Система виставлення оцінок успішності навчання →  Грудень 7, 2012

Оцінювання успішності впродовж навчання студента може включати об’єктивні тести, есе, рейтингові бали, письмові роботи та інші види оціню­вання виконавських умінь. Проблема полягає в тому, як підсумувати цей різ­номанітний набір інформації в одній загальній оцінці, позначеною літерою, або у стислій характеристиці успішності, зважаючи на моменти: 1) яку систему координат або стандартів взяти за основу для визначення […]

Види і функції педагогічного управління →  Грудень 7, 2012

Студент не може бути пасивним, тобто лише об’єктом педагогіч­ного впливу, якого треба примушувати вчитися. Управління будь-якою діяльністю за примусом малоефективне. Таке управління називається авторитарним. Якісне засвоєння змісту освіти у вигляді знань, умінь, ціннісних орієнтацій неможливе, якщо процес навчання супроводжуєть­ся насильством, примусом. Перетворення студента в суб’єкта навчаль­но-професійної діяльності відбувається тільки після появи в нього ме­ти і […]

Якість освіти як основа ефективності навчально­го процесу →  Грудень 5, 2012

Вирішення проблеми підготовки фахівців, яка відповідає вимогам сього­дення, безпосередньо залежить від структури, змісту та організації навчально-виховного процесу, оскільки саме в його перебігу проходить професійне становлення особистості. В умовах перенесення акцентів на якість освіти великого значення набуває вивчення ролі контролю у формуванні мотивації учіння студентів, розвитку піз­навальної самостійності, самосвідомості і самоконтролю особистості. Нормативно-розроблені вимоги до рівня […]

Види та рівні контролю. Цілі контролю якості навчання. →  Грудень 4, 2012

Вхідною динамічною умовою розробки нової технології контролю у ВНЗ є орієнтація системи контролю на кінцеві цілі підготовки, які задані освітньо-кваліфікаційними характеристиками, моделлю діяльності і моделлю спеціаліста, що проявляється у використанні змісту контролю інтегративного характеру. Певним чином виконання цих вимог забезпечується використанням рей-тингової системи контролю успішності навчання, в основу якої покладено механізм мінімізації дискретності оцінювання (наприклад, […]

Організація наукової і науково-технічної роботи у вищому навчальному закладі →  Грудень 4, 2012

Наукова і науково-технічна робота у вищих навчальних закладах є невід’ємною складовою їхньої діяльності і здійснюється з метою інтеграції на­укової, навчальної і виробничої діяльності в системі вищої освіти. Ця інтегра­ція забезпечується через: єдність змісту освіти і програм наукових досліджень; створення стандартів вищої освіти, підручників та навчальних посібників з урахуванням досягнень науки і техніки; безпосередню участь суб’єктів […]

Суб’єкти науково-педагогічної та педагогічної діяльності →  Грудень 3, 2012

Відповідно до статті 53 Закону України «Про вищу освіту» особами, які навчаються у вищих навчальних закладах є: студенти (слухачі), курсанти, екс­терни, асистенти-стажисти, інтерни, клінічні ординатори, здобувачі, аспіранти (ад’юнкти) та докторанти. Студентом є особа, яка зарахована до вищого навчального закладу для здо­буття певного освітньо-кваліфікаційного рівня не залежно від форми навчання (денна (очна), вечірня, заочна, дистанційна). Для […]

Роль досліджень і розробок у вищій освіті →  Грудень 3, 2012

Роль досліджень і розробок у вищій школі надзвичайно велика. Ця діяль­ність є родовою ознакою вищої освіти взагалі. Кожен із трьох циклів (бака­лаврський, магістерський, докторський) вищої освіти передбачає дослідження і розробки, які за вітчизняною термінологією називають науковою та науково-технічною діяльністю. У зв’язку з цим до третього (докторського) циклу вищої освіти за Міжнародною стандартною класифікацією освіти (МСКО) […]

Ігрові форми проведення занять →  Грудень 3, 2012

Використання гри у навчально-виховному процесі – явище не нове. У грі відтворюються предметний і соціальний зміст діяльності, моделюються систе­ми взаємовідносин та адекватні умови формування особистості. Як одне з найдивовижніших явищ людського життя гра звертала на себе увагу філософів і дослідників всіх часів. Не можу не відзначити, що в наш час вчителі стають все кретивнішими і […]

Формування особистості фахівця – зміна аксіологічних орієнтирів →  Грудень 3, 2012

Аксіологічний підхід у вищій освіті передбачає розвиток особистості май­бутнього фахівця як вищої цінності суспільства, яка здатна забезпечити його рух шляхом прогресу. З огляду на зазначене, найбільшої актуальності набува­ють питання становлення ціннісно-смислової готовності майбутнього педагога до професійної діяльності. Вивчення сучасного стану проблеми ціннісно-смислової сфери особистості дає підстави стверджувати про термінологічну і суттєву неоднозначність вка­заної категорії. У […]

Розвиток студентської групи, характеристика студентського колективу →  Грудень 3, 2012

Студентська академічна група за період свого існування розвивається і проходить кілька стадій (від офіційно створеної групи дирекцією (дека­натом) і наказом ректора до згуртованого колективу, який на останньому курсі може розпастися знову на мікрогрупи), кожна з яких характеризу­ється якісними особливостями таких параметрів: спрямованість поведінки та діяльності членів групи; організованість членів групи; комунікативність членів групи. На початку […]