Поняття «навчання», «процес навчання», «навчальний процес» →  4 Січня, 2013

Інтегративно-синергетична модель педагогічної технології як підсистему може включати різні види взаємодії суб’єктів навчально-виховного процесу, а також різноманітні концептуальні напрямки його удосконалення. Якщо кожен напрямок виділити окремим кольором – модель перетвориться у різнобарвну веселку. Основними для дидактики є поняття «навчання», «процес навчання», «на­вчальний процес», причому перше поняття є базовим для двох інших. У найбільш загальному плані […]

Моніторинг освітньої діяльності. Органи гарантування якості вищої освіти →  4 Січня, 2013

Реалізація завдань досягнення високої освітньої якості неможлива без по­стійної, повної та об’єктивної інформації про стан освіти, що має забезпечити система моніторингу, яка є невід’ємним компонентом якості освіти. Моніторинг навчальних здобутків студентів в Україні проводиться як плановий періодич­ний контроль рівня засвоєння навчального матеріалу з боку уповноважених ор­ганів та безпосередньо на рівні ректорату, деканату і кафедри. Отже, […]

Поняття «освітньо-виховна система» →  4 Січня, 2013

Останніми роками у психолого-педагогічній літературі широко застосову­ється поняття «освітньо-виховна система». З цим терміном у назві створюються кафедри університетів, відділи наукових установ, а зумовлено таке, передусім, з повсюдним проникненням системного аналізу у психолого-педагогічну науку. Тож визначимо зміст поняття «освітньо-виховна система». З яких ключо­вих слів воно утворено? Безумовно, зі слів: «освіта», «виховання», «система». Порівняймо кілька підходів до […]

Міжнародні проекти і програми розвитку вищої освіти →  31 Грудня, 2012

Функціонування сфери міжнародних освітніх програм і проектів базуєть­ся на засадах проектного менеджменту – науки, що вивчає закони розроблення і реалізації проектів і механізми управління ними. Основним поняттям проектного менеджменту є поняття «проект». Відповідно до класичного підходу (з огляду науки управління проектами) тер­мін «проект» визначається так: Проект – це унікальна сукупність взаємопов’язаних дій (робіт), які вико­нуються […]

Поняття «педагогічна технологія» →  30 Грудня, 2012

Термін «педагогічна технологія» набув надзвичайного поширення в системі вищої освіти. Однак, відповідаючи на запитання, що таке педагогічна техноло­гія, – можна дати чимало правильних відповідей, бо однозначного тлумачення такого поняття в педагогічній теорії та практиці не існує. С. Сисоєва нараховує понад 300 підходів до означення поняття «педаго­гічна технологія» (раціональний спосіб досягнення свідомо сформульованої освітньої (навчальної, виховної) […]

Теоретичні основи навчальної діяльності (дидактика вищої школи) →  27 Грудня, 2012

Педагогічна наука вивчає навчання і виховання в їхній єдності й цілісності як особливу, соціально та особистісно детерміновану, цілеспрямовану діяль­ність щодо передавання молодому поколінню соціокультурного досвіду з метою його підготовки до активної і творчої діяльності в суспільстві. Для конкретного і докладного розгляду кожної з цих частин діяльності виокремлюють відповідно такі педагогічні дисципліни, як теорія навчання і […]

Лекція як форма організації навчального процесу у вищому навчальному закладі →  27 Грудня, 2012

Лекція – провідна форма навчання у вищій школі. Її дидактична мета -ввести студентів у наукову проблему, повідомити і розкрити основні питання теми, зосередити увагу на найскладнішому матеріалі, готувати їх до подальшої самостійної роботи. Відповідно до мети на лекції не вдаються лише до передачі готової інформа­ції (її студент може почерпнути самостійно з літератури), а зосереджують увагу […]

Методи навчання у вищих навчальних закладах →  25 Грудня, 2012

Розгляд методів навчання, як дидактичного поняття, пов’язаний з необхід­ністю відповіді на запитання: як вчити? Термін «метод» походить від грецького methodos – спосіб пізнання. Вище згадувалася двоєдина сутність процесу навчання, яка виражається діадою понять «викладання» та «учіння». У зв’язку з цим цілком правомірним є розгляд трьох взаємопов’язаних по­нять «метод викладання», «метод навчання» та «метод учіння», які […]

Керівництво пізнавальною діяльністю студентів на лекції →  24 Грудня, 2012

З метою активізації пізнавальної діяльності студентів на лекції викладач у вступній частині мотивує проведення лекції за конкретною темою, повідомляє її мету, завдання та план, який скеровує всю пізнавальну діяльність студента на лекції, осмислено нею керує. Студенти дослівно занотовують на лекції закони, формулювання наукових понять, записи, зроблені викладачем на дошці. Решту матеріалу вони уважно слухають та […]

Особистісна орієнтація навчального процесу →  19 Грудня, 2012

Особистісно орієнтований підхід до навчання спирається на концепцію людино-центристського, гуманістичного підходу, при якому студенти є цен­тром, найвищою цінністю освітньо-виховної системи. Індивідуальність, само­бутність, самоцінність, суб’єктивний досвід, внутрішній світ кожного з них є основою побудови процесу навчання. Особистісно-орієнтована освіта здійстнюється через діяльність.  Реалізація особистісно орієнтованого підходу є настільки багатогранною про­блемою, що у працях вчених її дослідження реалізується […]