Дистанційне навчання та е-навчання

Листопад 9th, 20127:13 am

0


Дистанційне навчання та е-навчання

За останні роки, дистанційне навчання в мережі internet зробило неабиякий стрибок уперед. Велика кількість освітніх закладів використовують Web для розробки програм, що дозволяють отримати диплом. Більше того, велика кількість університетів використовують мережі internet та intranet для створення освітніх програм в межах самого закладу. Використання internet як освітнього засобу сприяло збільшенню кількості навчальних програм, що існують у фреймворку дистанційного навчання. Хоча потрібно пам’ятати, що цей новий освітній напрям (і освітні програми також) повинні функціонувати як альтернативна форма навчання для тих, хто в силу різних причин не в змозі навчатися традиційним способом. Загальною характеристикою таких форм навчання є продукти окремого навчального закладу.

Освіта в мережі internet сприяє розвитку гнучких навчальних програм, що, в свою чергу, можуть створюватися не лише одним навчальним закладом. Ціла низка факторів визначає успіх освітньої програми як у традиційному, так і у віртуальному форматі. Порівняльні переваги навчання, основаного у Web полягають у наступних чинниках:

• спосіб доставки навчального програмного забезпечення;

• розробка ефективної співпраці (у новому електронному середовищі) між усіма учасниками, що залучені до навчального процесу (викладачі, студенти, лаборанти і т.д.);

• використання сучасних педагогічних методів, що базуються на конструктивних підходах (спільне навчання, проблемо-основане навчання) та можливість доступу до цифрових бібліотек online, а також інших мультимедійних ресурсів.

Попит на освіту постійно зростає: освіту вимагають крупні компанії, а окремі фізичні особи прагнуть її здобути. Додатковим заохочувальним чинником у такій ситуацій є неодмінно швидкий темп розвитку різноманітних цифрових технологій та окремі економічні характеристики. Еволюція інформації та комунікативних технологій радикально змінюють визнані організаційні процедури компаній та форми професій трудових ресурсів (введення нових технологій на робочому місці, більш гнучкі вимоги до професійної кваліфікації тощо). Використання таких нових технологій дозволяє різним організаціям та корпораціям інтегруватися в мережі, що розкидані географічно та на міжнародному рівні. Такі зміни вимагають опанування нових спеціалізованих знань та навичок, що повинні набуватися прозоро для звичного життя.

Вартість традиційної форми навчання та тренінгу все ще залишається на досить високому рівні навіть для великих компаній, що шукають нових кадрових ресурсів. Фізичний збір працівників в одній аудиторії для корпоративного тренінгу та навчання або курсів додаткового навчання є складною та винятково дорогою процедурою. Вартість фізичного відвідування студентами занять на території університету теж зростає. Все більше і більше компаній та фізичних осіб оперують в електронному середовищі. Мережеве Відкрите Навчання (NOL) скоро стане важливою альтернативою реалізації навчальних програм для великих компаній та фізичних осіб. Навчання NOL, або просто Мережеве Навчання (NL) – це освітня форма, що охоплює всі форми доставки навчальних програм, у яких найважливішими є наступні дві вимоги:

• користувачі (викладачі та студенти) обмінюються інформацією, використовуючи комп’ютери, з’єднані із мережею;

• користувачі доступаються до ресурсів, що зберігаються на комп’ютерах, що з’єднані із мережею.

Навчання NL також використовується для визначення парадигми зсуву навчання: для полегшення впровадження нових форм навчання використовуються комп’ютерні технології та мережі. Така форма навчання концентрується не лише на окремому студенті, а й на підходах спільної роботи. Проблема географічного виміру мережевого навчання автоматично зникає, оскільки важливішим аспектом реалізації такої форми навчання є спосіб розповсюдження матеріалу, а не фізичне знаходження учасників.

