Політично-правові вчення в Німеччині у XVIII—XIX ст. →  Січень 3, 2012

Політично-правові вчення в Німеччині у XVIII—XIX ст. Політично-філософські вчення про державно-владні та пра­вові відносини на початковому етапі розвитку буржуазного суспільства набули найбільш повної і завершеної форми в працях Канта, Фіхте, Шеллінга, Гегеля. 1. Кант (1724—1804 рр.) народився і помер у столиці Східної Пруссії — Кенігсберзі. Він був родоначальником німецької класичної філософії. Важливе місце у теоретичній […]

Політичні доктрини античності. Платон і Арістотель – Частина 3 →  Січень 3, 2012

Політичні доктрини античності. Платон і Арістотель – Частина 1 Політичні доктрини античності. Платон і Арістотель – Частина 2 Держава, за Арістотелем,— продукт природного розвитку. В цьому зв’язку вона подібна до таких первинних відносин, що природно виникли, як сім’я і селище. Але держава — вища форма відносин. В політичному спілкуванні всі інші типи відносин досягають своєї […]

Політичні доктрини античності. Платон і Арістотель – Частина 2 →  Січень 3, 2012

Політичні доктрини античності. Платон і Арістотель – Частина 1 Політичні доктрини античності. Платон і Арістотель – Частина 3 Судячи з Платонового твору-діалогу, Сократ перший в історії європейської політичної думки сформулював кон­цепцію договірних відносин між державою і її громадянами. Кожний афінянин, який досяг повноліття, пояснював Сократ, може відповідно до законів без будь-яких перешкод з усім своїм […]

Політичні доктрини античності. Платон і Арістотель →  Січень 3, 2012

Політичні доктрини античності. Платон і Арістотель В історії виникнення і розвитку старогрецьких політичних поглядів більш чи менш виразно виділяються три періоди. Ранній період (IX—VI ст. до н. е.) пов’язаний з часом становлення старогрецької державності. В цей період спостерігається раціоналізація політичних уявлень (у творчості Гомера, Гесіода і особливо знаменитих “семи мудреців”, до яких належить також Солон), […]

Політичні концепції у Києво-Могилянській академії →  Грудень 25, 2011

Політичні концепції у Києво-Могилянській академії Києво-Могилянська академія, ставши першим вищим на­вчальним закладом на східних та деяких південних слов’ян­ських територіях, зробила вагомий внесок у формування світосприймання, розуміння та осмислення суспільного жит­тя. У тогочасних історичних умовах польсько-шляхетського панування на Україні українці не мали власної державності, влада на їхніх землях належала польському королеві, була ворожою і чужою українському […]

Політичні погляди у Київській Русі →  Грудень 25, 2011

Політичні погляди у Київській Русі Суспільно-політична думка тісно пов’язана з буттям ук­раїнського народу, з його історичною долею. Тому її характерною особливістю є ідеї свободи і справедливості, добра і правди. Усе це багатство ідей становить теоретичну основу, на якій виростають вимоги національної незалежності та соціального визволення, утвердження справедливого де­мократичного ладу. І це цілком зрозуміло — голодний […]

Марксистські погляди на політику →  Грудень 18, 2011

Марксистські погляди на політику Головна політологічна концепція марксизму — вчення про диктатуру пролетаріату, додаткову вартість і класову боротьбу, матеріалістичне розуміння історії, вирішальну роль народних мас як творців історичного процесу, основу політичних суб’єктно-об’єктних відносин. Протягом десятиріч суспільно-політична думка грунтувалася на політологічних постулатах про те, що політичні погляди і політична система, яка їх реалізує, утворюються на основі […]

Раціоналістичне трактування політики в працях французьких просвітників →  Грудень 18, 2011

Раціоналістичне трактування політики в працях французьких просвітників Історія Франції другої половини XVIII ст. є класичним прикладом того, як у політичній оболонці феодального суспільства визрівав новий, капіталістичний устрій. Поси­лення абсолютизму в XVII—XVIII ст. у Франції сприяло розвитку виробничих сил суспільства. Разом з цим розквіт абсолютизму додав політичній системі “старого режиму” значної сили інерції, яка загострила протиріччя […]

Просвітництво. Ф. Бекон і Дж. Локк про державу та правові основи людського буття. →  Грудень 14, 2011

Просвітництво. Ф. Бекон і Дж. Локк про державу та правові основи людського буття. Просвітництво XVII—XVIII ст. (спочатку англійське, а потім французьке) виступаюче як широка соціально-політична та філософська течія, яка вперше відверто і конструктивно заперечила ідеологію феодального суспільства, зосередивши увагу не на самій критиці, а на обгрунтуванні політико-філософських поглядів, що випливали з пізнання та відтворення буржуазних […]

Н. Макіавеллі та макіавелізм →  Грудень 12, 2011

Н. Макіавеллі та макіавелізм XVI ст. характеризувалося глибокою кризою, початком кінця італійського гуманізму. Мрії гуманістів про швидке настання “золотого віку” зіткнулися з реальністю постійних війн, контрреформацією, зміцненням централізованої феодальної влади, експансією іноземного панування. В італійських містах, які були вогнищами культури Відродження, не був переборений корисливий партикуляризм. У них так і не розвинулися передумови для національного […]