Навчально-методичне забезпечення діяльності вищого навчального закладу →  18 Грудня, 2012

Засоби навчання є одним із компонентів методичної системи, підсистемою моделі педагогічної технології. Говорячи про засоби навчання, намага­ються відповісти на запитання: за допомогою чого вчити? У науковій літературі існує синонімічний ряд термінів, які відобража­ють аналогічний зміст до поняття «засіб навчання». Його сутність можна роз­крити, спираючись на дослідження В. Бикова, Б. Гершунського, А. Гуржія, В. Волинського, Ю. […]

Академічна мобільність студентів, викладачів, науковців вищої школи →  17 Грудня, 2012

Згідно зі стратегією інтеграції України до Європейського Союзу культурно-освітній та науково-технічний напрями інтеграції посідають особливе місце. Вони охоплюють середню та вищу освіти, перепідготовку кадрів, науку, куль­туру, мистецтво, технічну і технологічну сфери. Участь України у Болонському процесі та у реалізації завдань Лісабонської стратегії щодо побудови європей­ських просторів дасть сформувати позитивні умови для індивідуального розви­тку людини, її […]

Підготовка викладача до проведення лекції →  17 Грудня, 2012

Лекція є чи не найскладнішою у плані підготовки та проведення формою організації навчання студентів. Складність зумовлена тим, що викладачеві необ­хідно досконало володіти знаннями науки, весь час стежити за її досягненнями, цікавитись новим у методиці викладання дисципліни, а не обмежуватися компі­ляцією змісту одного чи кількох підручників і передавати наукову інформацію без висловлювання власної оцінки і ставлення […]

Психологічні передумови і показники успішності студентів у навчально-професійній діяльності →  17 Грудня, 2012

Я був успішним у всіх справах, за які брався, бо я цього хотів. Наполеон Бонапарт, французький імператор Якщо учіння студента перетворюється у творчість, то воно сприятли­во впливає на його емоційну сферу, покращує пам’ять і увагу, викликає почуття радості й задоволення, підвищує інтерес до пізнавальної діяль­ності. Для успішного навчання у ВНЗ важливо, щоб студент не просто […]

Зв’язок методів і функцій організації контролю успішності студентів →  14 Грудня, 2012

Для реалізації здійснення безперервного, комплексного контролю, де в сис­темі поєднані види, методи, форми перевірки та оцінювання навчальних досяг­нень студентів, охарактеризуємо зв’язок методів перевірки та оцінювання знань, умінь та навичок студентів з функціями контролю знань. Спостереження за навчальною діяльністю студентів дає можливість викла­дачеві отримати різнобічну інформацію про пізнавальні можливості студентів, їхнє ставлення до оволодіння знаннями. Спостерігаючи […]

Схема раціональної побудови практичних занять →  13 Грудня, 2012

На побудові та методиці проведення практичних занять теж позначаєть­ся індивідуальність викладача. Проте практичні заняття можна охарактеризувати загальною схемою, що об’єднує головні їх складові частини у такій послідовності: 1) Повідомлення мети і завдань заняття 2) Актуалізація теоретичних знань студентів з теми практичного заняття 3) Повідомлення, обговорення, рецензування, оцінювання завдань, виконаних у самостійній роботі на етапі підготовки […]

Функції та принципи організації контролю та оцінювання навчальної діяльності →  12 Грудня, 2012

Розгляд психолого-педагогічних технологій щодо організації контроля під час навчання дає можливість зробити висновок, що питання про функції контр­олю є головним, від рівня розв’язання якого залежить напрямок розробки ціліс­ної методики проведення контролю. Аналіз науково-методичної літератури дає право визначити основні функ­ції контролю: – контролююча функція передбачає визначення рівня досягнень окремого студента (групи) на конкретному етапі пізнавальної діяльності […]

Інтерактивне навчання у вищому навчальному закладі →  12 Грудня, 2012

У педагогічній літературі описано чимало типів організацій навчання (за рівнем активності суб’єктів, рівнем залучення їх до продуктивної діяльності, за дидактичною метою, за способами організації тощо Слово «інтерактив», походить від англійського inter – взаємний і act – діяти. Отже, інтерактивний – здатний до взаємодії, діалогу. Інтерактивне навчання -це специфічна форма організації пізнавальної діяльності, яка має передбачува­ну […]

Навчально-методичне забезпечення педагогічного процесу у вищих навчальних закладах →  9 Грудня, 2012

Засоби навчання є елементом навчально-методичного забезпечення роботи вищих навчальних закладів. До державних складових навчально-методичного забезпечення належать: державні стандарти освіти; навчальні плани; навчальні програми з усіх норма­тивних навчальних дисциплін; програми навчальної, виробничої й інших видів практики; підручники і навчальні посібники з грифом Міністерства освіти. До складових навчально-методичного забезпечення, які розробляються ви­щим закладом освіти, належать: робочі навчальні […]

Роль вищої школи в реалізації Лісабонської стратегії →  8 Грудня, 2012

Лісабонська стратегія (2000 р.) передбачає створення до 2010 р. на євро­пейському континенті динамічної і конкурентноздатної економіки, побудованої на знаннях. Важливим чинником тут виступають дослідження, а європейський дослідницький простір – інструментом досягнення поставленої мети. Одним із завдань є підготовка 700 тис. дослідників, створення їм найкращих умов для самореалізації, підтримка мобільності в ученому світі та інших секторах […]