Роль учителя і учнів у процесі програмованого навчання →  3 Травня, 2014

Сукупність сучасних засобів програмованого  навчання змінює технологію навчального процесу та забезпечує свідоме педагогічно цілеспрямоване керування сприйманням, засвоєнням і закріпленням знань учнями, вироблення в них умінь застосовувати набуті знання на практиці. В цих умовах набагато зростає роль учителя як керівника навчального процесу. Програмоване навчання вимагає від учителя не тільки всебічного знання навчального матеріалу, а й глибокого […]

Роль свідомості у формуванні характеру і вольових якостей особистості →  1 Травня, 2014

Світогляд відіграє вирішальну роль у формуванні таких рис особистості, як воля і характер, Активність учнів, яка виявляється в діях, спрямованих на досягнення свідомо поставленої мети є актом вольовим. Сильна воля, яка здатна переборювати труднощі і досягати певної мети, є складовою частиною поведінки учня. Складна вольова дія включає такі стадії: мотив, який в деяких випадках набирає […]

Бесіда як метод навчання →  26 Квітня, 2014

Особливо цінним у бесіді як методу навчання є те, що вона дає можливість якнайбільше активізувати розумову діяльність учнів — їх мислення і мову, увагу, забезпечує тісний зв’язок навчального матеріалу з їх досвідом, попередніми знаннями. А це дуже важливо для свідомого засвоєння понять, утворення міцних асоціацій. Бесіда може бути: а) вступна, яка застосовується, щоб підготувати учнів […]

Наукове дослідження поняття методу навчання →  24 Квітня, 2014

Методи навчання, або дидактичні методи, це способи, за допомогою яких здійснюється процес навчання, тобто озброєння учнів знаннями, практичними уміннями і навичками. Метод навчання визначає характер і спосіб діяльності як учителя, так і учнів. Своєю суттю, характером, спрямованістю дидактичні методи зумовлюються завданнями і змістом навчання, потребами суспільства в справі освіти і виховання підростаючого покоління. Методи навчання […]

Вимоги до методів навчання в школі →  24 Квітня, 2014

Сучасна педагогіка розглядає питання про доцільність і ефективність методів навчання не формально, не ізольовано, а в зв’язку з тими навчальними і виховними завданнями, які ставляться перед школою на тому чи іншому етапі її розвитку. Методи навчання в сучасній школі спрямовані на забезпечення свідомого набування учнями знань, умінь і навичок, виявлення ними в процесі навчання активності […]

Використання новітніх показників для оцінки функціонування підприємства →  22 Квітня, 2014

Існуюча на даному етапі розвитку економіки нашої країни система показників, що застосовуються для оцінки функціонування підприємства, є не досить ефективною. Інформація про величину показників, які використовуються в роботі підприємства, дозволяють розглядати події, які вже відбулися і, в більшості випадків, дають можливість виправити недоліки, неточності і відхилення. Таким чином, традиційна система показників оцінки функціонування підприємства орієнтована […]

Суспільно корисна праця як засіб трудового виховання →  22 Квітня, 2014

Трудове виховання учнів здійснюється і через залучення їх до різноманітної суспільно корисної праці. У процесі суспільно корисної праці учні набувають знань, трудових умінь та навичок, навчаються переборювати труднощі, виробляють звичку до трудового зусилля. Правильно організована суспільно корисна праця – важливий засіб морального виховання, формування у дітей свідомого ставлення до праці. Педагогічна ефективність суспільно корисної праці […]

Дидактичні основи зв’язку теоретичного та практичного навчання →  20 Квітня, 2014

З точки зору дидактичних вимог зв’язок навчання з продуктивною працею має основоположне значення у підготовці молоді до життя, до участі у діяльності суспільства, у вихованні всебічно розвиненої людини. В основі поєднання навчання з продуктивною працею лежать ті об’єктивні зв’язки, які існують між наукою і виробництвом, теорією і практикою. Навчання і продуктивну працю дидактика розглядає в […]

Головні етапи сучасних уроків фізичної культури →  20 Квітня, 2014

Фізичне виховання учнів здійснюється системою заходів, що включають уроки фізичної культури, позакласну і позашкільну роботу з фізкультури і спорту, фізичні вправи в режимі дня школярів. Основною формою фізичного виховання в школі є уроки фізичної культури. Урочна форма забезпечує засвоєння основних знань з фізичної культури, умінь та навичок, сприяє розвитку самостійної активної діяльності учнів по зміцненню […]

Підготовка учнів до свідомого вибору професії →  18 Квітня, 2014

Психологічна і практична підготовка учнів до життя до праці вимагає свідомого підходу їх до такого життєво важливого питання, як вибір професії. В процесі навчально-виховної роботи школа повинна знайомити учнів з різноманітними видами праці в нашому суспільстві, допомагати школярам виявити свої здібності та обрати майбутню професію. До вибору майбутньої професії учнів школа, сім’я повинні ставитись надзвичайно […]