Туризм як сучасний спосіб духовного розвитку та збагачення →  Листопад 24, 2013

В наш час більшість видів туризму безпосередньо пов’язані з використанням земельних і водних ресурсів планети. Пішохідний і водний, гірський туризм, альпінізм, археологічний і спелеотуризм, кінний, лижний і велосипедний, краєзнавчий та культурно-пізнавальний, рекреаційний і пригодницький, зелений, сільський, екзотичний, етнічний та гастрономічний туризм – всі ці та багато інших видів туризму органічно пов’язані з середовищем проживання і […]

Господарська діяльність у сучасних ринкових відносинах →  Листопад 22, 2013

Економічна діяльність, як і будь-яка форма людської діяльності взагалі, завжди підпорядкована не тільки цілям, але й певним цінностям. Лише на перший погляд економіка та етика зда­ються речами непов’язаними, навіть протилежними одна одній. У бага­тьох сучасних економічних дослідженнях в Україні доводиться, що ра­ціональні (матеріальні) мотиви діяльності в умовах ринку є переважни­ми і їхній вплив поступово стає […]

Системи показників для оцінки конкурентоспроможності організації →  Листопад 22, 2013

Поняття “конкурентоспроможність” з’явилося на початку 70- х років XX століття на Заході. Приблизно в той же час даною проблемою почали займатися і в СРСР. Конкуренція – боротьба незалежних економічних суб’єктів за обмежені економічні ресурси. В даний час відсутня загальноприйнята методика показників оцінки конкурентоспроможності, яка була б прийнятною для різних типів підприємств, що діють в різних […]

Особливості мотивації в диспозиційній структурі чинників самореалізації →  Листопад 22, 2013

Розглянемо співвідно­шення мотивації з основними диспозиційними елементами в їх рухові до вищого рівня. Найглибиннішою основою мотивації поведінки висту­пають потреби, та перш ніж аналізувати їх співвідношення, коротко зу­пинимось на самому понятті мотивації. У широкому розумінні мотива­ційною є вся диспозиційна система. Мотивація є спонукання людини через активний стан всієї психофізіо­логічної її структури до звершення спадкових чи отриманих […]

Характеристика наукового дискурсу з точки зору перекладача →  Листопад 20, 2013

При перекладі тексту в сфері професійної комунікації перед перекладачем часто постає проблема недостатності фонових знань для адекватного перекладу того чи іншого дискурсу. У зв’язку з цим актуальним видається вивчення прийомів, формують когнітивну компетентність майбутніх перекладачів, що дозволить поліпшити якість перекладу, уникнути спотворення, неточностей і неясностей переданої інформації. Поглянути на дискурс з точки зору внутрішньої будови […]

Характеристика наукового дискурсу з точки зору перекладача →  Листопад 20, 2013

При перекладі тексту в сфері професійної комунікації перед перекладачем часто постає проблема недостатності фонових знань для адекватного перекладу того чи іншого дискурсу. У зв’язку з цим актуальним видається вивчення прийомів, формують когнітивну компетентність майбутніх перекладачів, що дозволить поліпшити якість перекладу, уникнути спотворення, неточностей і неясностей переданої інформації. Поглянути на дискурс з точки зору внутрішньої будови […]

Сучасні наукові теорії мотивації праці на підприємстві →  Листопад 19, 2013

У світовій практиці використовувалися два методи вартісних оцінок людських істот: вартість виробництва і процедура капіталізації заробітку. Оцінка людського капіталу на мікроекономічному рівні може бути здійснена на базі ринкової вартості підприємства. Але такий підхід не враховує мінливості останньої. Крім того, іноді підприємство може продаватися нижче балансової вартості, однак це не означає, що воно не має людського […]

Методи використання Інтернет засобів у викладанні мов →  Листопад 19, 2013

На сьогоднішній день можна вважати, що число інструментів для навчання поповнилося іграми та різноманітними програмами та додатками, які пропонує система Інтернет. Сфера освіти зазнає значних змін у відношенні як методології, так і форм навчання. Значні зміни в соціокультурному укладі суспільства не можуть не відбиватися на сфері освіти, що є інструкцією із застосування реального життя. Саме […]

Вплив інновацій на систему мотивації праці →  Листопад 19, 2013

У сучасному менеджменті головним є те, який із трьох видів стратегії обирає фірма: стратегію інновацій, стратегію на зменшення витрат чи стратегію, що включає в себе основні риси перших двох. На тлі перебудови бізнесу, структурних змін та інновацій у системі менеджменту персоналу активізується розвиток засобів стимулювання праці. При цьому розв’язуються наступні задачі: управління трудовою мотивацією, використання […]

Використання мультимедійних засобів для заохочення студентів до навчання →  Листопад 16, 2013

Мультимедійна гра – це гра, в якій учень чи студент може взаємодіяти з віртуальним середовищем, побудованим за допомогою інформаційних технологій. Стан інноваційного навчального середовища передається за рахунок різних способів передачі даних (візуальних, звукових, тактильних і т.д.). Мультимедійна гра – це дидактична гра, яка побудована в комп’ютерному середовищі, яка переслідує дидактичну мету. У ній ігрову дію […]