Аналіз критерів та способів оцінки знань учнів

23 Листопада, 20148:26 am

0


Аналіз критерів та способів оцінки знань учнів

Оцінюючи знання учня, вчитель індивідуально підходить до нього, беручи до уваги його відповіді, письмові, графічні роботи та інші види навчально-трудової діяльності, звертаючи увагу не тільки на кількість помилок у відповідях, а й на характер їх, на якість виконаного завдання в цілому, враховуючи при цьому всі позитивні і негативні сторони.

Зміст і обсяг матеріалу, що підлягає перевірці та оцінці, визначається вимогами навчальної програми.

Оцінюючи знання учнів, учитель враховує науковий рівень їх, розуміння теоретичних положень, уміння робити узагальнення, розкривати наукові закони, застосовувати їх на практиці.

Оцінюючи усні відповіді, треба брати до уваги не тільки те, як знає учень матеріал певного уроку, але й раніше пройдений навчальний матеріал. Слід також враховувати і те, наскільки міцно і свідомо засвоїв він розділ курсу, чи правильно, точно і логічно формулює свої думки, яка в нього культура усної і писемної мови, наскільки міцно опанував потрібні навички, яке виявив уміння застосовувати знання на практиці.

Знання і практичні навички учнів оцінюють за 12-бальною системою.

Оцінки “10-12” є найвищим балом, її заслуговує той учень, який свідомо і в деталях засвоїв матеріал, набувши міцних і глибоких знань; який логічно правильно викладає думки, виявляє вміння самостійно користуватись навчальними посібниками, здатність застосовувати набуті знання на практиці.

Оцінки “7-9” є показником доброї успішності. її виставляють учневі тоді, коли він глибоко знає матеріал, передбачений навчальною програмою, без помилок, логічно правильно викладає думку, володіє культурою мови, виявляє вміння застосовувати знання на практиці.

Оцінки “4-6” є позитивною оцінкою. Вона показує, що учень задовільно розбирається в матеріалі, виявив певну суму знань, умінь та навичок, що дає йому можливість успішно засвоїти курс навчання.

Оцінки “2-3” – незадовільна оцінка, яка свідчить про недостатнє розуміння учнем навчального матеріалу.

Оцінка “1” свідчить про цілком незадовільні знання учня.

Відомості про автора: С. Ф. Збандуто