Організація трудової підготовки учнів старших класів →  15 Липня, 2014

Найважливішими засобами трудової підготовки учнів старших класів до праці є засвоєння технічних знань, набування практичних навичок та вмінь, активна участь у суспільно корисній продуктивній праці. Ґрунтовне знання основ наук – найнеобхідніша передумова свідомої участі в праці, яка зв’язана з безперервним технічним прогресом. Сучасна людина повинна бути широко освіченою, добре розуміти закони природи і суспільства, наукові […]

Виховання і навчання – єдиний потік виховного впливу →  9 Липня, 2014

Педагогіка, керуючись демократичними підходами до навчання, розглядає виховання і навчання в їх діалектичній єдності, як єдиний потік, спрямований на формування особистості, ця вимога становить один з основних принципів методики сучасного виховання. Виховання не може бути успішним, якщо воно не спиратиметься на навчання, озброєння науковими знаннями про природу і людське суспільство. Без наукових знань не може бути […]

Значення позаурочної навчальної роботи учнів →  7 Липня, 2014

Позаурочна навчальна робота – це цілеспрямовані заняття, які проводяться в позанавчальний час і мають на меті розширити і поглибити знання, уміння й навички учнів, розвинути їх індивідуальні здібності і нахили, задовольнити інтереси та забезпечити розумний відпочинок. Позаурочні форми організації навчальної роботи, яка включає систему освітніх і виховних заходів, є важливим доповненням навчального процесу. Наближення школи […]

Принцип зв’язку навчання з життям та продуктивною працею →  2 Липня, 2014

Принцип зв’язку навчання з життям, з продуктивною працею є основоположним у дидактиці, Зв’язок навчання з продуктивною працею, в основі якого лежить органічне поєднання теорії і практики, стає важливим засобом розширення пізнавальної бази навчального процесу, неодмінною умовою всебічного, гармонійного розвитку підростаючого покоління, підготовки його до життя, до участі у виробництві матеріальних і культурних благ суспільства. Життя, […]

Аналіз поняття складових дидактичного принципу навчання →  2 Липня, 2014

Навчання здійснюється на основі обґрунтованих і перевірених практикою дидактичних принципів. Вони становлять вихідні положення, в яких знаходять вияв закони і закономірності процесу навчання. Основоположник наукової дидактики Я. А. Коменський підкреслював, що процес навчання треба поставити на такі науково-педагогічні основи, які б забезпечували постійне просування учнів уперед, сприяли глибокому й міцному засвоєнню знань, умінь та навичок. […]

Характеристика важливості практичної роботи учнів →  26 Червня, 2014

У навчальному процесі важливе місце належить різним видам практичних робіт учнів. Практичні роботи застосовуються в усіх класах. Вони можуть бути пов’язані з вивченням загальноосвітніх і спеціальних предметів, з роботою учнів у навчальних майстернях, на шкільній ділянці і т. д. У процесі вивчення основ наук певний час відводиться на практичну роботу учнів. Ця робота може здійснюватись […]

Погляд на можливості реалізації принципу систематичності та  міцності знань →  25 Червня, 2014

Принцип систематичності навчання у процесі навчання важливо додержувати певної системи і послідовності. Принцип систематичності навчання передбачає такий розподіл навчального матеріалу і таку послідовність викладання, які відповідали б логіці даного предмета і пізнавальним можливостям учнів. Сучасна школа озброює учнів системою наукових знань, практичних умінь і навичок. А це вимагає, щоб вивчення окремих наукових дисциплін велось не […]

Сучасні підходи до реалізації принципу доступності знань у навчанні →  25 Червня, 2014

Навчання може бути успішним, ефективним  тоді, коли його зміст і методи відповідають віковим особливостям учнів, їх пізнавальним силам і можливостям, тобто, коли воно доступне для них. Ця дидактична вимога знаходить свій вияв у принципі доступності навчання. За принципом доступності розробляються педагогічно обґрунтовані навчальні програми, плани, підручники й інші посібники, форми і методи навчання. Доступність є […]

Головні вимоги до використання принципу науковості у навчанні →  24 Червня, 2014

Сучасна школа покликана готувати всебічно розвинених людей, які добре знають основи наук, уміють застосовувати ці знання в житті, у практичній діяльності. При цьому мається на увазі, що освічена людина, озброєна багатим світоглядом, має глибокі переконання, правильно розуміє закони розвитку природи і суспільства, володіє методом наукового пізнання. Принцип науковості навчання вимагає будувати навчальний процес у школі […]

Використання принципу наочності навчання на шкільних заняттях →  24 Червня, 2014

Наочність є одним з основних дидактичних принципів школи. Принцип наочності вимагає, щоб процес навчання будувався на основі живого сприймання учнями конкретних предметів і явищ об’єктивної дійсності, їх зображень. Чуттєве сприймання навчального матеріалу, що становить основу наочності, сприяє формуванню в учнів ясних, точних уявлень, активізує їх мислительну діяльність, є дійовим засобом свідомого засвоєння знань. Наші відчуття, […]