Дослідницькі жанри – заява для ЗМІ

Січень 19th, 20127:04 am

0


Дослідницькі жанри – заява для ЗМІ

Дослідницькі жанри – це жанри, у тексті яких присутні елементи логічно-раціонального аналізу фактів. Стилістика в них особлива, тяжіє до наукового стилю, не зважаючи на наявність засобів вираження особового початку.

Предмет дослідницьких PR-текстів – подія, процес, особа і ситуація. Саме в цих текстах, як у жодних інших жанрових різновидах PR-тексту, предмет віддзеркалення – перш за все ситуація. До дослідницьких жанрів відносимо заяву для ЗМІ.

Заява для ЗМІ

Заява для ЗМІ – це PR-текст, що оголошує або пояснює позицію базового суб’єкта PR з якого-небудь питання або вміщує реакцію на подію. Воно може мати наступальний, оборонний характер або служити для попередження небажаних подій. У практиці американських PR цей жанр іменується роsition paper: мета такого тексту – стисло й аргументовано висловити позицію організації з якого-небудь конкретного питання (у більшості випадків – переконливо довести свою правоту в якійсь ситуації).

Додаткові завдання заяви для ЗМІ:

• підготовка відповідей на критичні зауваження з боку різних категорій громадськості компанії і спеціальних спростувань на явно помилкові або неточні публікації;
• виступ від імені керівництва із злагодженими оцінками й коментарями подій у разі виникнення кризових ситуацій в самій компанії або в регіоні.

Заява для ЗМІ складається так само, як і прес-реліз; обов’язково вказується жанровий різновид (“Заява для преси”), проте відсутні цитати. Зазвичай цей жанр має заголовок “Заява”, “Повідомлення для засобів масової інформації” або “Відкритий лист”. Жанр припускає перш за все опору на певні факти.

На відміну від прес-релізу, де базовий суб’єкт PR інформує громадськість про новинну подію, пропонує їй оптимізовану інформацію, в основі заяви для ЗМІ лежить перш за все певна ситуація (проблема), яку суб’єкт бажає донести до громадськості і яка потребує негайного вирішення. Тому головна мета жанру – залучення уваги громадськості до повідомлюваної проблеми. Функція впливу тексту переважає тут над інформаційною функцією.

В літературі і практиці ми зустрічаємо згадку про такий субжанр, як спростування, під яким розуміються всі види повідомлень, які передаються через ЗМІ і ставлять собі за мету протидіяти помилковій або невідповідній дійсності інформації про діяльність організації чи конкретної особи. Спростування вважається крайньою формою взаємодії із ЗМІ.

Заява для ЗМІ як жанр має деякі спільні риси з публіцистичним жанром відкритого листа. Проте у відкритому листі ми частіше маємо справу з певним адресатом (наприклад, першими особами держави), адресант може бути соціально значущою, відомою особою, котра висловлює свою точку зору стосовно певної суспільної проблеми.

У композиції прикладу заяви для ЗМІ ми бачимо: мотив (причину, в даному випадку – невиконання банком узятих на себе зобов’язань), власне заяву (повідомлення про припинення партнерських відносин з банком), другорядний мотив (ситуацію, розширену констатацію факту – незаконне утримання банком грошових коштів підприємства), наслідок (підготовку судових позовів на банк).

У формуванні текстової структури заяви для ЗМІ активну участь можуть брати яскраві засоби вираження особового начала, експресивності. Використовується також комплекс засобів виразності за рахунок виникнення таких виразних ефектів, як конвергенція, обдурене очікування, напруга. Конвергенція сприяє зараженню емоцією.

Обдурене очікування створює ситуації новизни, незвичності. Напруга, породжуючи питання до тексту і затримуючи відповіді на них, сприяє тому, що для читача складається ситуація конфлікту, а це викликає інтерес, нетерплячість. Уміле використовування цих ефектів робить текст виразним, емоційно насиченим, майстерно літературно обробленим.

Широко використовується заява для ЗМІ у сфері політичного PR. Це один із способів для політика представити свою позицію громадськості, донести свою точку зору до читачів.

Виділяють три основні типи таких заяв:

• коментар до суспільно важливої проблеми;
• коментар з приводу раніше опублікованого матеріалу;
• полеміка з авторами, які раніше виступали у пресі.

Отже, заява для ЗМІ як жанр припускає строгу логічну структуру аналітичного тексту, проте вплив такого тексту здебільшого виражається за рахунок його особливої стилістики, що припускає наявність мовних засобів експресивності.