До проблеми використання електронних джерел

8 Травня, 201110:42 am

0


До проблеми використання електронних джерел

До проблеми використання електронних джерел

Початок “електронної епохи” ставить перед істориками низку нових проблем, пов’язаних з реаліями віртуального світу Інтернет. Близькими до кожного історика-користувача мережею є, по-перше, визначення статусу наукових статей, які розміщені в Інтернеті, а по-друге, як цитувати фрагменти електронної копії.

 

Щодо першого питання, тут можливе застосування тих же критеріїв, що й до друкованих видань: особливу роль повинна відігравати репугація сайту (ресурсу), його розробника чи редактора. Якість ресурсу могло б відображати ставлення професіоналів у вигляді рейтингу. Прикладом цього є електронний журнал “Исследовано в России” [2], що не має власного “паперового” варіанту, але визнаний ВАКом Росії науковим виданням, яке “допущене для опублікування змісту дисертацій” [І, с.74].

 

Отже, реалією часу є гостра проблема використання посилань на електронні документи. На терені колишнього СРСР вирішення цього питання ще не висунуте. Навпаки, Д.Гутнов (Інститут російської історії РАН) взагалі не рекомендує зв’язуватися з посиланнями на електронні носії [1, с.79]. Відповідні принципи та вимоги до посилань розробляються в наукових центрах, де відбувається найбільш інтенсивний обмін думками, зокрема в Національній Бібліотеці Канади. Витяги з окремих праць, а також міжнародний стандарт ISO 690-2 (що стосується бібліографічних посилань) розміщені на офіційному сайті бібліотеки [3]
Стандартні схеми посилань виходять з динамічного характеру електронних документів. Кількість елементів посилання залежать від типу носія документа: CD-ROM, магнітний диск, неавтономний документ [online]. Нас цікавить найбільш доступний і місткий тип – online, тобто розміщений в Інтернеті (глобальній Мережі, що об’єднує локальні мережі із технологією Інтернет).

 

Для посилання на неавтономні документи необхідно вказати автора і назву, назву сайту після слова “In”, тип носія (в квадрат-них дужках), відомості про друкований аналог, якщо він є (видання,   місце   видання,   видавець,   дата   видання),   дата оновлення, дата цитування (в квадратних дужках), примітки (якщо необхідні), адресу документа в мережі, стандартний номер (ISSN або ISBN). Вся інформація розміщується в самому документі. Для посилання на глави монографій після дати цитування слід вказувати назву цієї частини. Відповідно адреса в мережі повинна бути адресою частини монографії.

 

Приклад. Фоменко А. Методы статистического приложения. In Хронология [online]. – [cited March 11, 2002]. – Глава 1. Проблемы исторической        хронологии. –        Available        from:
<ht1p://www.newchrono.ru/framel/2k.htm>.

 

Для електронної періодики вимагаються ті ж елементи, що й для монографічних видань, а також числове або хронологічне позначення випуску.
Приклад. Дмитричева О. Прописная истина.Іп Зеркало Недели [online].- №9(384). – March 8-15, 2002. [cited March 11, 2002]. -Available from: <http://www.zerkalo-nedeli.com/ie/show/384/ 34077>.
Недоліком електронного документа може бути відсутність у ньому потрібних для посилання відомостей. Однак завжди необхідно вказувати дату цитування, щоб визначити, про яку версію матеріалу йде мова та адресу документа в мережі.

 

Нові перспективи розвитку історичних досліджень і навчання історії гостро ставлять питання стандартизації всіх етапів розробки електронних ресурсів і їх викоритання. Залучення досвіду і розробок західних спеціалістів у цій сфері прискорить введення у науковий обіг великої кількості важливих джерел сучасної інформації.

Артем Горячкін
Науковий керівник – доц. Скорейко Г.М.

Використана література:
1. Историк, источник и Интернет. // Новая и новейшая история. – 2001. – №2. – с. 66 – 93.
2. Исследовано в России [online]. – Москва: МФТИ. -1998-2002. – Многотематический журнал. – Available from: <hnp://zhurnal.ape.relarn.ru>.
3. Exerpts from ISO 690-2. Information and documentation. Bibliographic references. Part 2: Electronic documents or parts thereof. In The National Library of Canada [online]. – Revised April 24, 200 Г [cited Feb. 24, 2002]. Available from:<http://www.nlc-bnc. ca/iso/tc46sc9/standard/690-2e .htm>.