Глобалізація та сучасна освіта

Травень 8th, 20137:58 am

0


Глобалізація та сучасна освіта

Глобалізація являє собою складний, об’єктивний, історичний процес структурних та функціональних змін, що охоплює всі сфери життєдіяльності в напрямі загальної гомогенізації, універсалізації світу, прийняття єдиних стандартів та моделей. Сучасний етап розвитку характеризуються так: “планетарний світ став глобальним, планетарно цілісним, системно взаємозалежним, ієрархічно-облаштованим та пірамідально побудованим”.

На рубежі ХХ-ХХI ст. об’єктом глобалізації стала освіта. Неоднозначні оцінки впливу глобалізації на галузь соціально-культурної сфери свідчать про складність і суперечливість розвитку даного процесу. Виділяють як негативне, так і позитивний вплив глобалізації на сферу освіти.

Серед позитивних характеристик вчені називають наступні. По-перше, розширення доступності для середньо-і високо-доходних класів суспільства – отримання якісних, нових освітніх послуг. Такі послуги стали надавати вузи, активно впроваджують інформаційні технології в навчальний процес, Інтернет-університети і школа в Англии (інфо: esperanto.ru) та інших країнах світу. По-друге, переорієнтація виробників освітніх послуг на прикладні спеціальності з урахуванням попиту на ринку праці. Глобалізація сприяє зростанню конкурентоспроможності молодих фахівців, їх затребуваності на світовому ринку праці, високій швидкості окупності витрат на освіту.

Отримані знання сприяють швидкому пристосуванню випускників до специфіки роботи в конкретній компанії, отже, ефективному розподілу ресурсів.

По-третє, інтенсифікація міжнародного співробітництва. Визнання еквівалентності дипломів, атестатів, сертифікатів та інших документів, міждержавна уніфікація навчальних планів, програм, систем оцінок знань, щаблів освіти сприяє підвищенню мобільності студентів, робить доступним отримання освіти в будь-якій країні світу на будь-який щаблі навчання. Глобалізація сприяє розширенню можливостей для задоволення духовних, соціальних потреб людини.

Однак, з іншого боку, виділяють і негативний вплив глобалізації на освіту. По-перше, загострюється проблема соціальної нерівності. Останні досягнення НТР стають недоступними для низько-дохідних верств суспільства, які не володіють знаннями іноземної (англійської мови) і комп’ютерною грамотністю. По-друге, зростає втрата кадрів, які покидають країну. Глобалізація стимулює міграційний процес висококваліфікованої робочої сили в розвинені капіталістичні країни. По-третє, знижується рівень фундаментальної освіти. Орієнтація уніфікованих освітніх систем на задоволення попиту на ринку праці призвела до переважання прикладних знань у навчальних програмах. По-четверте, розмивання національних кордонів призводить до витіснення з ринку вітчизняних неконкурентоспроможних виробників освітніх послуг. По-п’яте, уніфікація освітніх послуг загрожує руйнації різноманітних освітніх систем світу.

Одним із кроків прилучення країни до процесів глобалізації стало підписання Болонської декларації. Інтеграція країни в єдиний європейський освітній простір стала розглядатися як фактор підвищення зростання конкурентоспроможності. З метою поліпшення займаного положення на світовому ринку освітніх послуг, в тому числі і його європейської частини, в нашій країні назріла глобальна модернізація системи освіти. Вона полягає у впровадженні:

– нових стандартів вищої професійної освіти з урахуванням європейських тенденцій у вищій школи;

– дворівневої системи освіти, початок розвитку якого, було покладено ще в кінці 1980 років. Навчання в бакалавраті (не менше трьох років) з подальшим навчанням у магістратурі (1-2 роки).

– нової системи оцінки знань студентів. Перехід від п’ятибальної оцінки знань до European Credit Transfer System (ECTS) дозволить не тільки оцінювати знання, але і трудомісткість освоєння дисципліни.

– незалежних від уряду та міжнародних організацій акредитаційних агентств для контролю якості придбаних випускниками вузів знань, умінь і навичок.

Таким чином, в сучасних умовах виникла необхідність розробки державної програми розвитку галузі освіта в умовах глобалізації з урахуванням національних інтересів, історичних традицій і позитивних тенденцій.

“Автор написаного не відомий” – детально в правилах користування UaStudent.com.