Центральні органи державного управління вищою освітою

31 Жовтня, 20129:26 am

0


Центральні органи державного управління вищою освітою

Кабінет Міністрів України як вищий орган виконавчої влади через систему органів виконавчої влади реалізує державну політику щодо вищої школи.

До центральних органів державної влади, що здійснюють управління у сфері ви­щої освіти, належать спеціально уповноважений центральний орган виконавчої вла­ди – Міністерство освіти і науки (до 1999 р. Міністерство освіти), міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, яким підпорядковані вищі навчальні заклади, а також Вища атестаційна комісія (ВАК). У Міністерстві освіти і науки (МОН) діють Атестаційна колегія, яку очолює міністр, Державна інспекція навчальних закладів. Діяльність зазначених органів провадиться на підставі затверджених в установле­ному порядку положень про них. Згідно із положенням про МОН, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України, міністерство є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади із забезпечення реалізації державної політи­ки у сфері освіти, наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності та інтелек­туальної власності, його діяльність спрямовується і координується урядом. Акти цього міністерства, прийняті в межах його повноважень, є обов’язковими для інших органів управління освітою і наукою, навчальних закладів.

Інші міністерства, центральні органи виконавчої влади, яким підпорядко­вані навчальні заклади, беруть участь у реалізації державної політики в галузі освіти. ВАК організовує та проводить атестацію наукових кадрів, керує роботою з присудження наукових ступенів кандидата і доктора наук, присвоєння вчено­го звання старшого наукового співробітника.

В Україні управління вищою школою на центральному рівні надто декон-центровано, тобто розпорошено по великій кількості міністерств і відомств -26, десять з яких мають у своєму підпорядкуванні лише по одному закладу. Це утруднює проведення єдиної державної політики щодо вищої освіти, створення належних умов для гарантування якості освітніх послуг.

Відповідно до вимог законодавства із забезпечення державних освітніх стандартів, для контролю за їх додержанням утворено систему органів управ­ління якістю вищої освіти на чолі з МОН та Державною акредитаційною ко­місією (ДАК), яку за положенням очолює міністр освіти і науки. Відповідність освітніх послуг державним стандартам і вимогам визначається ліцензуванням, інспектуванням та акредитацією навчальних закладів у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Ліцензування щодо надання послуг у сфері вищої освіти проводить МОН. Орган ліцензування має право перевірити законність та обґрунтованість прийнятих ДАК та її експертними радами рішень з питань ліцензування. ДАК забезпечує виконання вимог до ліцензування та акредитації вищих навчальних закладів за напрямами (спеціальностями) підготовки і пере­підготовки фахівців, надання та зміни статусів цих закладів, формує експертні ради для розгляду матеріалів про ліцензування й акредитацію.