Поняття групи інтересів у політології →  Квітень 24, 2013

. На питання про те, чому і як формуються групи, яка їх роль у прийнятті політичних рішень, яке вони мають значення з позицій захисту власних інтересів і з позицій загальносуспільного добра, різні вчені давали далеко неоднакові відповіді. Першим, хто теоретично узагальнив проблеми плюралістичного суспільства, був американський мислитель і державний діяч Дж. Медісон. Він стверджував, що […]

Соціально-економічний вплив міжнародного туризму на Росію →  Квітень 24, 2013

Росія займає величезну територію, володіє багатими природними та культурними ресурсами для розвитку індустрії туризму. Але, незважаючи на величезний потенціал туристичної індустрії в Росії, туризм в нашій країні не досяг рівня розвитку, порівнянного з розвиненими країнами. При цьому туризм має великий вплив, як пряме, так і непряме не тільки на зайнятість, ВВП, платіжний баланс країни і […]

Типи груп інтересів →  Квітень 24, 2013

Важливим аспектом аналізу груп інтересів є їх класифікація. Вона допомагає визначити суспільну роль цих груп, передба­чити можливі напрями та наслідки їх активності. Класифікація здійснюєть­ся на підставі різних критеріїв. Найголовнішими з них є такі: ступінь органі­зованості, мета і спрямування групової діяльності, а також способи їх дій. Вони є підставою для поділу груп інтересів на захисні, проблемні […]

Інтеграція науково-технічної сфери України і Росії в умовах глобалізації →  Квітень 24, 2013

Технічна революція на сучасному етапі розвитку світової економіки багато в чому визначає характер і зміст процесів, що протікають як в окремих країнах і регіонах, так і в усій сфері міжнародних відносин. В даний час, глобалізація розглядається з двох точок зору: як природний, об’єктивно-економічний процес; як силовий процес в інтересах глобалізаторів, якими виступають розвинені центри цієї […]

Основні ресурси впливу →  Квітень 24, 2013

Найважливішим ресурсом впливу, що визначає потенційну впливовість групи, є її легітимність. Так, найлегітимнішими для американських законодавців є загальнонаціональні об’єднання. Другим ресурсом впливу є значимість конкретної групи інтересів з точки зору суспільних інтересів. Профспілки, підприємницькі асоціації можуть організувати страйк з важкими еконо­мічними наслідками для країни, тоді як страйк учителів може не мати тако­го економічного ефекту. Нарешті, […]

Концепція ефективності споживчої інновації в умовах сучасної економіки →  Квітень 23, 2013

Дана концепція розроблена в контексті функціонування суб’єкта інновацій в умовах глобалізації економіки. Сучасний ринок характеризується великою номенклатурою товарних груп і категорій, відносної гомогенністю товарів у рамках товарної групи, надлишковою пропозицією і наявністю платоспроможного потенційного попиту, єдиної глобальної конкурентної середовищем. У той же час підвищується рівень задоволення особистих потреб населення і проявляється зростання вимог до характеристик […]

Сутність лобізму →  Квітень 23, 2013

Лобізм (як явище) чи лобіювання (як діяльність) є вельми специфічним засобом досяг­нення цілей групами інтересів. Що ж він собою являє та якими особливос­тями відзначається в окремих країнах? Саме слово «лобі» (від англ. lоbbу — кулуари) у минулому означало лише проходи чи скриті галереї в монастирях. У 40-х роках XVII ст. таку назву мав вестибюль та […]

Практика усного мовлення в позааудиторній роботі з студентами, що вивчають іноземну мову →  Квітень 23, 2013

Багаторічний досвід викладання мови, дозволяє відзначити великий інтерес студентів до вивчення англійської мови, яка давно уже стала мовою науки та спілкування в Інтернеті. Навчальна діяльність студентів не обмежується заняттями з англійської мови та літератури. Продовженням уроків є позааудиторна робота, яка в умовах відсутності мовного середовища відіграє велику роль. Вона поглиблює і закріплює знання, отримані на […]

Зовнішній борг Білорусі: національні особливості →  Квітень 21, 2013

Після розпаду СРСР Росія прийняла на себе весь тягар тягаря зовнішнього боргу цієї наддержави. Це дозволило Республіці Білорусь, як і іншим колишнім радянським республікам, почати формувати свою кредитну історію з “чистого аркуша”. В історії зовнішніх запозичень Білорусі можна виділити два етапи. Перший період (з 1992 по 1996 рік) характеризувався активним використанням іноземних позик. Щорічно країна […]

Концепції походження еліт →  Квітень 21, 2013

У роботах «Основи політичної науки» і «Історія політичних доктрин» Г. Моска (Італія) сформулював основний принцип існування еліт: у всіх суспільствах, незалежно від стадії розвитку, існує два класи – керуючий, що монополізує владу і використовує своє положення, і керований, котрий забезпечує життєдіяльність суспільства в цілому. Суспільство традиційного типу можна представити у вигляді піраміди, на верху якої […]