Впровадження системи бюджетного планування і аналізу на промислових підприємствах →  Березень 8, 2013

Система бюджетного планування та аналізу грунтується на стратегії діяльності підприємства в середньостроковій перспективі. У більшості випадків, стратегія охоплює період від 3 до 5 років. Після розробки стратегії, в якій визначаються цільові показники по прибутку, рентабельності виробництва, обсягами і структурою продажів, формуються річні бюджети господарської діяльності. Надалі складаються оперативні плани, які найчастіше є місячними бюджетами. Негативно […]

Мета, завдання та зміст виховання молоді →  Березень 8, 2013

Зростає загальнонаціональна роль вищої школи як важливого соці­ального інституту суспільства, що готує покоління інтелігенції, яка від­повідає за успадкування не тільки наукових знань, національно-куль­турних цінностей і моральних норм, але й за виведення української держави з кризи, щоб вона посіла гідне місце у європейській і світо­вій демократичній спільноті. Тому й треба вчити студентів гуманізму і моральності, інакше […]

Нова розстановка сил і позиція Росії в світовому господарстві →  Березень 8, 2013

Сучасне становище Росії у світовій економіці є дуже суперечливим. З одного боку вона: • має розпорядженні значні природні ресурси (займає 1-е місце в світі за запасами природного газу, вугілля, залізних руд, кольорових металів, земельних, водних та лісових ресурсів; 2-е місце – за запасами алмазів); • володіє великим виробничим потенціалом; • займає провідні позиції у виробництві […]

Лояльність клієнтів як елемент концепції маркетингу взаємин →  Березень 7, 2013

В умовах конкурентної боротьби підприємства повинні систематично проводити моніторинг лояльності, приділяючи належну увагу її рівню. З цією метою використовують такі методи: • метод «поділу потреб» показує, як часто і в якому співвідношенні відбувається купівля даної продукції по відношенню до продукції конкурента; ступінь лояльність визначається в чисельному вираженні. • «традиційний підхід» – базується на основі наміри […]

Ефективна бухгалтерська звітність як основа інвестиційної привабливості →  Березень 7, 2013

Вихід корпорацій на міжнародні ринки капіталу припускає вивчення проблем вдосконалення бухгалтерської звітності, як інструменту корпоративного управління. На відміну від традиційної бухгалтерської звітності, корпораціям необхідна нова концепція бухгалтерської звітності, яка повязана з цілями корпоративного управління, заснована на вартості, що наділяє інвесторів та інших користувачів широким спектром не тільки фактичної, але й прогнозної фінансової та нефінансової інформації. […]

Стан та перспективи іноземного інвестування в економіку України →  Березень 6, 2013

В Україні в період переходу до ринкової економіки, в умовах нездатності держави здійснювати капітальні вкладення і фінансувати пріоритетні галузі економіки, незабезпеченості вітчизняних підприємств власними фінансовими ресурсами і нерозвиненості кредитного ринку, великі надії покладаються на надходження іноземних інвестицій. Країни з перехідною економікою не здатні вийти з економічної кризи без залучення іноземних інвестицій, які в якості інструменту […]

Трипільці та Скіфи-сколоти →  Березень 5, 2013

Найвидатнішою цивілізаційною спадщиною нашого народу із найдавніших часів була епоха трипільської культури, що належить до часу так званого мідного віку, або енеоліту. Це IV—III тисячоліття до н. е. Характерною рисою населення, що жило на терені Балкано-Нижньодунайської території й захоплювало південно-східні ре­гіони Прикарпаття і Подніпров’я, було осіле землеробство. Роз­копки на Подніпров’ї поблизу селища Трипілля (на південь […]

Інформатика як базова наука в сучасному суспільстві →  Березень 5, 2013

Прийнято вважати, що інформатика – це новий науковий напрям, який сформувався за останні 30 років, буквально у нас на очах. Поняття «комп’ютерна грамотність» стало критерієм тієї необхідності, яку спочатку визначила науково-технічна революція. В якості мети комп’ютерна грамотність містить потребу в спеціальній загальноосвітній підготовці людини по виробленню особливого стилю мислення, орієнтованого на роботу з ЕОМ, що […]

Стільниковий зв’язок як інформаційно закритий ринок телекомунікацій →  Березень 4, 2013

Сучасний ринок телекомунікаційного обладнання досить складний за своєю структурою. В останні три роки найбільші світові виробники телекомунікаційного обладнання зіткнулися з істотним зниженням попиту на свою продукцію, перш за все з боку операторів зв’язку, які створили зайві потужності у часи Інтернет-буму. Поки ж ні про яку зупинку зростання обсягів продажів на вітчизняному ринку стільникового зв’язку мови […]

Проблеми становлення ринку інформаційних послуг →  Березень 4, 2013

В інтересах подальшого аналізу виділимо серед інформаційних споживачів дві групи. До першої, найбільш численної (за нашою оцінкою, 70% від загального числа реальних користувачів) віднесемо рядових споживачів, що мають конкретний інформаційний запит і задовільняються неструктурованими відповідями у вигляді довідок невеликого обсягу. Представники другої групи, будучи професійними споживачами, вимагають інформацію, подану деяким масивом даних, придатним для подальшої […]