Головні вимоги до використання принципу науковості у навчанні

24 Червня, 20147:18 am

0


Головні вимоги до використання принципу науковості у навчанні

Сучасна школа покликана готувати всебічно розвинених людей, які добре знають основи наук, уміють застосовувати ці знання в житті, у практичній діяльності.

При цьому мається на увазі, що освічена людина, озброєна багатим світоглядом, має глибокі переконання, правильно розуміє закони розвитку природи і суспільства, володіє методом наукового пізнання.

Принцип науковості навчання вимагає будувати навчальний процес у школі так, щоб учні набували справді наукових, достовірних знань, які дають об’єктивно правильну картину світу.

Принцип науковості навчання знаходить свій конкретний вияв як у побудові навчальних програм і посібників, так і в рівні викладання, і в його спрямуванні, у формах і методах навчання.

Завдання вчителя полягає в тому, щоб забезпечити високий науково-теоретичний рівень викладання, озброїти учнів певною сумою знань, які відповідали б сучасним досягненням науки і практики.

Проте бути освіченою людиною – це означає не тільки засвоїти певне коло знань – наукових фактів, положень, формул, а й розуміти їх, тобто усвідомлювати внутрішню суть предметів і явищ, їх взаємозв’язок і залежність, закономірності розвитку.

Розкриваючи суть того чи іншого явища, вчитель повинен дбати про те, щоб у процесі навчання в учнів формувались правильні наукові поняття, щоб вони вчились розуміти причинні зв’язки в явищах природи, суспільства, людського мислення. Щоб пізнати предмет, явище, треба охопити, вивчити всі його сторони, усі зв’язки і опосередкування. Розкриття цих зв’язків допомагає учням глибоко розуміти суть виучуваних предметів, явищ.

Таке глибоке розуміння істотних зв’язків виучуваних предметів, опанування наукових законів, теорії є неодмінною умовою вироблення в учнів уміння застосовувати набуті знання на практиці. Отже, принцип науковості навчання вимагає тісного зв’язку теорії і практики.

Однією з найважливіших вимог принципу науковості навчання є вивчення фактів і явищ реальної дійсності в їх виникненні і розвитку, в їх діалектичному русі.

Принцип науковості навчання ставить такі основні вимоги:

а) забезпечувати на всіх етапах навчання високий науковий рівень викладання;

б) розкривати факти і явища в їх розвитку, взаємозв’язку і взаємозалежності;

в) при вивченні навчального матеріалу виходити з історичного характеру знань;

г) показувати силу і могутність наукових знань, людського розуму у перетворенні світу;

д) розкривати роль науки, яка в соціалістичному, комуністичному суспільстві стає важливою продуктивною силою;

е) органічно поєднувати навчання з життям, з продуктивною працею, практикою комуністичного будівництва.

Поєднання навчання з життям, із суспільно корисною продуктивною працею є важливою умовою підвищення наукового рівня знань учнів, їх всебічного розвитку, дійовим засобом подолання істотних відмінностей між розумовою і фізичною працею.

Відомості про автора: С. Ф. Збандуто