Кластерна організація як перспективна форма розвитку підприємств →  Листопад 16, 2013

Кластер (від англійського “cluster”) перекладається як “гроно”, “букет”, “щітка”, “група”, “скупчення”. Під ним розуміють галузево-територіальне добровільне об’єднання підприємств, що тісно співпрацюють з науковими установами та органами місцевої влади, з метою підвищення конкурентоспроможності власної продукції та економічного зростання регіону. Склад кластера включає в себе: основне виробництво; постачальників спеціального обладнання, сировини, послуг, технологій; університети, центри стандартизації, торгові […]

Етапи побудови плану модернізації регіону країни →  Листопад 15, 2013

Управління ресурсами модернізації регіонів – складний і багатоаспектний процес, що вимагає адекватного методичного та практичного інструментарію. У складі методів та інструментів управління соціально-економічної системи регіону можна виділити ті, які найбільшою мірою використовуються в управлінні ресурсами процесу модернізації: – Метод стратегічного управління регіоном; – Програмно-цільові методи та інструменти управління регіоном; – Методи територіального планування; – Методи […]

Особливості мотиваційного механізму в процесі управління затратами →  Листопад 15, 2013

Постановка проблеми. При створенні системи центрів відповідальності з метою вдосконалення процесу управління затратами на суднобудівних підприємствах України потрібно брати до уваги мотиваційний вплив даної системи як на менеджерів різних рівнів управління, так і на їх підлеглих. Крім цього, слід приділяти особливу увагу різноманітним аспектам інтеграції традиційної для системи управління суднобудівними підприємствами підсистеми стимулювання співробітників та […]

Мотивація як важлива складова системи розвитку трудового потенціалу →  Листопад 15, 2013

У ринкових умовах функціонування економіки трудовий потенціал визнається одним з головних ресурсів, так як від ефективного використання умінь і навичок працівників, їх здатності швидко реагувати на зміни зовнішнього середовища, впроваджувати інноваційні проекти, залежить конкурентоспроможність як окремого підприємства, галузі, так і країни в цілому. Проблемам формування, розвитку і використання трудового потенціалу присвячені роботи багатьох українських вчених. […]

Важливість вирішення проблем регулювання сфери інтелектуальної власності →  Листопад 15, 2013

Правове регулювання інтелектуальної власності в Україні, як і в більшості цивілізованих країн світу, започатковане на основі міжнародно-правових актів, які виступають еталоном для побудови національних систем авторського та патентного права. Технології та промислові нововведення у всьому світі визнаються як головні чинники економічного розвитку і, отже, добробуту суспільства. У більшості розвинутих країн існують спеціальні структури, що визначають […]

Складові системи професійної підготовки сучасних фахівців →  Листопад 15, 2013

Сучасний етап розвитку системи вищої освіти вимагає серйозного коригування і глибшого обґрунтування форм і методів професійної підготовки фахівців, особливо в справі активізації та мобілізації внутрішніх ресурсів цієї системи та особистісного потенціалу кожного з її суб’єктів. Важливим резервом у цьому зв’язку виступають недержавні вузи, які покладаються на індивідуальні можливості своїх студентів, облік суб’єктивного фактора в організації […]

Місце людини в системі розвитку соціальної структури корпорації →  Листопад 15, 2013

Корпоративне управління об’єднує різні зацікавлені сторони корпоративних відносин, кожна з яких дбає про власні інтереси, встановлює механізм їхньої взаємодії і засоби, за допомогою яких вони представляють свої інтереси. Міжгрупові і міжособистісні відносини на підприємстві як єдиному цілісному утворенні та за його межами в зовнішньому оточенні представлені різноплановими категоріями людей – це власники, управлінці, наймані робітники […]

Вплив отриманого прибутку на розвиток діяльності компанії →  Листопад 13, 2013

Побудова системи безпеки підприємства та організація її успішного функціонування повинні ґрунтуватися на методологічних засадах наукової теорії безпеки. Необхідно визначити цілі системи безпеки підприємства та налагодити співпрацю її складових: інтерфейсної, соціальної, ринкової, ресурсної, енергетичної; виробничої, кадрової, інформаційної та інтелектуальної, правової, фінансової, екологічної, ринкової; фінансової, кадрової, техніко-технологічної, політико-правової, інформаційної, екологічної, силової. Вітчизняні дослідники вважають, що одним з […]

Характеристика тенденцій трансформування відносин власності →  Листопад 13, 2013

Сертифікатна приватизація дала можливість працівникам стати власниками своїх підприємств, оскільки саме трудовим колективам надавалась перевага при купівлі відповідних часток майна і лише після них акції могли купляти за бажанням сторонні особи. Такий спосіб проведення приватизації мав на меті максимальне врахування прав тих осіб, які зробили свої внески в розвиток підприємства, тобто існував мотив соціальної справедливості […]

Складові системи інвестиційної привабливості держави →  Листопад 13, 2013

Одним з домінуючих чинників економічного розвитку країни є інвестування. У сучасних умовах інтеграції інвестиційна активність в країні може підтримуватися і стимулюватися за рахунок іноземного капіталу. На розмір і ефективність цієї підтримки істотно впливає інвестиційний клімат країни. Для того, щоб отримати від інвестування необхідний ефект, країна повинна гарантувати захищеність і прибутковість, стабільність і надійність потенційним інвесторам. […]