Формування в учнів умінь та навичок працювати

Квітень 12th, 201411:34 am

0


Формування в учнів умінь та навичок працювати

У підготовці учнів важливе значення має не тільки усвідомлення ними необхідності працювати, а й набування конкретних умінь та навичок.

Під трудовими уміннями слід розуміти успішне виконування трудової дії, що вимагає правильного вибору прийомів праці, врахування конкретних умов, в яких відбувається трудова діяльність, та ін.

Уміти успішно розв’язувати те чи інше трудове завдання – значить уміти відповідно до поставленої мети, а також наявних умов вибрати трудові дії, спланувати їх і послідовно, правильно виконувати; уміти перевірити результати і внести корективи в засоби трудової дії.

Трудове уміння передбачає розгорнуту розумову діяльність, спрямовану на планування, регулювання і контролювання трудової діяльності. Уміння планувати трудову дію зв’язане з опануванням правильних прийомів, які забезпечують успішне виконання трудового завдання. Наприклад, навчаючи учня обпилювати деревину, вчитель показує, як треба стояти, як правильно тримати руки, інструмент тощо, тобто навчає цілеспрямованих трудових рухів і дій, виробляє уміння координувати, планувати ці рухи і дії. Поступово учень вже сам намічає, якими прийомами, засобами та в якій послідовності він має виконати трудове завдання, який з можливих варіантів найбільш раціональний в даних умовах.

Особливе значення для творчої праці мають професійно-виробничі уміння. Вироблення професійних виробничих умінь зв’язане з сприйманням, аналізом і переробкою інформації, її оцінкою з точки зору поставленої професійно-виробничої мети, формуванням і засвоєнням трудових дій, технологічних, виробничих процесів.

Формування професійного виробничого уміння, тобто уміння творчо працювати, зв’язане з регулюванням трудових дій, з внесенням до них відповідних корективів у процесі професійної виробничої трудової дії.

Важливим у трудовому вихованні, розвитку творчого ставлення до праці є набування трудових навичок. Під трудовою навичкою мають на увазі закріплене вправлянням уміння автоматизовано, з максимальною точністю і швидкістю виконувати ті чи інші трудові дії. Трудові навички формуються вправлянням, тренуванням.

Висока майстерність трудових дій, що формуються в результаті тренування, не є просто автоматизацією їх. Ця якість характеризується вмінням пристосовувати свою діяльність до трудових завдань, що систематично змінюються в процесі продуктивної праці. Виконуючи певну роботу, учень свідомо застосовує свої дії залежно від характеру трудового завдання і конкретних умов. Саме в цьому й полягає особливість стійкої трудової навички. Ця особливість не виключає елементу автоматизму, а, навпаки, передбачає автоматизацію певних елементів трудової діяльності.

За своїм психологічним змістом навички можуть бути: сенсорні, в яких головну роль відіграє діяльність органів чуття в поєднанні з осмислюванням; рухові, в яких провідну роль відіграє виконання трудових рухів у різних їх поєднаннях; розумові, де провідну роль відіграють процеси мислення; сенсори о-р ухові, що включають сприймання і відповідні рухові дії; розумово-рухливі (ідеолективні), в яких керування рухами відбувається на основі розумових образів і уявлень; комплексні, в яких сенсорні, рухові і розумові елементи відіграють однакову роль.

Важливо не тільки виробити в учнів певні трудові навички, а й за допомогою цих навичок забезпечити вдосконалення відповідних трудових дій, довести їх до рівня майстерності. Тільки на цій основі можна успішно виховувати прагнення, свідоме ставлення до праці.

На формування трудових умінь і навичок впливає рівень і якість тих знань, що їх набувають учні в процесі вивчення основ наук, особливо дисциплін політехнічного і спеціального циклів. Разом з тим тільки ті знання, які учень уміє застосувати на практиці в різних виробничих умовах, стають керівництвом до дії.

Творчий підхід до праці – це складна інтелектуальна діяльність, що спирається на знання, уміння і навички, на узагальнення досвіду. Аналізуючи і синтезуючи досвід, учень створює в своїй уяві майбутній образ результатів праці, обмірковує задум, накреслює шляхи його реалізації. Саме в цьому й полягає творчий підхід до праці.

Відомості про автора: С. Ф. Збандуто