Формування особистості учнів у процесі навчання

Червень 4th, 20149:41 am

0


Формування особистості учнів у процесі навчання

Озброєння учнів системою наукових знань є одним з найважливіших факторів всебічного розвитку їх особистості. У процесі навчання, як провідної форми діяльності учнів, вони не тільки набувають знань, а й змінюються самі, розвивають свій інтелект, збагачують свої почуття, виховують волю і характер.

Пізнаючи предмети і явища навколишнього світу, їх об’єктивні закономірності і зумовленість, учні виявляють своє ставлення до них, до навколишньої дійсності, виробляють в собі певні погляди і переконання.

Діалектико-матеріалістичний підхід до вивчення предметів і явищ навколишнього світу, їх закономірностей і зв’язків, яким пройнято викладання будь-якого предмета в школі, створює умови для формування в учнів наукового світогляду. У виробленні науково-матеріалістичного світогляду учнів у тій чи іншій мірі беруть участь усі навчальні предмети.

Проте само по собі знання законів розвитку природи і суспільства ще не дає цілісного світогляду. Треба, щоб ці знання перетворилися в систему поглядів і переконань, стали основою ставлення людини до дійсності, основою її поведінки, керівництвом до дії. Світогляд формується в процесі різносторонньої діяльності учнів, під впливом колективу. Причому найважливішу роль у цьому процесі відіграє їх активна участь у суспільно корисній продуктивній праці.

Даючи учням основи наукових знань, практичні вміння і навички, школа озброює їх умінням самостійно виробляти демократичні погляди, всебічно стимулює їх пізнавальну активність. Свідоме засвоєння знань допомагає учням правильно розуміти ті чи інші факти і явища навколишнього життя, визначити своє ставлення до дійсності.

Засвоєння учнями знань стає цілком свідомим, активним процесом, якщо ці знання мають для них певний життєвий зміст, коли вони задовольняють і розвивають пізнавальні інтереси, позначаються на творчій діяльності, впливають на розвиток розумових, моральних і фізичних сил.

Процес навчання, який своїм змістом, формами, методами не зв’язаний з прагненнями, переживаннями, почуттями учнів, позбавлений виховного впливу на особистість. Виховна функція навчального процесу залежить не лише від змісту навчального матеріалу, його спрямованості, а й від форм, методів навчання. Найважливішим фактором виховного впливу навчального процесу на формування особистості є високий рівень викладання.

Навчальний процес – це єдиний потік, в якому навчання органічно пов’язується з вихованням. Адже в процесі свідомого засвоєння знань в учнів формуються такі уявлення, поняття, судження, які правильно відображають об’єктивну дійсність. Свідомо засвоєні наукові знання, уміння, навички, що перетворюються на внутрішні переконання, стають для них основою світогляду і керівництвом у суспільно корисній діяльності.

Відомості про автора: С. Ф. Збандуто