Функціонування апозитивних конструкцій у репрезентації концептуальної картини світу: когнітивний аспект

27 Листопада, 20118:06 am

0


Функціонування апозитивних конструкцій у репрезентації концептуальної картини світу: когнітивний аспект

Функціонування апозитивних конструкцій у репрезентації концептуальної картини світу: когнітивний аспект

Етнолінгвістичний підхід, теоретичні засади якого базуються на ідеях про мову як інтерактивну систему, пов’язану з культурно детермінованою свідомістю, і плідно розробляються у сучасній лінгвістиці, орієнтуються на вивчення мови як суспільного явища в системі  духовних  цінностей  етносу,  самоорганізованої  системи мовних одиниць, що розвивається, взаємодіючи з різними сторонами життя етноспільноти [ 1 ].

Питання про сутність мовної картини світу, яка традиційно розвивається як відображена в певний спосіб концептуальна картина світу, а також система мовних засобів вираження структур знань, набуває нового бачення при використанні засад когнітивного підходу. При такому підході найбільш актуальним є з’ясування питання про особливості закріплення культурних надбань народу в національно-мовній картині світу, що передбачає також пошук відповідей на запитання про формування концептосфери національних мов, лінгвокультурологічних проблем вивчення національних концептосфер [ 2 ].

Актуальність роботи визначається потребою виявлення механізму функціонування апозитивних конструкцій у руслі когнітивно-дискурсивного напрямку вивчення мовних явищ.

Мета роботи полягає у встановленні шляхом концептуального аналізу основних засад, що структурують концептуальну картину світу сучасної англомовної поезії.

Цікавою і базовою для подальших пошуків в рамках визначення шляхів розв’язання поставлених питань є трактування міжкультурної комунікації як всебічної взаємодії культур, яка акцентує увагу лінгвістів на дослідженні загальної проблеми взаємодії мови і культури, а також на вивченні національно-культурних і соціокультурних особливостей об’єктивації окремих концептів та формування систем концептів, дослідження концептосфери художнього дискурсу і опис концептуальної специфіки авторського світобачення.

В англійській мові прийнято розрізняти кілька видів апозитивних конструкцій в залежності від функцій визначаючого слова. Одним з поширених видів апозитивних конструкцій є експлануюча апозиція, яка полягає у встановленні апозитивних відносин експлануючого характеру між головним словом і апозитивом, який виражений підрядним реченням. Антецеденти експлануючих конструкцій репрезентують ментальну діяльність людини як ієрархічну структуру лексичних одиниць, об’єднаних інваріантним значенням, які виражають в мові певну понятійну сферу.

Особливий інтерес представляють апозитивні конструкції, які виражені метафорами концептуального типу, оскільки метафоричний процес включає в себе цільову інтенцію суб’єкта метафоризації, що задає ті когнітивні функції, які виконує метафора в комунікативних актах. Шляхом введення в модель метафори параметру антропометричності метафоричний процес розглядається як діяльність певної мовної особистості, або суб’єкта метаформи, і визначає метафоризацію як процес, що приводить до одержання нового знання про світ в ході його втілення в мову за допомогою вже існуючих у мові найменувань. В цьому процесі взаємодіють, з одного боку, суб’єкт метафори, а з іншого, його нове знання про світ, його задум відносно обсягу метафоричної інтеракції, що включає в цей процес і фактор адресата.
Стереоскопічність, евристичність, сугестивність і енігматичніеть взаємозалежні та взаємообумовлені і закладені в самій природі метафоризації. Всі ці властивості є різноплановими відображеннями основної характеристики метафори – її іконічності.

Семантико-концептуальний аналіз досліджуваного нами фактичного матеріалу дозволяє нам виділити у сучасній англомовній поезії основні концептуальні метафори, виражені апозитивними конструкціями, які репрезентують концептуальну картину світу.

Для того, щоб глибше дослідити метафоричний образ, покладений в основу метафори ШЛЯХ, необхідно також згадати і про позамовні, етнокультурні чинники, які сприяли закріпленню цієї мовної одиниці у мові. Життя людини уподібнюється шляху тому, що, подібно йому досягає своєї кінцевої мети, завершується смертю. Роздуми про початок нічного життя з Богом репрезентують концептуальну метафору LIFE IS A ROAD ТО DEATH:

You got out on a smoking bank and stood

Watching the boat disappear on the black waters, Lethe (A. Ginsberg).

Апозитивні конструкції, функціонуючи в поетичному тексті, інгерентно пов’язані із здійсненням характеризації когнітивної діяльності персонажа.

Функціонування апозитивних конструкцій у репрезентації концептуальної картини світу є спробою дослідження словесних поетичних образів, присвячених концептам ЖИТТЯ, СМЕРТІ та ЛЮДИНИ в творах сучасних англомовних авторів. Текстовий концепт СМЕРТЬ вибудовується, коли читач на основі аналізу словесного поетичного образу об’єктивує концептуальну метафору СМЕРТЬ Є КІНЕЦЬ ШЛЯХУ:

I think it is part of my heart. But it flickers,

Faces and darkness separate us over and over (Peath S.)

Таким чином, аналіз концептуальних схем, що репрезентують концептуальну картину світу на основі словесних поетичних образів у творах сучасних англомовних авторів свідчить про те, що культурна відміченість мовних одиниць обумовлюється їх співвіднесеністю з культурно важливими стереотипами, культурною специфікою внутрішньої форми.

Бойцан Л.Ф.

Київський національний лінгвістичний університет

Література

1. Freeman М. Poetry and the Scope of Metaphor: Toward a Cognitive Theory of Literature it Metaphor and Metonymy at the Crossroads; A Cognitive Perspective – Berlin, New York : Mouton de Gruvter, 2000. – P. 253-281.

2. Wienbicka A. Englsh; Meaning and Culture. – Oxford : Oxford University Press. 2006,   352 p.