Взаємини компаративістики із суміжними галузями →  Лютий 8, 2013

Зв’язок компаративістики з історією національного письменства та світової літератури і теорією літератури. Поняття світової літератури. Світова література не заперечує національних літератур і не протистоїть їм. Вона включає у своє річище не тільки літератури великих, а й менш чисельних націй, які ще не мали значних історичних традицій. Універсальне чи інтернаціональне аж ніяк не безнаціональне, воно виражається […]

Предмет порівняльного літературознавства →  Лютий 8, 2013

Порівняльне літературознавство – це галузь науки, яка займається зіставленням національних літератур, вивченням безпосередніх та опосередкованих взаємин між ними, їхніх подібностей і відмінностей. Однак на відміну від історіографічного дослідження, яке має монографічний характер, об’єкт порівняльного дослідження є, як мінімум, бінарним, тобто складається з двох співвідносних складових, котрі можуть бути не лише рівновеликими, а й неоднаковими за […]

Етичні принципи медичних досліджень →  Лютий 8, 2013

Сучасний лікар зобов’язаний не тільки володіти відомостями про останні медичних технології, але й знати, на якій підставі цей метод лікування визнається безпечним і ефективним для пацієнта. В даний час впровадження будь-якого методу в медичну практику неможливе без проведення лабораторних і клінічних досліджень. Стрімкий розвиток технологій привело до бурхливого розвитку експериментальної медицини, на даному етапі все […]

Психологічний аналіз педагогічної взаємодії викладача і студентів →  Лютий 7, 2013

Синонімом професіоналізму викладача часто вважають його здібність бути повноцінним суб’єктом власної науково-педагогічної діяльності та розвивати суб’єктний потенціал студента. Завдання розвивального навчання – надання студентові допомоги у становленні його як суб’єкта навчально-професійної діяльності, суб’єкта саморозвитку. Через це викладач повинен докладати спеціальне зусилля  для організації педагогічної взаємодії, яка грунтується на суб’єкт-суб’єктних взаєминах, визначає ефективність його педагогічної діяльності […]

Програмна реалізація розпізнавання звернень до Інтернет інформації →  Лютий 7, 2013

У зв’язку з тим, що Інтернет стає все більш доступний і його використання все більше охоплює різноманітні сфери застосування, актуальною є задача розпізнавання користувачів, що звернулися до деякої інформації. В той час, коли в мережу Інтернет використовують для створення Інтернет магазинів, в одному з яких я недавно вирішив купити PS Vita дешево, інформація на цих […]

Роль реклами в дизайні архітектурного середовища →  Лютий 7, 2013

В якості процесу передачі інформації реклама бере свій початок в стародавніх цивілізаціях. Тривалий період переконуюча сторона реклами практично була відсутня – реклама являла собою передачу інформації в чистому вигляді. Лише на початку ХІХ ст. промислова революція, яка створила масове виробництво товарів, створила умови для їх масового збуту і дозволила рекламі придбати якість засобу, стимулюючого збут […]

Організація системного еколого-економічного обліку природоохоронної діяльності підприємств →  Лютий 6, 2013

В останні роки значна кількість дослідників схиляються до думки про необхідність синтезу екологічних і антропоцентричних точок зору. Експлуатація природи в економічних цілях досягла своєї межі. Надмірна експлуатація деяких функцій природного середовища стала приносити шкоду в його кінцевій формі, оскільки вигоди, одержувані від деяких видів її використання, супроводжуються втратами серед інших видів такого споживання. Експлуатація природних […]

Практична реалізація стратегії розвитку інформаційного суспільства →  Лютий 6, 2013

Розвиток інформаційного суспільства в країнах СНД є вкрай важливим для виходу з кризи, забезпечення зайнятості та зростання економіки. Тому важливою подією, яка має виключне значення як для економічного, так і політичного розвитку, стало підписання і вступ в юридичну силу міжурядової “угоди про співробітництво держав – учасниць СНД у створенні, використанні та розвитку міждержавної мережі інформаційно-маркетингових […]

Шляхи, методи та прийоми шкільного аналізу художнього твору на уроках зарубіжної літератури →  Лютий 5, 2013

Сучасний рівень розвитку методичної науки в аспекті вивчення зарубіжної літератури не дозволяє поки що цілковито вирішити надзвичайно складну проблему щодо шляхів аналізу художнього твору на уроках з цього предмету. Безперечно, на такий стан речей передусім впливає об’єктивний чинник: предмет існує недовго, перебуває на стадії становлення, а тому просто не вистачило часу на здобуття відповідного і […]

Деякі теоретичні питання запозичення іноземних слів →  Лютий 5, 2013

Проблема мовних контактів, дослідження якої має давню традицію, в даний час набуває особливої ​​актуальності. Аналіз лінгвістичної літератури переконує в багатоплановості терміна «запозичення». Він вживається одночасно для вираження процесу перенесення іншомовних слів в іншу мовну систему і результат цього процесу. Найпоширенішим типом мовних контактів є випадок використання мовою-реципієнтом окремих елементів мови-донора, які після певної переробки включаються […]