Формування в учнів умінь та навичок працювати →  12 Квітня, 2014

У підготовці учнів важливе значення має не тільки усвідомлення ними необхідності працювати, а й набування конкретних умінь та навичок. Під трудовими уміннями слід розуміти успішне виконування трудової дії, що вимагає правильного вибору прийомів праці, врахування конкретних умов, в яких відбувається трудова діяльність, та ін. Уміти успішно розв’язувати те чи інше трудове завдання – значить уміти […]

Трудове навчання в початкових класах →  12 Квітня, 2014

Трудова підготовка учнів починається в початкових класах загальноосвітньої школи. Головне завдання на цьому етапі трудового виховання – прищепити учням правильні поняття про працю, розуміння того, що праця в нашому суспільстві є справою честі і громадського обов’язку кожної людини, виховати в них любов до праці, свідоме ставлення до виконання своїх трудових обов’язків, виробити елементарні трудові уміння […]

Гра як засіб фізичного виховання дитини →  7 Квітня, 2014

Ігри — дуже важливий засіб фізичного виховання учнів. Ігри поділяються на рухливі і спортивні. Рухливі ігри є засобом загального фізичного розвитку. Будуються вони на різноманітних вільних рухах, зв’язаних з роботою різних груп м’язів. Спортивні ігри включають характерні для спорту ознаки, зокрема елемент боротьби за особисту або командну першість. До таких ігор належать футбол, волейбол, баскетбол, […]

Виховання сумління, честі та гідності →  5 Квітня, 2014

Сумління, честь, гідність – моральні почуття, що становлять невід’ємні риси поведінки людини. Сумління – це усвідомлення людиною моральної відповідальності за свою поведінку по відношенню до людей, суспільства, класу, за їх долю, особиста оцінка своїх дій, думок, поведінки. Наслідком такої оцінки є почуття морального задоволення, коли людина приходить до висновку, що вона діяла правильно, або незадоволення […]

Трудова підготовка учнів старших класів →  2 Квітня, 2014

Досвід сучасної школи підтверджує правильність, життєву необхідність органічного поєднання навчання з суспільно корисною продуктивною працею учнів, що підносить рівень освіти і виховання підростаючого покоління, забезпечує підготовку учнів до роботи в різних галузях народного господарства і культури. Поєднання навчання з продуктивною працею визначає новий етап у розвитку учнів, у формуванні їх морально-трудових якостей. Безпосередня участь учнів […]

Принцип свідомого навчання і творчої активності учнів →  1 Квітня, 2014

Поняття свідомого навчання включає: а) свідоме ставлення учнів до навчальної праці як до найпершого обов’язку; б) свідоме засвоєння знань, тобто свідоме сприймання і засвоєння навчального матеріалу, розуміння його змісту, внутрішніх зв’язків і закономірностей; в) вироблення переконань, що стають керівництвом до дії вміння застосовувати знання на практиці, в житті. Свідоме, активне ставлення учнів до навчання є […]

Характеристика окремих складових частин сучасного уроку →  31 Березня, 2014

Однією з важливих умов успішного проведення уроку є правильна організація класу на виконання навчального завдання. Вступна частина уроку може мати різний характер. Учитель може почати роботу з перевірки виконання домашнього завдання. Це здійснюється опитуванням учнів, фронтальною перевіркою виконання домашніх письмових робіт або оцінкою знань, виявлених під час виконання невеликих практичних завдань. Урок можна розпочати бесідою, […]

Поняття класно-урочної системи навчання →  31 Березня, 2014

Основні риси класно-урочної системи: наявність сталого складу учнів класу, однакового за віком і рівнем підготовки; поурочне проведення занять; можливість застосування різних форм і методів, що забезпечують активну навчальну діяльність учнів; провідна роль учителя – організатора і керівника навчально-виховного процесу. Класно-урочна система включає, з одного боку, діяльність учителя як керівника навчального процесу, а з другого – […]

Формування рухових навичок і фізичних якостей в процесі фізичного виховання →  25 Березня, 2014

У системі фізичного виховання першорядне значення має формування в учнів рухових навичок. Специфічні взаємозумовлені сторони процесу фізичного виховання хоч і єдині, але мають істотні відмінності. Рухові навички – це автоматизовані форми рухових дій, яких набуває людина в результаті фізичних вправ, у процесі життєвої практики, трудової і виробничої діяльності. Сформована рухова навичка відзначається своєю сталістю. Фізіологічною […]

Форми діяльності учнівського колективу школи →  22 Березня, 2014

Серед різноманітних видів і форм діяльності Центральне місце займає їх навчальна робота. Правильно організована навчальна робота – важливий фактор формування і розвитку учнівського колективу. Вже з 1 класу учні об’єднуються для спільного виконання навчальних завдань, підтримання певного порядку, дістають певні громадські доручення, борються за те, щоб у класі не було невстигаючих. У процесі навчання формується […]