Кластерна організація як перспективна форма розвитку підприємств →  16 Листопада, 2013

Кластер (від англійського “cluster”) перекладається як “гроно”, “букет”, “щітка”, “група”, “скупчення”. Під ним розуміють галузево-територіальне добровільне об’єднання підприємств, що тісно співпрацюють з науковими установами та органами місцевої влади, з метою підвищення конкурентоспроможності власної продукції та економічного зростання регіону. Склад кластера включає в себе: основне виробництво; постачальників спеціального обладнання, сировини, послуг, технологій; університети, центри стандартизації, торгові […]

Етапи побудови плану модернізації регіону країни →  15 Листопада, 2013

Управління ресурсами модернізації регіонів – складний і багатоаспектний процес, що вимагає адекватного методичного та практичного інструментарію. У складі методів та інструментів управління соціально-економічної системи регіону можна виділити ті, які найбільшою мірою використовуються в управлінні ресурсами процесу модернізації: – Метод стратегічного управління регіоном; – Програмно-цільові методи та інструменти управління регіоном; – Методи територіального планування; – Методи […]

Особливості мотиваційного механізму в процесі управління затратами →  15 Листопада, 2013

Постановка проблеми. При створенні системи центрів відповідальності з метою вдосконалення процесу управління затратами на суднобудівних підприємствах України потрібно брати до уваги мотиваційний вплив даної системи як на менеджерів різних рівнів управління, так і на їх підлеглих. Крім цього, слід приділяти особливу увагу різноманітним аспектам інтеграції традиційної для системи управління суднобудівними підприємствами підсистеми стимулювання співробітників та […]

Мотивація як важлива складова системи розвитку трудового потенціалу →  15 Листопада, 2013

У ринкових умовах функціонування економіки трудовий потенціал визнається одним з головних ресурсів, так як від ефективного використання умінь і навичок працівників, їх здатності швидко реагувати на зміни зовнішнього середовища, впроваджувати інноваційні проекти, залежить конкурентоспроможність як окремого підприємства, галузі, так і країни в цілому. Проблемам формування, розвитку і використання трудового потенціалу присвячені роботи багатьох українських вчених. […]

Важливість вирішення проблем регулювання сфери інтелектуальної власності →  15 Листопада, 2013

Правове регулювання інтелектуальної власності в Україні, як і в більшості цивілізованих країн світу, започатковане на основі міжнародно-правових актів, які виступають еталоном для побудови національних систем авторського та патентного права. Технології та промислові нововведення у всьому світі визнаються як головні чинники економічного розвитку і, отже, добробуту суспільства. У більшості розвинутих країн існують спеціальні структури, що визначають […]

Складові системи професійної підготовки сучасних фахівців →  15 Листопада, 2013

Сучасний етап розвитку системи вищої освіти вимагає серйозного коригування і глибшого обґрунтування форм і методів професійної підготовки фахівців, особливо в справі активізації та мобілізації внутрішніх ресурсів цієї системи та особистісного потенціалу кожного з її суб’єктів. Важливим резервом у цьому зв’язку виступають недержавні вузи, які покладаються на індивідуальні можливості своїх студентів, облік суб’єктивного фактора в організації […]

Місце людини в системі розвитку соціальної структури корпорації →  15 Листопада, 2013

Корпоративне управління об’єднує різні зацікавлені сторони корпоративних відносин, кожна з яких дбає про власні інтереси, встановлює механізм їхньої взаємодії і засоби, за допомогою яких вони представляють свої інтереси. Міжгрупові і міжособистісні відносини на підприємстві як єдиному цілісному утворенні та за його межами в зовнішньому оточенні представлені різноплановими категоріями людей – це власники, управлінці, наймані робітники […]

Вплив отриманого прибутку на розвиток діяльності компанії →  13 Листопада, 2013

Побудова системи безпеки підприємства та організація її успішного функціонування повинні ґрунтуватися на методологічних засадах наукової теорії безпеки. Необхідно визначити цілі системи безпеки підприємства та налагодити співпрацю її складових: інтерфейсної, соціальної, ринкової, ресурсної, енергетичної; виробничої, кадрової, інформаційної та інтелектуальної, правової, фінансової, екологічної, ринкової; фінансової, кадрової, техніко-технологічної, політико-правової, інформаційної, екологічної, силової. Вітчизняні дослідники вважають, що одним з […]

Характеристика тенденцій трансформування відносин власності →  13 Листопада, 2013

Сертифікатна приватизація дала можливість працівникам стати власниками своїх підприємств, оскільки саме трудовим колективам надавалась перевага при купівлі відповідних часток майна і лише після них акції могли купляти за бажанням сторонні особи. Такий спосіб проведення приватизації мав на меті максимальне врахування прав тих осіб, які зробили свої внески в розвиток підприємства, тобто існував мотив соціальної справедливості […]

Складові системи інвестиційної привабливості держави →  13 Листопада, 2013

Одним з домінуючих чинників економічного розвитку країни є інвестування. У сучасних умовах інтеграції інвестиційна активність в країні може підтримуватися і стимулюватися за рахунок іноземного капіталу. На розмір і ефективність цієї підтримки істотно впливає інвестиційний клімат країни. Для того, щоб отримати від інвестування необхідний ефект, країна повинна гарантувати захищеність і прибутковість, стабільність і надійність потенційним інвесторам. […]