Конфліктологія як автономна наукова галузь →  8 Вересня, 2012

Що стосується місця та статусу конфліктології в сучасній системі наук, то є кілька підходів. Дехто вважає систему знань про конфлікти складовою причиною тієї чи іншої науки з визначеним та більш визначеним статусом. А саме – частиною соціології (спеціальна соціологічна теорія – соціологія конфлікту – фактично ототожнюється з конфліктологію); частиною політичної науки або психології (залежно від […]

Трактування поняття “конфлікт” та “соціальний конфлікт” – Частина 2 →  1 Вересня, 2012

Трактування поняття “конфлікт” та “соціальний конфлікт” – Частина 1 Характерні ознаки конфлікту 1. Наявність двох сторін, що мають суперечливі інтереси й усвідомлюють цю суперечливість, усвідомлюють себе як учасників конфлікту. Проте треба зазначити, що, оскільки для більшості людей конфлікт – це щось погане, вони не завжди визнають свою участь у конфлікті, прагнуть кваліфікувати конфліктні відносини інакше, стверджують, що […]

Трактування поняття “конфлікт” та “соціальний конфлікт” →  1 Вересня, 2012

Конфліктологи вважають, що ключ до розуміння конфліктів – їх наукова дефініція. З цього питання, як правило, і починаються будь-які навчальні курси. Конфлікт (від латинського conflictus– зіткнення) визначається в науковій літературі по-різному. Причина цього, по-перше, у тому, що його вивчає багато наук і кожна привносить свій аспект бачення природи конфлікту; по-друге, різні визначення охоплюють неоднозначні соціальні процеси, […]

Проблема конфлікту в сучасній науці – Частина 2 →  31 Серпня, 2012

Проблема конфлікту в сучасній науці – Частина 1 Гуманітарний підхід до вивчення конфліктів пов’язаний із дослідженнями в галузі різних гуманітарних та суспільство-знавчих наук – історії, філософії, соціології та ін. Зупинимося на аналізі специфіки вивчення конфлікту цими науками. Історичний підхід є втіленням конкретно-історичних, порівняльно-історичних та описових методів вивчення конфлікту. Історики аналізують та описують більш-менш значні конкретні форми конфліктів […]

Проблема конфлікту в сучасній науці →  31 Серпня, 2012

Конфлікти існують так довго, як існує людське суспільство. Багато з чим люди навчилися справлятися – природними силами, силами атома, але вони не навчилися жити без конфліктів. „На порозі ХХІ ст. адаптивність людей стала майже безмежною. Одне, з чим людина і людство не можуть справитися – це з самим собою, зі своєю могутністю, яка далеко не […]

Методи вивчення конфліктів →  31 Серпня, 2012

Методи вивчення конфліктів Як відомо, науковий метод розглядається як система правил і процедур, які спрямовують дослідницьку діяльність на визначену мету. Як і будь-яка наука, конфліктологія при вивченні свого предмета використовує різноманітні методи дослідження, які дозволяють отримати необхідну інформацію про конфліктну взаємодію. Існують різні підходи до типологізації методів дослідження конфліктів. За рівнем узагальнення й задач, які вирішуються, […]

Динаміка конфлікту →  28 Березня, 2012

У процесі свого розвитку конфлікт проходить декілька ета­пів. Ці етапи чи стадії не є обов’язковими, можливо, що деякі із них у ході конфлікту «проскакують», по-різному складається тривалість кожної стадії (етапу), проте послідовність їх у будь-якому конфлікті буде однаковою. Таким чином, динаміка конфлікту – процес його зміни. Отже, у конфлікті розрізняють такі 6 стадій: –     передконфліктна […]

Динаміка конфлікту – Частина 2 →  28 Березня, 2012

Динаміка конфлікту – Частина 1 Ескалація не обов’язково закінчується кульмінацією. Нерідко сторо­ни починають шукати засоби щодо розв’язання конфлікту. Напри­клад, дружина, яка протягом 5 років терпіла побої чоловіка, але од­ного разу, коли він п’яним прийшов додому, взяла сокиру і відруба­ла йому руку. Такий вчинок можна пояснити тим, що енергетична сила тих емоцій, які в неї нагромадилися […]

Становлення конфліктології як науки в світі та Україні та її розвиток на сучасному етапі →  28 Березня, 2012

Вивчення теорії конфліктів, проблемних ситуацій є одним із основних напрямків роботи провідних наукових центрів. На війсь­кових, юридичних, економічних, політологічних, соціологічних, психолого-педагогічних факультетах це одна з основних дисциплін, тому що людське буття було, є і буде конфліктним завжди, бо інак­ше гальмується суспільний прогрес. Актуальність і соціальна значи­мість вивчення конфліктів відзначилась і міжнародними організаці­ями. У 1957 р. […]

Сучасні конфліктологічні вчення західноєвропейських та американських науковців →  28 Березня, 2012

У середині XX століття склалися сучасні конфліктологічні вчення, коли різко збільшилася кількість міжнародних конфліктів та конфліктів всередині організацій. Характерною рисою сучасної конфліктології є наявність багатьох напрямків, а саме: –     психологічний напрямок; –     функціональний напрямок; –     загальна теорія конфліктів; – соціально-політична теорія конфліктів. Психологічний  напрямок  характеризується  як  дослідження внутрішнього механізму поведінки людей у складних (проблемних) ситуаціях. […]