Зміст загальної освіти в початкових класах →  Червень 24, 2014

Завдання школи – озброїти учнів знаннями з основ наук, психологічно  і  практично підготувати їх до суспільно корисної праці, забезпечити моральне, фізичне, естетичне виховання. У початкових класах діти здобувають елементи загальної освіти і основи технічних знань, умінь та навичок, психологічно підготовляються до праці. Тут закладається основа дальшого всебічного розвитку розумових і фізичних здібностей дітей, формування їх […]

Формування державної політики в сфері працевлаштування молоді →  Червень 22, 2014

У рамках формування сучасної соціальної політики України існує дуже актуальна проблема зайнятості населення, особливо гостро стоїть питання про працевлаштування самої соціально не захищеної категорії населення, а саме молоді. Молодіжне безробіття являє собою особливу проблему сучасного суспільства. При наявності значної кількості досліджень державної молодіжної політики, регіональний її аспект поки залишається малодослідженим. Особливостями працевлаштування молодих фахівців займаються […]

Єдність і взаємозв’язок загальної та професійної освіти →  Червень 22, 2014

Підготовка підростаючого покоління до життя вимагає тісного поєднання, взаємозв’язку загальної і професійної освіти, Озброюючи учнів знаннями з основ наук, школа забезпечує їх розумовий розвиток, пізнання законів і закономірностей природи, суспільства і людського мислення, розкриває перед ними сили науки і вчить практично користуватися надбаним в житті, тобто дає їм загальну освіту. Загальна освіта; що здійснюється в […]

Способи ефективної реалізації трудового потенціалу країни →  Червень 22, 2014

Вимірювання економічного благополуччя являє собою серйозну теоретичну і практичну проблему в силу її особливої ​​значимості і міждисциплінарності. Національний дохід (показник ВВП на душу населення) використовується як індикатор економічного благополуччя країни, але на ВВП впливають також багато різних факторів. Для аналізу впливу формування трудових ресурсів на економічне благополуччя в Україні вченими була досліджена динаміка ВВП і […]

Поняття і зміст сучасної шкільної освіти →  Червень 22, 2014

Під змістом шкільної освіти розуміють певнусистему наукових і технічних знань, трудових умінь та навичок, які повинні опанувати учні в процесі навчання. Зміст освіти зумовлюється рівнем продуктивних сил суспільства, розвитком науки і техніки, освітньою політикою держави. У сучасній школі зміст освіти відповідає завданням демократичного виховання підростаючого покоління і визначається вимогами рівнем науки і техніки. Наука у […]

Екологічність як головна складова сучасного виробництва →  Червень 19, 2014

Останнім часом докорінно змінилася, насамперед, концептуальна структура, засоби і, сформувався зовсім інший стиль наукового мислення. Для нього характерні: – тенденція до цілісного, системного сприйняття і дослідженню різних природних і соціальних процесів; – вивчення еволюції і розвитку не тільки окремих систем, але і систем регіональних і навіть глобальних; – розкриття внутрішніх механізмів самоорганізації, що лежать в […]

Коротка характеристика лабораторного методу навчання →  Червень 19, 2014

Лабораторним методом називається  такий спосіб навчання, при якому учні під керівництвом учителя самостійно працюють у лабораторії, займаючись спостереженням і описом, вимірюванням і обчисленням, експериментуванням і визначенням, дослідженням і узагальненням. Об’єктами зазначених пізнавальних дій у процесі лабораторної роботи можуть бути фізичні, природні, хімічні явища, технічні, технологічні процеси, матеріали, заготовки, технічні пристрої тощо. Лабораторний метод передбачає роботу […]

Аналіз зарубіжного досвіду в сфері підтримки підприємництва →  Червень 15, 2014

В даний час в Україні складне становище малого бізнесу ще більш обтяжується недосконалістю законодавчої бази, високими ставками податків та майже повною відсутністю фінансової підтримки з боку держави. І, хоча була введена спрощена система оподаткування, що замінює сплату окремих податків і зборів сплатою єдиного податку з веденням спрощеного обліку та звітності, невирішеними залишилися багато інших проблем, […]

Комп’ютерна техніка та Інтернет як помічники студента →  Червень 14, 2014

Студенти, як досить мобільна і інтелектуально-орієнтована частина населення, широко використовує комп’ютерні технології. Сучасні вчені активно вивчають ставлення студентів до Інтернету, особливості його використання студентами та найбільш популярні високотехнологічні засоби, які використовуються студентами у навчанні. Дослідження вітчизняних вчених вказують на те, що половина студентів щодня проводить в Інтернеті від двох до п’яти годин, але більше п’яти […]

Методи морального виховання у старших класах школи →  Червень 14, 2014

У старших класах школи методи морального виховання зумовлюються віковими і психологічними особливостями учнів, перспективами їх трудової діяльності. Перед старшокласниками стоїть перспектива: закінчити середню школу, щоб потім зайняти своє місце в житті. Цій меті вони підпорядковують свою діяльність, свою поведінку. Для учнів юнацького віку характерне бажання самостійно пізнавати явища природи, закони суспільного розвитку, людську поведінку. На […]