Використання новітніх показників для оцінки функціонування підприємства →  Квітень 22, 2014

Існуюча на даному етапі розвитку економіки нашої країни система показників, що застосовуються для оцінки функціонування підприємства, є не досить ефективною. Інформація про величину показників, які використовуються в роботі підприємства, дозволяють розглядати події, які вже відбулися і, в більшості випадків, дають можливість виправити недоліки, неточності і відхилення. Таким чином, традиційна система показників оцінки функціонування підприємства орієнтована […]

Суспільно корисна праця як засіб трудового виховання →  Квітень 22, 2014

Трудове виховання учнів здійснюється і через залучення їх до різноманітної суспільно корисної праці. У процесі суспільно корисної праці учні набувають знань, трудових умінь та навичок, навчаються переборювати труднощі, виробляють звичку до трудового зусилля. Правильно організована суспільно корисна праця – важливий засіб морального виховання, формування у дітей свідомого ставлення до праці. Педагогічна ефективність суспільно корисної праці […]

Дидактичні основи зв’язку теоретичного та практичного навчання →  Квітень 20, 2014

З точки зору дидактичних вимог зв’язок навчання з продуктивною працею має основоположне значення у підготовці молоді до життя, до участі у діяльності суспільства, у вихованні всебічно розвиненої людини. В основі поєднання навчання з продуктивною працею лежать ті об’єктивні зв’язки, які існують між наукою і виробництвом, теорією і практикою. Навчання і продуктивну працю дидактика розглядає в […]

Головні етапи сучасних уроків фізичної культури →  Квітень 20, 2014

Фізичне виховання учнів здійснюється системою заходів, що включають уроки фізичної культури, позакласну і позашкільну роботу з фізкультури і спорту, фізичні вправи в режимі дня школярів. Основною формою фізичного виховання в школі є уроки фізичної культури. Урочна форма забезпечує засвоєння основних знань з фізичної культури, умінь та навичок, сприяє розвитку самостійної активної діяльності учнів по зміцненню […]

Головні аспекти розвитку інноваційного капіталу організації →  Квітень 18, 2014

Світова економіка вступила в інноваційну стадію розвитку, характерною рисою якої є висока технологічність і видозміна всіх систем економіки. Тому величезна роль у впровадженні та реалізації інновацій, відводиться не стільки управління фінансовими активами, яке припиняє бути джерелом конкурентних переваг сучасних вітчизняних підприємств, і в кращому випадку лише забезпечує окупність інвестицій; скільки управлінню інтелектуальними, інформаційними ресурсами і […]

Підготовка учнів до свідомого вибору професії →  Квітень 18, 2014

Психологічна і практична підготовка учнів до життя до праці вимагає свідомого підходу їх до такого життєво важливого питання, як вибір професії. В процесі навчально-виховної роботи школа повинна знайомити учнів з різноманітними видами праці в нашому суспільстві, допомагати школярам виявити свої здібності та обрати майбутню професію. До вибору майбутньої професії учнів школа, сім’я повинні ставитись надзвичайно […]

Використання новітніх технологій для навчання та підвищення кваліфікації →  Квітень 17, 2014

Головна мета педагогічних інновацій полягає у створенні для студентів умов вільного вибору шляхів отримання інформації для досягнення основного результату – стати висококваліфікованим фахівцем, необхідним для народного господарства країни, і знайти собі гідне застосування. Тим більше очевидно, що основа всіх педагогічних інновацій сьогодні – інформаційно-комунікаційні технології. Впровадження нових технологій дозволить поліпшити якість освіти, створити механізм його […]

Роль мотивів у формуванні особистості учнів →  Квітень 17, 2014

У складному процесі формування особистості учня важливу роль відіграють мотиви, які стимулюють і спрямовують його діяльність, вчинки. Мотивами діяльності можуть бути: світогляд, інтереси, моральні переконання, почуття, потреби. Виникаючи в процесі діяльності учня, мотиви надають їй певного змісту, відіграють провідну роль в розвитку свідомості, вихованні волі, почуттів, характеру, впливають на ставлення до дійсності, на поведінку. Моральні […]

Формування в учнів умінь та навичок працювати →  Квітень 12, 2014

У підготовці учнів важливе значення має не тільки усвідомлення ними необхідності працювати, а й набування конкретних умінь та навичок. Під трудовими уміннями слід розуміти успішне виконування трудової дії, що вимагає правильного вибору прийомів праці, врахування конкретних умов, в яких відбувається трудова діяльність, та ін. Уміти успішно розв’язувати те чи інше трудове завдання – значить уміти […]

Особливості кризового стану економіки України →  Квітень 12, 2014

Сьогодні глобальна економічна криза поступово минає у розвинених країнах світу, але в Україні вона все ще посилюється, економіка продовжує падіння і надії на позитивне зростання поки що є примарними. До загальносвітових особливостей кризового стану економіки Україна додала кілька своїх національних особливостей: 1) тривала фіксація курсу національної валюти. 2) непродумана імпортна політика, адже країна виробляє та […]