Поєднання усної і письмової перевірки знань на заняттях →  28 Травня, 2014

Часто на уроці поєднують письмову форму переврки знань з усною. Візьмемо для прикладу урок з мови в 6 класі. Тут можна застосовуватияк форму перевірки граматичний і словниковий розбір, пояснювальний диктант і т. д., причому граматичний розбір виконувати на дошці або в зошитах. Для розбору слід брати речення прості і складні, із сполучниковим і безсполучниковим складом, […]

Усне опитування і перевірка знань, умінь та навичок учнів →  28 Травня, 2014

Усне опитування є найпоширенішим і одним з ефективних методів перевірки знань учнів. Воно полягає в тому, що вчитель в результаті прямого контакту з учнем ознайомлюється з його знаннями, виявляє рівень розуміння ним навчального матеріалу і міцність знань. У процесі усного опитування вчитель має можливість ширше виявити вміння учня логічно висловлювати свої думки, самостійно міркувати, робити […]

Формування навичок і звичок поведінки учнів →  20 Травня, 2014

У процесі формування особистості учня повинні органічно поєднуватись виховання демократичної свідомості і формування навичок і звичок відповідної соціальної поведінки. Поведінка учня повинна бути свідомою, відповідати вимогам і нормам морального жителя ХХІ сторіччя. Проте це не означає, що в питаннях поведінки він щоразу має апелювати до своєї свідомості. Завдяки навичкам і звичкам поведінки учень діє правильно […]

Виховання волі і характеру сучасних учнів →  18 Травня, 2014

У багатогранному процесі формування особистості істотну роль відіграє виховання волі і характеру. Воля, як і вся психічна діяльність людини, є функцією мозку, одною з форм відображальної діяльності кори головного мозку. Вольові дії людини за своєю природою – рефлекторні, причинно-зумовлені, детерміновані. Зовнішні подразники, будучи усвідомленими, викликають цілеспрямовані, довільні дії людини. Воля – це усвідомлена необхідність. Детерміністичне […]

Письмова перевірка знань як важлива частина навчання →  8 Травня, 2014

Контрольну письмову перевірку знань, умінь та навичок учнів застосовують з будь-якого предмета. Позитивною рисою цієї форми контролю є те, що за порівняно невеликий відрізок часу вчитель має змогу перевірити знання всіх учнів класу з певної теми або розділу навчальної програми. Під час письмової перевірки найбільш повно виявляється самостійність учнів у розв’язанні навчального завдання. Найчастіше в […]

Перевірка професійних умінь і навичок студентів →  7 Травня, 2014

Перевірка і оцінка знань, умінь та професійних навичок – одна з важливих умов успішної трудової підготовки молодого спеціаліста. Правильно поставлений облік і оцінка результатів професійного навчання сприяє закріпленню набутих знань з спеціальних предметів, трудових умінь і навичок, вихованню у спеціалістів професійного ставлення до своєї діяльності, почуття відповідальності за виконання своїх трудових завдань. У практичному навчанні […]

Контроль та оцінка у процесі програмованого навчання →  7 Травня, 2014

Контроль і оцінка знань учнів при програмованому навчанні безпосередньо включаються в навчальний  процес і становлять його  неодмінну складову частину. Виступаючи в формі зворотного зв’язку, перевірка і контроль у цьому разі мають оперативний, систематичний характер. При програмованому навчанні матеріал подається послідовно невеликими порціями, дозами. Сприймання і засвоювання кожної такої дози супроводиться контролем і відповідно оцінюється. Недостатнє […]

Активізація розумової і практичної діяльності під час проведення уроку →  6 Травня, 2014

Всебічна підготовка, розробка чіткого, методично  продуманого, конкретного плану-конспекту, відповідне матеріально-технічне обладнання становлять передумову успішного проведення уроку. Але вирішує справу те, як учитель зуміє реалізувати намічений план, організувати і спрямувати діяльність учнів, тобто успіх уроку залежить насамперед від майстерності вчителя. Ефективний, раціонально побудований урок передбачає активну пізнавальну діяльність учнів, розвиток їх творчості, навичок у застосуванні знань […]

Використання сучасних систем підготовки програмованого уроку →  6 Травня, 2014

Коли вчитель готує і проводить програмовані уроки, то основну увагу він зосереджує на розробці навчаючої програми, алгоритмуванш завдань. Сама назва “навчаюча програма” вказує на те, що вона є провідною в процесі навчання. За допомогою програмованого дидактичного матеріалу учні опановують знання, набувають певних умінь і навичок. Складання такої програми, як і сама підготовка і проведення програмованого […]

Наукові основи програмування навчального процесу →  3 Травня, 2014

Наукові основи програмування навчального процесу дає теорія інформації, математична логіка. Під керуванням розуміють здійснення в часі певної послідовності наперед визначених впливів на систему, які в результаті приводять її до певного, наперед визначеного стану, дії. Програмою керування в процесі навчання є наперед намічена послідовність передачі учням певних знань, вироблення в них необхідних умінь і навичок, визначення […]