Формування класу як первинного учнівського колективу

1 Березня, 201410:52 am

0


Формування класу як первинного учнівського колективу

Клас як первинна ланка учнівського колективу організовує учнів на основі їх спільного навчання і праці. Клас – не просто частина шкільного колективу, а складова його ланка, тісно зв’язана в процесі діяльності з іншими класами, з усім колективом школи.

Об’єднаний навчально-трудовими інтересами та організаційними формами роботи, класний колектив є важливим фактором виховного впливу на кожного учня. Від організованості, цілеспрямованості класного колективу великою мірою залежить ефект навчально-виховної роботи в класі.

Згуртованість класу як колективу учнів зумовлюються багатьма факторами, насамперед рівнем розвитку учнів, їх віковими особливостями, свідомістю, набутим досвідом поведінки, навичками колективної праці і т. д. Природно, учні молодших класів, порівняно з старшими, стоять на нижчому рівні розвитку їх колективної свідомості і колективних відносин. До них і вимоги повинні ставитись нижчі.

У процесі навчальних занять, суспільно корисної продуктивної праці, громадської діяльності під керівництвом учителя закладаються і дедалі розвиваються основи внутрішньої єдності класу, створюється і цементується первинний колектив.

На перших етапах розвитку класного колективу, особливо в молодших класах, основна роль належить учителеві, класному керівникові. Від його вміння, підходу до дітей залежать організація і виховання колективу, перетворення його з об’єкта виховання в активний фактор формування особистості.

У 1-2 класах, де первинні колективи ще організаційно не зміцніли, де ще не виховано стійкого активу, немає бази для створення інституту постійних уповноважених колективу. Тут слід обмежитися тим, що учні виконують тимчасові доручення колективу як чергові по класу.

У 3-5 класах роль активу зростає, він становить ядро первинного колективу, опору вчителя. Первинні колективи середніх і старших класів досягають вищих етапів свого розвитку.

У 5-7 і 9-11 класах вже створюються органи колективу – старости класів і відповідальні за різні ділянки роботи, редакційні колегії стінгазет.

Відповідальним органом колективу стають загальні збори класу. Вони обирають старосту і відповідальних за різні ділянки діяльності класу, заслуховують їх звіти про роботу, затверджують плани роботи класу, різні заходи.

Класні збори сприяють виробленню єдиної громадської думки колективу, організації його на боротьбу за виконання поставлених завдань, допомагають виявити недоліки в роботі класу та окремих учнів і накреслюють заходи до їх усунення. Товариська критика допомагає формувати в колективі правильні оціночні критерії, усвідомити вимоги і норми моральної поведінки.

Дуже важливо, щоб первинні колективи вже з перших кроків були тісно зв’язані з загальношкільним колективом, не замикалися в собі. Цього досягають, коли первинний колектив бере активну участь у виконанні загальношкільних завдань.

Треба, щоб первинний колектив завжди знав, одержував інформацію про життя і діяльність всього колективу. На всіх етапах розвитку класного колективу велике значення має вміння своєчасно висунути чіткі перспективи, запалити ними весь колектив і окремих учнів.

Від близьких перспектив до перспектив віддалених, широких, суспільних – такий шлях розвитку класного колективу. У добре організованому, згуртованому колективі виникають і широкі перспективи, що зумовлюють активну, творчу діяльність, породжують велику енергію.

Відомості про автора: С. Ф. Збандуто