської групи, курсу, спеціальності, факультету, гуртожитку, студентського містечка, інших структурних підрозділів вищого на­вчального закладу. Органи студентського самоврядування, що створюються у вищих на­вчальних закладах, можуть […]

Професіоналізм викладача як персоналізоване особистісно-діяльнісне утворення →  Листопад 6, 2012

На індивідуально-особистісному рівні професійно-кваліфікаційні характе­ристиками професіоналізму фахівця змістовно та структурно ускладнюються, часто переростаючи нормативні стандарти. Це не лише допомагає людині посіс­ти належне місце у системі розподілу праці, обіймати посаду, а й перетворюєть­ся на індивідуальну цінність, засіб самоздійснення, внутрішній пласт особистої педагогічної культури. Феномен професіоналізму виступає якісною характеристикою суб’єкта ді­яльності, що визначається мірою володіння ним сучасним […]

Національна стратегія модернізації вищої освіти – Частина 2 →  Листопад 6, 2012

Національна стратегія модернізації вищої освіти – Частина 1 Другий пріоритет – забезпечення якості вищої освіти. Проблема освітньої якості насамперед походить від загальносистемної кри­зи вищої школи, що пов’язана не тільки з рівнево-галузево-типовою, а й з її мере­жевою організацією. Недосконалість, невідповідність сучасним вимогам мережі вищих навчальних закладів зумовлює низку супутних різноаспектних проблем у вищій освіті, що негативно […]

Національна стратегія модернізації вищої освіти →  Листопад 6, 2012

Сьогодні визначення й виконання національної стратегії у сфері вищої осві­ти відбувається під знаком інтеграції до європейських просторів вищої освіти і досліджень. Практична реалізація принципів Болонського процесу підтвердила непере­січну амбітність та актуальність його стратегічної мети, а разом з тим і не менш вражаючу складність її здійснення. Це зобов’язує активізувати та консолідува­ти національні зусилля з виконання основних […]

Принципи і моделі орієнтованого на результат фінансування →  Листопад 6, 2012

Орієнтація на досягнення заданого освітнього результату передбачає певні принципи і моделі фінансування. Насамперед фінансування має бути чітко пов’язане з планами щодо кількісних і якісних показників у даному випадку вищої освіти. Тобто принциповим стає щіль­ний зв’язок між бюджетом і освітніми цілями та шляхами їх досягнення. Кількісні показники – чисельність студентів, якісні – рівні, галузі, напрями, спеціальності, […]

Загальний і спеціальний фонди бюджетів →  Листопад 6, 2012

Бюджет вищого навчального закладу складається з двох фондів – загального, що формується за рахунок державних коштів, та спеціального, що утворюється закладом за рахунок коштів, отриманих за надання дозволених законодавством платних послуг. Перелік видів платних послуг, що можуть надаватися вищими навчальними закладами державної або комунальної форм власності фізичним та юридичним особам, визначається Кабінетом Міністрів України. Характеристичною […]

Державний (зведений), державний, місцевий бюджети вищої школи →  Листопад 6, 2012

Бюджет – це план формування і використання фінансових ресурсів для за­безпечення функцій, які здійснюються органами державної влади та органами місцевого самоврядування протягом бюджетного періоду. Відповідно бюджет­на система складається з державного бюджету та місцевих бюджетів, які мають доходну і видаткову частини. Доходи бюджету – всі надходження на безпово­ротній основі, справляння яких передбачено законодавством. Видатки бюдже­ту – […]

Коди функціональної і економічної класифікації державних видатків →  Листопад 6, 2012

Фінансування освітньої галузі з державного бюджету в Україні з 2002 р. здійснюється за кодами функціональної бюджетної класифікації, з яких за функ­цією 0900 «Освіта» для вищої школи актуальні насамперед такі: 0940 «Вища освіта» (включаючи 0941 «Вищі навчальні заклади І і ІІ рівнів акредитації» і 0942 «Вищі навчальні заклади ІІІ і IV рівнів акредитації»), 0950 «Післядипломна осві­та», […]

Наскільки потрібним є мобільний телефон сучасному школяру? →  Листопад 6, 2012

Останнім часом вчені з різних країн серйозно стурбовані тим, що діти багато розмовляють по мобільному телефоні. Багаточисельні дослідження підтверджують, що між використанням стільникових телефонів і пухлинами мозку та іншими серйозними захворюваннями існує пряма залежність. А у дитини кістки черепа тонші, ніж у дорослого, і тому він більшою мірою схильний випромінювання, що випромінюється мобільним телефоном. Англійські […]