Щоб навчальна програма була ефективною, вона повинна забезпечувати гнучкість та адаптивність до освітніх потреб та специфічних характеристик кожного користувача (тобто, у випадку потреби користувачам відвідувати навчальну програму для набуття нових знань, або для підтримки поточного положення). Специфічні характеристики кожного користувача стосуються сімейних обставин, соціальної активності, індивідуального способу навчання тощо. Іншими словами, навчальне середовище зосереджує увагу на характеристиках окремого користувача та адаптується до цих параметрів. Такі середовища концентруються більше на знаннях та способі досягнення глибшого розуміння проблемної теми.

Потенційною проблемою систем навчання NL є нестача координування, наприклад докладний опис ролі кожного учасника процесу, процедура опанування начального матеріалу, можливість перенесення кредитів та оцінок, структура технічної та адміністративної підтримки, що можуть вплинути на загальну картину процесу.

Віртуальні аудиторії

Швидке поширення Інформаційних та Комунікативних Технологій (ICT) відкриває нові шляхи реалізації та доставки Відкритого та Дистанційного Навчання (ODL). Розробка засобів співпраці та спілкування у Web слугує підґрунтям дизайну та реалізації Мережевих Віртуальних Аудиторій (NVC), які реалізують гнучкі навчальні системи.

Однією із вагомих характеристик цього століття є зміни, що відбуваються у соціальній, трудовій та освітній сферах, які неодмінно співвідносяться із швидкою експансією комунікативних та інформаційних технологій. Такі зміни змушують повністю переосмислити кваліфікацію робочої сили, наприклад, потреба у постійні адаптації до специфічних знань та навичок. Традиційна модель освіти, що базується на навчальній формі типу “безпосереднього спілкування”, вже не цілком відповідає потребам сучасного суспільства. Тому використання принципів навчання ODL вважається непоганим додатком до вже існуючої освітньої системи, оскільки вони пропонують гнучкість у способі доставки та ефективного сприйняття технологічних рішень. Вираз “Відкрите Навчання” має два різних значення: з одного боку, йдеться про критерії доступу до навчальної системи (про відкритість говориться як про еквівалент ідеї усунення бар’єрів доступу до навчання та тренінгу); з іншого боку, цей вираз означає, що навчальний процес не повинен залежати від факторів місця та часу.

Останнім часом створюються навчальні системи, що підтримують форми навчання ODL у Web та пропонують ефективні рішення щодо ефективності та гнучкості. Водночас слід наголосити, що такі системи є досить бідними з педагогічної та дидактичної точки зору (відсутність добре продуманого навчального сценарію).

Сьогодні, найбільш вдалий термін, що описує навчання ODL у Web є навчання NOL або просто NL. Реалізація курсу навчання NL вимагає використання аудиторії NVC, що функціонуватиме як в якості бази даних навчальних матеріалів, так і як платформа співпраці викладачів та студентів. Поняття віртуальної аудиторії трактується по-різному: одні фахівці під значенням віртуальної аудиторії розуміють замінник фізичної аудиторії і визначають її як електронне віртуальне робоче місце із широкими можливостями комунікації; інші трактують віртуальну аудиторію як середовище, що основане у Web із можливостями організації, комунікації та об’єктивізації за допомогою чого викладачі та студенти виконують різні навчальні діяльності.

Беручи ці два фактори до уваги, а також те, що єдиною можливою платформою реалізації такого засобу є Web, можна сформулювати приблизне єдине визначення віртуальної аудиторії:

Мережева віртуальна аудиторія – це дидактичне навчальне середовище, що базується на мережевих інформаційних системах та підтримує асинхронні процеси співпраці між викладачами та студентами.

Характеристики віртуальної аудиторії формують специфікацію інформаційної системи.

Але якщо Ви бажаєте отримати освіту за кордоном, але не підтримуєте ідею віртуального навчання, Ви можете відвідати цей ресурс: высшее образование в англии. Тут є дуже хороша інформація по можливості навчання за кордоном.