Формування світогляду учня в процесі засвоєння наукових дисциплін

16 Листопада, 20146:26 am

0


Формування світогляду учня в процесі засвоєння наукових дисциплін

Формування світогляду в учнів здійснюється насамперед у процесі їх навчання, засвоєння наукових знань,

Справжня наука є дійовою силою, яка всім своїм змістом активно впливає на вироблення поглядів людини, світогляду, переконань.

У формуванні світогляду учнів беруть участь усі предмети, що їх вивчають у школі. Кожний навчальний предмет, розглядаючи певні зв’язки явищ об’єктивної дійсності, вносить свою частку у здійснення завдань виховання світогляду учнів. Але особливу роль відіграють суспільні дисципліни – історія, суспільствознавство, література, економічна географія.

Вивчаючи курс суспільствознавства, учні засвоюють основні філософські категорії, закони розвитку суспільно-економічних формацій, про закономірності розвитку продуктивних сил і суспільних відносин і т. д.

Узагальнюючий, світоглядний характер курсу суспільствознавства забезпечує органічне поєднання навчання і виховання, що сприяє формуванню світогляду учня.

Курс суспільствознавства, як і історії, має надзвичайно важливе значення для підвищення політичної свідомості учнів, формування в них правильного розуміння закономірностей розвитку природи і суспільства.

Винятково важлива роль у формуванні світогляду підростаючого покоління належить художній літературі.

Кращі твори літератури своїм змістом допомагають учням глибше зрозуміти життя, суспільні відносини, формують гарні якості. Наша література вчить учнів мислити, відчувати і діяти.

Уміле використання творів художньої літератури, що показують героїзм людей праці, риси їх характеру, – дійове знаряддя формування правильних уявлень учнів про працю, відповідних почуттів і переконань.

Велике значення у формуванні світогляду учнів має викладання дисциплін природничо-математичного циклу: фізики, хімії, біології, астрономії, математики.

Дослідження найрізноманітніших фізичних явищ наочно розкриває закони діалектики в розвитку матеріального, об’єктивного світу, розкриває ідею матеріальності світу, взаємозв’язку і причинної зумовленості явищ природи. Фізика показує велику перетворюючу силу наукових знань.

Активно допомагає формувати діалектико-матеріалістичний світогляд хімія. Вивчення хімії дає учням глибоке розуміння будови органічних і неорганічних речовин, кількісних і якісних змін, що відбуваються в природі, розкриває перетворюючу силу хімії, її роль в розвитку промисловості і сільського господарства, в піднесенні добробуту народу.

Вивчення ботаніки, зоології, анатомії і фізіології дає учням конкретні уявлення про закономірності розвитку живих організмів. Знання з природознавства становлять важливу ланку в формуванні науково-природничої основи світогляду учнів. Вони дають учням не тільки знання закономірностей природи, а й уміння перетворювати її.

Цьому ж сприяє і математичний цикл дисциплін, що озброюють учнів знаннями, потрібними для різних галузей науки і техніки, для їх майбутньої практичної діяльності.

Формування світогляду відбувається як синтез наукових знань про природу, суспільство і людське мислення, яких учні набувають у процесі засвоєння основ наук, з одного боку, і їх життєвого досвіду, практики – з другого.

Світогляд учнів, який формується на основі засвоєння основ наук, у той же час є продуктом їх самостійної активної пізнавальної діяльності, зв’язаної з усвідомленням об’єктивної дійсності.

Відомості про автора: С. Ф. Збандуто