Аналіз поняття складових дидактичного принципу навчання

2 Липня, 20148:42 am

0


Аналіз поняття складових дидактичного принципу навчання

Навчання здійснюється на основі обґрунтованих і перевірених практикою дидактичних принципів. Вони становлять вихідні положення, в яких знаходять вияв закони і закономірності процесу навчання.

Основоположник наукової дидактики Я. А. Коменський підкреслював, що процес навчання треба поставити на такі науково-педагогічні основи, які б забезпечували постійне просування учнів уперед, сприяли глибокому й міцному засвоєнню знань, умінь та навичок.

Дидактичні принципи як вихідні наукові положення побудови процесу навчання виникли в результаті узагальнення педагогічного досвіду. Заслуга дидактики як науки полягає в тому, що вона теоретично обґрунтувала розрізнені положення, які застосовувались на практиці, об’єднала їх у певну систему.

Застосування дидактичних принципів у навчанні дає вчителеві можливість будувати його на наукових засадах, правильно враховувати закони психічної діяльності учнів, уміло керувати процесом навчання і виховання.

Відображаючи мету і завдання навчання та виховання, їх закономірності, дидактичні принципи становлять вихідні основи для складання навчальних планів і програм, шкільних підручників, визначення форм і методів організації навчального процесу.

Дидактичні принципи в школі зумовлені метою і завданнями комуністичного виховання підростаючого покоління. Вони ґрунтуються на законах сучасної теорії пізнання. Ці принципи спрямовані на ефективне засвоєння учнями системи знань, умінь і навичок, на вироблення вміння застосовувати знання на практиці; вони сприяють всебічному розвитку духовних і фізичних сил учнів.

Відповідно до дидактичних принципів у школі будуються зміст, організаційні форми, методи навчання, здійснюється облік і контроль знань учнів на всіх етапах навчання. Дидактичні принципи включають певні правила, що розкривають окремі властивості того чи іншого принципу, яким керується вчитель у процесі викладання.

Основними принципами радянської дидактики є:

– зв’язок навчання з життям;

свідоме навчання і творча активність учнів;

– наочність навчання;

– науковість навчання;

– систематичність і послідовність;

– міцність засвоєння матеріалу;

– доступність навчання.

Відомості про автора: С. Ф. Збандуто