Трудове навчання в початкових класах →  Квітень 12, 2014

Трудова підготовка учнів починається в початкових класах загальноосвітньої школи. Головне завдання на цьому етапі трудового виховання – прищепити учням правильні поняття про працю, розуміння того, що праця в нашому суспільстві є справою честі і громадського обов’язку кожної людини, виховати в них любов до праці, свідоме ставлення до виконання своїх трудових обов’язків, виробити елементарні трудові уміння […]

Гра як засіб фізичного виховання дитини →  Квітень 7, 2014

Ігри — дуже важливий засіб фізичного виховання учнів. Ігри поділяються на рухливі і спортивні. Рухливі ігри є засобом загального фізичного розвитку. Будуються вони на різноманітних вільних рухах, зв’язаних з роботою різних груп м’язів. Спортивні ігри включають характерні для спорту ознаки, зокрема елемент боротьби за особисту або командну першість. До таких ігор належать футбол, волейбол, баскетбол, […]

Стратегічний розвиток торгової марки в умовах глобалізації →  Квітень 5, 2014

На тлі прискорення темпів науково-технічного прогресу в останні роки відбувається також і стрімке зростання інноваційного розвитку економіки. Інновації стають запорукою виживання підприємства і його подальшого стратегічного розвитку, а також способом досягнення конкурентних переваг. Для диверсифікації інновацій на ринку їй присвоюється торгова марка. Оскільки інноваційний розвиток є одним з орієнтирів національної економіки, актуальним є і питання […]

Виховання сумління, честі та гідності →  Квітень 5, 2014

Сумління, честь, гідність – моральні почуття, що становлять невід’ємні риси поведінки людини. Сумління – це усвідомлення людиною моральної відповідальності за свою поведінку по відношенню до людей, суспільства, класу, за їх долю, особиста оцінка своїх дій, думок, поведінки. Наслідком такої оцінки є почуття морального задоволення, коли людина приходить до висновку, що вона діяла правильно, або незадоволення […]

Фактори забезпечення конкурентоспроможності підприємств готельного комплексу →  Квітень 2, 2014

На конкурентоспроможність готельної організації впливає безліч факторів, що визначають силу бізнесу, здатність підприємства функціонувати в поточних економічних і політичних умовах. Враховуючи все вищесказане, фактори, що впливають на конкурентоспроможність підприємств сфери гостинності, доцільно розділити на 4 групи: 1. фактори, що характеризують підприємство; 2. фактори, що характеризують послугу; 3. фактори, що характеризують обслуговування клієнтів; 4. фактори, що […]

Трудова підготовка учнів старших класів →  Квітень 2, 2014

Досвід сучасної школи підтверджує правильність, життєву необхідність органічного поєднання навчання з суспільно корисною продуктивною працею учнів, що підносить рівень освіти і виховання підростаючого покоління, забезпечує підготовку учнів до роботи в різних галузях народного господарства і культури. Поєднання навчання з продуктивною працею визначає новий етап у розвитку учнів, у формуванні їх морально-трудових якостей. Безпосередня участь учнів […]

Оцінка ефективності різних джерел фінансування інноваційного розвитку →  Квітень 1, 2014

Існування розвиненої економіки неможливе за відсутності інноваційної діяльності. В даний час економіка України переживає значний спад виробництва, однією з основних причин якого є неконкурентоздатність продукції, виготовленої вітчизняними виробниками, що пояснюється застарілою технікою і технологіями, що використовуються на підприємствах. Одним з виходів у ситуації, що склалася є технологічна реструктуризація виробництва, яку можна здійснити шляхом підвищення активності […]

Принцип свідомого навчання і творчої активності учнів →  Квітень 1, 2014

Поняття свідомого навчання включає: а) свідоме ставлення учнів до навчальної праці як до найпершого обов’язку; б) свідоме засвоєння знань, тобто свідоме сприймання і засвоєння навчального матеріалу, розуміння його змісту, внутрішніх зв’язків і закономірностей; в) вироблення переконань, що стають керівництвом до дії вміння застосовувати знання на практиці, в житті. Свідоме, активне ставлення учнів до навчання є […]