Етапи побудови плану модернізації регіону країни

15 Листопада, 201312:12 pm

0


Етапи побудови плану модернізації регіону країни

Управління ресурсами модернізації регіонів – складний і багатоаспектний процес, що вимагає адекватного методичного та практичного інструментарію. У складі методів та інструментів управління соціально-економічної системи регіону можна виділити ті, які найбільшою мірою використовуються в управлінні ресурсами процесу модернізації:

– Метод стратегічного управління регіоном;

– Програмно-цільові методи та інструменти управління регіоном;

– Методи територіального планування;

– Методи антикризового управління;

– Методи управління конкурентоспроможністю регіону;

– Методи бюджетування;

– Методи та інструменти регіонального адміністрування;

– Методи та інструменти коректування регіональних планів і програм у процесі їх реалізації;

– Методи та інструменти управління регіональним майном;

– Методи та інструменти економічного контролінгу;

– Методи та інструменти економічного стимулювання господарюючих суб’єктів регіону;

– Методи та інструменти моделювання регіональних систем і процесів ( ССП, регіональні міжгалузеві баланси і т.д.).

Одним з найбільш дієвих інструментів управління ресурсами процесу модернізації соціально-економічної системи регіону, на нашу думку, є програмно-цільовий метод управління регіоном.

Необхідність модернізації соціально-економічної системи регіону, як умова застосування програмно-цільового методу, дозволяє розглядати його в якості одного з основоположних методів здійснення якісних зрушень соціально-економічної ситуації, як на державному, так і на регіональному та муніципальному рівнях.

Особлива роль цільових програм у модернізаційних перетвореннях визначається тим, що ринок не завжди дозволяє повністю мобілізувати додаткові інвестиційні, людські, інфраструктурні та інші ресурси для розвитку регіонів. Тому, завдяки своїм найважливішим особливості – визначенні пріоритетних напрямів модернізації та черговості їх реалізації з урахуванням ресурсних можливостей – цільові програми покликані забезпечувати поступальну цільову динаміку в розвитку соціально-економічної системи регіону.

Враховуючи складність проблем управління модернізаційними ресурсами та необхідність вироблення комплексного та системного їх рішення, що забезпечує кардинальне позитивні перетворення в процесі модернізації соціально-економічної системи регіону, представляється найбільш ефективним вирішувати існуючі проблеми в рамках, наприклад, окремої комплексної програми модернізації регіону, з використанням програмно-цільового методу. Це дозволить об’єднати з безлічі існуючих цільових програм регіону окремі заходи, що стосуються модернізаційних перетворень, і добитися мультиплікативного ефекту, вираженого в розвитку соціально-економічної системи регіону, економії та ефективному використанні наявних ресурсів. Модернізаційна політика повинна робити ставку на зберігаю ці технології. Хорошим прикладом може стати використання світлодіодних стрічок для освітлення та більш економічної техніки.

Ще одним інструментом управління ресурсами процесу модернізації соціально-економічної системи регіону є метод коригування регіональних планів і програм у процесі їх реалізації.

У сучасних умовах динамічного модернізаційного розвитку соціально-економічна система регіону перебуває в стані постійних трансформацій. Такі внутрішні трансформації слід розглядати не тільки як особливість функціонування сформованої системи управління ресурсами в регіоні, але і як можливий засіб для її вдосконалення відповідно до потреб та регіональними умовами.

Реалізація регіональних програм модернізації передбачає постійний моніторинг результатів їх виконання та гнучку систему її коригування у вигляді адекватних і своєчасних змін в результаті впливу зовнішніх і внутрішніх факторів конкурентного середовища.