Розвиток і виховання особистості →  Жовтень 4, 2010

Розвиток і виховання особистості Проблема розвитку та виховання особистості належить до найактуальніших соціальних аспектів суспільного життя і завжди потребує глибокого наукового обґрунтування психологічної сутності чинників цього процесу. У психологічних теоріях можна виокремити два напрями, які по-різному розглядають джерела психічного розвитку дитини, — біологічний і соціальний. Представники першого, біологічного напряму вважають, що провідним є спадкове, яке […]

Поняття про особистість та її структуру →  Жовтень 4, 2010

Поняття про особистість та її структуру Особистість — це конкретний людський індивід з індивідуально виявленими своєрідними розумовими, емоційними, вольовими та фізичними властивостями. Особистість виникла й розвинулася у процесі суспільно-історичного розвитку людства, у процесі роботи. Належність особистості до певного суспільства, до певної системи суспільних відносин визначає її психологічну Та соціальну сутність. Особистість — соціальна істота, суб’єкт […]

Активність особистості та її джерела →  Жовтень 4, 2010

Активність особистості та її джерела Активність живих істот — один з основних і необхідних проявів життя, внутрішня спонукальна сила, спрямована на задоволення потреб організму. Проте активність людини докорінно відрізняється від активності тварин. У тварин вона є проявом інстинктивних біологічних потреб організму, а у людини провідними в її активності є свідомі й цілеспрямовані прагнення. Активність людини […]

Виникнення та історичний розвиток людської свідомості →  Жовтень 1, 2010

Виникнення та історичний розвиток людської свідомості З розвитком наук, особливо історії та біології, поступово формувалися погляди на походження людини та її свідомість. Найважливішою передумовою для виникнення людської свідомості було своєрідне ускладнення умов життя, в яких жили людиноподібні істоти — антропоїди. Під впливом умов життя центральна нервова система у них стала набагато складнішою структурно та функціонально. […]

Виникнення та розвиток психіки →  Жовтень 1, 2010

Виникнення та розвиток психіки Виникнення та розвиток психіки — одне з найскладніших питань. Наукове пояснення цього питання розвинулося на основі досягнень біологічної та історичної наук. На певному етапі розвитку природи завдяки взаємодії механічних, термічних, хімічних, акустичних та світлових властивостей матерії з неорганічної матерії виникла органічна матерія — білкова речовина. В органічному світі процес відображення набрав […]

Розвиток механізмів психічної діяльності →  Жовтень 1, 2010

Розвиток механізмів психічної діяльності Матеріальним субстратом психіки є нервова система та її периферійні органи — рецептори. Ці механізми психіки є результатом тривалого процесу взаємодії живих організмів з їх середовищем. Поведінка — це своєрідна активність, прояв життєдіяльності живих істот, завдяки якій вони пристосовуються до свого оточення й задовольняють свої біологічні потреби. Поведінку тварин вивчають фізіологія та […]

Розвиток психіки на різних етапах еволюції тваринного світу →  Жовтень 1, 2010

Розвиток психіки на різних етапах еволюції тваринного світу Характерною ознакою психічної реакції є чутливість організму до індиферентних подразників, які за певних умов (збіг їх з біологічно важливими подразниками) сигналізують про можливість або необхідність задоволення біологічних потреб організму. Чутливість виникає на основі подразливості. Чутливість, вважає О. Леонтьєв [7], генетично є не що інше, як подразливість на […]

Кількісний та якісний аналізи дослідження психічних явищ →  Вересень 30, 2010

Кількісний та якісний аналізи дослідження психічних явищ За допомогою кількісного та якісного аналізів так само можна вивчати особистість. Кількісний, або варіаційно-статистичний, аналіз полягає в обчисленні коефіцієнтів правильного розв’язання завдань, частоти повторення спостережуваного психічного явища. Для порівняння результатів досліджень з різною кількістю завдань або різним кількісним складом групи користуються не абсолютними, а відносними, здебільшого відсотковими показниками. […]

Основні вимоги до методів психології →  Вересень 30, 2010

Основні вимоги до методів психології Психологія як наука має певні предмет і методи вивчення психічних явищ. Знання методів і вміння за їх допомогою вивчати вікові та індивідуальні особливості психічного розвитку особистості — шлях до глибшого пізнання психологічних особливостей особистості й використання цих знань у практичній діяльності. Психологія висуває до методів дослідження психічних явищ певні вимоги: […]

Основні методи психології. Спостереження, експеримент →  Вересень 30, 2010

Основні методи психології. Спостереження, експеримент Спостереження як метод об’єктивного дослідження широко застосовується у психології, педагогічній практиці, соціологічних дослідженнях. Об’єктом спостереження є поведінка особистості в найрізноманітніших її зовнішніх виявах, коли реалізуються усвідомлювані та неусвідомлювані внутрішні психічні стани, переживання, прагнення. За особливостями мовлення, виразними рухами — жестами, мімікою, виразом обличчя, пантомімічними актами (позами) тощо — можна виявити […]