Протиставлення політики богослов’ю →  Грудень 12, 2011

Протиставлення політики богослов’ю Для розвитку наукового суспільствознавства потрібно було розчистити шлях і тому боротьба проти схоластики в політології стала першочерговим завданням суспільно-полі­тичної думки, її розпочали італійські вчені і політичні діячі. Своїми виступами проти теологічних теорій держави і права вони готували фундамент нового політико-правового світо­гляду, який пізніше був названий юридичним. Його основу становили положення про те, […]

Проблеми теорії політики в епоху відродження →  Грудень 12, 2011

Проблеми теорії політики в епоху відродження Культура, філософія, політична думка Відродження (Рене­сансу) синтезували спадщину двох животворних джерел — античності та середньовіччя, в результаті чого народилася оригінальна і культура, і філософія, і політологія. Мислителі епохи Відродження та Реформації черпали в культурі античної цивілізації такі аналоги, які б забезпечували подальший суспільний розвиток, прогрес. У період Відродження виразно […]

Римське право і політика →  Грудень 12, 2011

Римське право і політика Історія давньоримської політичної думки охоплює ціле тисячоліття і в своїй еволюції відображає суттєві зміни соціально-економічного і політичного життя Стародавнього Риму. Історію Стародавнього Риму прийнято ділити на три періоди — царський (754—510 рр. до н. е.), республіканський (509—28 рр. до н. е.), імператорський (27 р. до н. с.— 476 р. н. е.). […]

Проблеми держави в країнах стародавнього сходу →  Грудень 7, 2011

Проблеми держави в країнах стародавнього сходу Спочатку соціально-політичні уявлення у стародавніх греків, китайців, індусів, вавілонян, євреїв і персів, як свідчать тогочасні джерела, що дійшли до наших днів, мали спільний релігійно-міфологічний характер, хоч у межах того спільного типу світогляди позначалися своєрідністю. Так, у “Рігведі” (священних книгах стародавніх індусів) усі події розглядалися як вияв світового порядку, дотримання […]

Методи і способи вивчення політики →  Грудень 7, 2011

Методи і способи вивчення політики Методологічною підвалиною політології — такої, яка складалася на Заході, є, як правило, позитивізм. Він не ставить завданням пізнати сутність політичних явищ та процесів і обмежується описом їх співіснування та динаміки, отже, відповідає на дуже істотне запитання, як виникають політичні явища, але не дає відповіді на запитання, чим саме вони є. […]

Предмет політології →  Грудень 5, 2011

Предмет політології Кожна із складових політики прямо чи опосередковано є предметом суспільних наук. І, мабуть, це фатально неминуче вже тому, що цивілізований соціум є політичним, отже, і практична реалізація висновків цих наук, а врешті-решт їх розвиток, зумовлений саме соціальними потребами, так чи інакше виходить на політику. Щодо історичних та економічних наук, філософії людського буття, соціальної […]

Політика та її соціальність →  Грудень 5, 2011

Політика та її соціальність Вичленити політологію із системи суспільствознавчих наук як специфічну самостійну наукову дисципліну дуже важко. По суті, не існує уніфікованого загальноприйнятого визначення предмета цієї науки. Невизначеність і розмитість його границь (так, досить складно чітко розмежувати праці зарубіжних авторів політологічного, соціологічного і політекономічного характеру, що зумовлюється самим характером політології) посилюється розмаїттям ідейно-політичних позицій, методологічних […]