Екскурсія як незамінний метод навчання →  22 Листопада, 2014

Екскурсія як метод навчання передбачає вивчення предметів або явищ у характерному для них оточенні, обстановці. Екскурсія має велике освітнє і виховне значення, вона є дійовим засобом зв’язку навчання з життям. Особисті спостереження учнів, безпосереднє вивчення ними природи, техніки, трудової діяльності людей збагачують їх досвід конкретними яскравими враженнями, розширюють знання, кругозір. Навчальні екскурсії зв’язані з вивченням […]

Формування світогляду учня в процесі засвоєння наукових дисциплін →  16 Листопада, 2014

Формування світогляду в учнів здійснюється насамперед у процесі їх навчання, засвоєння наукових знань, Справжня наука є дійовою силою, яка всім своїм змістом активно впливає на вироблення поглядів людини, світогляду, переконань. У формуванні світогляду учнів беруть участь усі предмети, що їх вивчають у школі. Кожний навчальний предмет, розглядаючи певні зв’язки явищ об’єктивної дійсності, вносить свою частку […]

Підготовка учнів до ефективного використання наукової літератури →  5 Листопада, 2014

Навчальна і наукова книга – важливе джерело знань. Учні школи повинні з книгою добре опанувати методи роботи з книгою, з різними видами друкованого матеріалу – підручниками, збірниками вправ, хрестоматіями, довідковими словниками, газетами і журналами, науково-популярною і науковою літературою, творами художньої літератури. На різних ступенях навчання робота з книгою має свою специфіку, що зумовлюється віковими особливостями […]

Вимоги до формування плану трудового навчання учнів →  5 Листопада, 2014

У системі трудового навчання значне місце займає формування навичок фізичної праці. Початкове опанування трудової операції, зв’язаної з ручною обробкою матеріалів, включає систему вправ по конструюванню трудової дії, опануванню темпу роботи, користуванню інструментом, досягненню правильної форми оброблюваного матеріалу, необхідних розмірів деталі, якості обробку та ін. Вправи, зв’язані з опануванням способів обробки різних матеріалів, включають різноманітні розчленовані […]

Використання передових технологій у сучасному навчальному процесі →  27 Жовтня, 2014

До технічних засобів навчання, що застосовуються в процесі викладання загальноосвітніх, політехнічних і спеціальних дисциплін, належать: кіно, телевізор, комп’ютерні системи. Для формування трудових умінь і навичок у процесі трудового професійного навчання застосовуються різного роду тренажери. Технічні засоби навчання раціоналізують навчальний процес. Технічні засоби навчання активізують інтелектуальну діяльність учнів, дають змогу більш диференційовано підійти до кожного з […]

Значення позакласного читання та факультативних курсів навчання →  8 Жовтня, 2014

Навчальним планом школи передбачені факультативні курси. Консультації в’язкові навчальні заняття, які проводяться в позаурочний час і ставлять своїм завданням розширення загальнонаукового і культурного рівня учнів, вивчення ними додаткової спеціальності. Факультативні курси будуються з урахуванням бажання та індивідуальних нахилів учнів, їх інтересів у галузі науки, техніки, мистецтва, фізкультури і спорту. Доцільно організувати факультативне вивчення, наприклад, електро- […]

Вправи як основний навчальний засіб сучасної школи →  24 Вересня, 2014

У будь-якій діяльності людини – виробничій чи навчальній, мистецькій, науковій чи організаторській – дуже важливу роль відіграють уміння і навички. Чим ширше коло умінь і навичок людини, тим успішніша, продуктивніша її діяльність, тим більше майстерності і творчості виявляє вона в праці. Навчання як своєрідна форма діяльності, спрямована на опанування знань, підготовку до життя, до праці […]

Загальнометодичні основи трудового навчання →  23 Вересня, 2014

Трудове навчання в старших класах школи передбачає опанування учнями системи технічних знань, умінь і навичок, практичне оволодіння трудовими операціями. Воно здійснюється, як правило, у формі групових занять у навчальних цехах, на дільницях промислових підприємств, у шкільних і міжшкільних иавчально-виробничих майстернях. Виробнича практика учнів здійснюється в процесі їх безпосередньої активної участі у виробничій діяльності базового підприємства. […]

Автоматизовані засоби навчання у сучасній класні кімнаті →  28 Серпня, 2014

Програмоване навчання може провадитись в автоматизованому класі, який устатковано комплектом відповідних комп’ютерних систем і пристроїв. В автоматизованому класі є пульт учителя, пульт учнів, за допомогою яких відбувається процес керування навчальним процесом. Пульт учителя забезпечує оперативне керівництво і контроль за ходом навчання групи учнів. За допомогою такого пульта можна встановити правильність відповідей учнів, індивідуальний контроль, готовність […]

Роль світогляду у формуванні почуттів особистості →  28 Серпня, 2014

Світогляд людини відіграє велику роль у формуванні почуттів. Поведінка учня характеризується не тільки усвідомленням понять, наявністю правильних переконань, а й тісно зв’язаними із ними почуттями. Почуття людини, відображаючи об’єктивну дійсність, у той же час виявляють ставлення до цієї дійсності. Почуття впливають на формування мотивів діяльності людини. Виховання почуттів – найважливіший фактор формування поведінки. Підкреслюючи роль […]