Науково-педагогічні працівники: наукові ступені та вчені звання →  Листопад 30, 2012

За законом науково-педагогічні працівники – це особи, які за основним місцем роботи у вищих навчальних закладах ІІІ і IV рівнів акредитації профе­сійно займаються педагогічною діяльністю в поєднанні з науковою та науково-технічною діяльністю. Остання регулюється Законом України «Про наукову і науково-технічну діяльність». Посади науково-педагогічних працівників існу­ють також у закладах післядипломної освіти, в яких здійснюється підготовка за […]

Керівний персонал вищої школи →  Листопад 29, 2012

У Верховній Раді України, Кабінеті Міністрів України, Секретаріаті Президента України до керівних працівників, які за розподілом функціональ­них повноважень займаються питаннями вищої освіти, слід віднести: – Голову Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти; – Віце-прем’єр-міністра України з гуманітарних та соціальних питань; – Міністра освіти і науки України; – Керівника Головної служби гуманітарної політики […]

Професійне самовиховання у вищій школі →  Листопад 28, 2012

Ефективність навчання у вищій школі – результат злиття у єдиний про­цес двох активностей – активності викладача ВНЗ у напрямку створення умов для засвоєння студентами змісту фахової освіти та активності самих студентів, спрямованої на оволодіння професійними знаннями, вміннями різної функці­ональної приналежності, моральними та іншими якостями. Відповідна актив­ність майбутнього фахівця є похідною від засвоєння ним на самоцінному […]

Здійснення системного підходу до організації студентського гурту →  Листопад 28, 2012

Сильний соціалізований і виховний вплив на особистість студента чинить студентська група, до якої входить молода людина. У студентському гурті від­буваються динамічні процеси структурування, формування і зміни міжособис-тісних (емоційних і ділових) взаємин, розподілу групових ролей і висування лідерів тощо. Всі ці групові процеси впливають на особистість студента, на успішність його навчальної діяльності, його професійне становлення. Такі […]

Дистанційна вища освіта →  Листопад 27, 2012

Сучасна система вищої освіти зазнає ціннісних та інноваційних змін, що в умовах інформаційного суспільства необхідно зумовлює використання сучас­них інформаційно-комунікаційних технологій в освіті, зокрема розвиток та по­ширення дистанційної освіти. Поняття відкрита освіта і дистанційна освіта є порівняно новими в сфері вищої освіти, оскільки утвердилися в останні 15-20 років. Педагогічна доктри­на відкритої освіти надає студентам можливість вибору: […]

Дослідницько-інноваційна робота студентів →  Листопад 27, 2012

Залучення студентської молоді до дослідницько-інноваційної роботи є од­ним з головних завдань вищої школи. Це сприяє якості вищої освіти. Серед прав, які законом надано студентам вищих навчальних закладів, є такі, що пов’язані з участю в науковій та науково-технічній роботі. Насамперед це: – користування навчальною, науковою, виробничою базою закладу; – участь у науково-дослідних, дослідно-конструкторських роботах, кон­ференціях, симпозіумах, […]

Навчання і виховання у вищій школі →  Листопад 26, 2012

У педагогічний науці і практиці достатньо ґрунтовно доведений закономір­ний зв’язок навчання і виховання в закладах освіти в тому числі і вищій школі (А. Бойко, В. Давидов, В. Сухомлинський, Д. Ельконін, І. Бех, І. Харламов та ін.). Переважна більшість авторів стверджують, що виховання основна функція навчання, і відповідно навчання – це засіб або чинник виховання особистості. […]

Оцінювання навчальних досягнень →  Листопад 26, 2012

Усі елементи системи навчання з точки зору їх кількісної та якісної харак­теристик поділяють на три види: 1. Елементи, які не пов’язані з кількісними характеристиками, і передаються тільки якісними показниками (наприклад, позитивне ставлення до навчання, ста­ранність, ступінь виявлення інтересу до навчально-пізнавальної діяльності тощо). 2. Елементи, в яких кількісна характеристика має умовний характер ран­гового, тобто відносного вимірювання, […]

Роль самовиховання в професійному зростанні студента →  Листопад 18, 2012

Щоб стати справжнім професіоналом, «душа зобов ‘язана трудитися і день, і ніч, і день, і ніч…». У чому ж полягає її труд? У свідомому вдо­сконаленні своєї психіки, у виробленні кращих своїх поривань. Суб’єктивними критеріями вдосконалення психіки є здатність зосе­реджуватися, концентрувати увагу на сутності явищ, керувати своїми думками і емоціями, мати потяг до вищих ідеалів. Коли […]

Навчальний процес у ВНЗ як спосіб реалізації завдань професійної підготовки студентів →  Листопад 15, 2012

Провідну роль у розв’язанні завдань професійної підготовки студентів, становлення особистості майбутніх фахівців відіграє навчальний процес у вищій школі. Навчальний процес – це спеціальна форма передачі та засвоєння суспільно-історичного досвіду, яка становить складну єдність діяльностей ученого-викладача і студента, спрямованих на досягнення загальної мети – опанування студентами науковими знаннями, уміннями і навичками та різнобічним розвитком майбутніх фахівців […]