Функціонування англіцизмів у сучасній мові

13 Квітня, 20133:33 pm

0


Функціонування англіцизмів у сучасній мові

Однією з характерних рис сучасної епохи глобалізації є кардинальні формально-семантичні зміни сучасної мови, особливо в галузі політичної та економічної термінології. Необхідність систематизації відбуваються при цьому формальних змін обумовлює актуальність нашого дослідження.

Проблемам вивчення запозичень, міжмовних контактів присвячена велика кількість наукових робіт, серед яких варто відзначити дослідження сучасних англо-американських запозичень. Однак, як правило, ці роботи є або одно-аспектними, або типологічними.

Влив англійської мови на нас і наше суспільство не можна не помітити. Незнання цієї мови все є величезним недоліком для будь-якого професіонала, тому звертайтесь в агенцію английский в Донецке (americanenglish.ua), щоб як можна скоріше розпочати навчання.

Метою нашого дослідження є вивчення англо-американських запозичень у сучасній мові. Поставлена ​​перед нами мета передбачає вирішення таких завдань:

1) встановлення тематичних груп англіцизмів в мові;

2) опис типів запозичень;

3) визначення лінгвістичних і екстралінгвістичних факторів, що впливають на процес запозичення і асиміляції англіцизмів;

4) визначення частотності вживання англо-американських запозичень в мові.

Об’єктом нашого дослідження є економіко-політичні терміни англо-американського походження.

Предмет роботи – процес формально-семантичних змін економічної та політичної термінології. Джерела ілюстративного матеріалу: Тлумачний словник іншомовних слів, публіцистичні видання в Україні.

Наукова новизна роботи полягає в складанні тематичного регістра економічних і політичних термінів англо-американського походження, у визначенні питомої ваги цих запозичень в російській термінологічній системі. Теоретичне значення нашого дослідження полягає в тому, що його результати можуть бути внеском у теорію мовних контактів, теорію міжкультурної комунікації, політологію, теорію запозичень.

Практичне значення. Матеріали роботи можуть бути використані у лексикографічній практиці при укладанні словників запозичень, політичних та економічних словників; у викладанні лексикології сучасної російської мови, порівняльної типології англійської і російської мов, загального мовознавства.

Для вирішення поставлених завдань нами були проаналізовані приклади англо-американських запозичених економічних і політичних термінів. Методом суцільного відбору ми вибрали і проаналізували близько 1000 контекстів, що містять досліджувані терміни.

Попередні результати дають можливість для наступних висновків: пріоритетне місце в економіко-політичної терміносистемі ови займає лексико-тематична група “Економіка”. Що стосується ЛТГ “Політика”, то питома вага англіцизмів у ній майже в два рази менше лексем. Ці дані є свідченням того, що процес всесвітньої глобалізації надає більш значний вплив на економічну терміносистему сучасної російської мови.

Перспективою наших подальших досліджень є визначення типів запозичень і факторів, що впливають на процес їх асиміляції у сучасній мові.

“Автор написаного не відомий” – детально в правилах користування UaStudent.com.