Зміст загальної освіти в початкових класах →  24 Червня, 2014

Завдання школи – озброїти учнів знаннями з основ наук, психологічно  і  практично підготувати їх до суспільно корисної праці, забезпечити моральне, фізичне, естетичне виховання. У початкових класах діти здобувають елементи загальної освіти і основи технічних знань, умінь та навичок, психологічно підготовляються до праці. Тут закладається основа дальшого всебічного розвитку розумових і фізичних здібностей дітей, формування їх […]

Єдність і взаємозв’язок загальної та професійної освіти →  22 Червня, 2014

Підготовка підростаючого покоління до життя вимагає тісного поєднання, взаємозв’язку загальної і професійної освіти, Озброюючи учнів знаннями з основ наук, школа забезпечує їх розумовий розвиток, пізнання законів і закономірностей природи, суспільства і людського мислення, розкриває перед ними сили науки і вчить практично користуватися надбаним в житті, тобто дає їм загальну освіту. Загальна освіта; що здійснюється в […]

Поняття і зміст сучасної шкільної освіти →  22 Червня, 2014

Під змістом шкільної освіти розуміють певнусистему наукових і технічних знань, трудових умінь та навичок, які повинні опанувати учні в процесі навчання. Зміст освіти зумовлюється рівнем продуктивних сил суспільства, розвитком науки і техніки, освітньою політикою держави. У сучасній школі зміст освіти відповідає завданням демократичного виховання підростаючого покоління і визначається вимогами рівнем науки і техніки. Наука у […]

Методи морального виховання у старших класах школи →  14 Червня, 2014

У старших класах школи методи морального виховання зумовлюються віковими і психологічними особливостями учнів, перспективами їх трудової діяльності. Перед старшокласниками стоїть перспектива: закінчити середню школу, щоб потім зайняти своє місце в житті. Цій меті вони підпорядковують свою діяльність, свою поведінку. Для учнів юнацького віку характерне бажання самостійно пізнавати явища природи, закони суспільного розвитку, людську поведінку. На […]

Методи морального виховання учнів підліткового віку →  11 Червня, 2014

Методи морального виховання учнів підліткового віку (5- 7 класів) застосовуються з урахуванням їх вікових особливостей, рівня моральної зрілості, життєвого досвіду, досвіду моральної поведінки. На цій основі вже можна формувати глибші моральні поняття, переконання, уміння, навички та звички, що сприяють збагаченню досвіду моральної поведінки. Моральні уявлення, поняття, що створюються в учнів у процесі навчальпо-виховної роботи, стають […]

Зв’язок навчання з життям – основна закономірність дидактики →  10 Червня, 2014

Відповідність процесу навчання законам сучасних педагогічних теорій пізнання знаходить своє конкретне втілення в зв’язку навчання з життям, а це основна закономірність процесу навчання в сучасній школі. Вона конкретно відображена в змісті дидактичного матеріалу, його спрямованості, в організаційних формах і методах навчання. Критикуючи стару школу як школу муштри, школу зубрячки, можна підкреслити, що найогиднішою рисою її […]

Поняття про методи сучасного виховання учнів →  7 Червня, 2014

Під методом морального виховання розуміють сукупність педагогічних засобів, спрямованих на формування в учнів моральної поведінки як у * суспільному, так і в особистому житті. Методи морального виховання в радянській школі спрямовані на формування в учнів правильних моральних понять, свідомості і поведінки. Вони підпорядковані загальному завданню сучасного виховання — формуванню всебічно розвиненої людини, активного, свідомого громадянина. […]

Методи морального виховання дітей молодшого шкільного віку →  7 Червня, 2014

Методи морального виховання застосовуються відповідно до рівня духовної і фізичної зрілості учнів, їх вікових особливостей. У початкових класах загальноосвітньої школи методи морального виховання сприяють формуванню колективних відносин між учнями в первинному класному колективі. На формування цих відносин поряд з навчальною і трудовою діяльністю істотно впливає ігрова діяльність. Різноманітні ігри – дидактичні, творчі, вільні, рухливі та […]

Формування особистості учнів у процесі навчання →  4 Червня, 2014

Озброєння учнів системою наукових знань є одним з найважливіших факторів всебічного розвитку їх особистості. У процесі навчання, як провідної форми діяльності учнів, вони не тільки набувають знань, а й змінюються самі, розвивають свій інтелект, збагачують свої почуття, виховують волю і характер. Пізнаючи предмети і явища навколишнього світу, їх об’єктивні закономірності і зумовленість, учні виявляють своє […]

Рушійні сили процесу навчання та його логіка →  4 Червня, 2014

У навчальному процесі неминуче виникають внутрішні суперечності. Основною суперечністю тут є певний розрив між навчальними завданнями, що їх висуває школа, і рівнем знань та розвитку школяра. Вона становить головну рушійну силу навчального процесу. Переборюючи суперечності, що виникають у процесі навчання, учні набувають нових знань, практичних умінь і навичок відповідно до рівня своїх пізнавальних здібностей. Проте […]