Граматичні та лексико-семантичні засоби вираження ввічливості в сучастній англійській мові

11 Січня, 20114:38 am

0


Граматичні та лексико-семантичні засоби вираження ввічливості в сучастній англійській мові

Спілкування відіграє надзвичайно важливу роль, воно є одним з найголовніших видів людської діяльності. А ввічливість є компонентом цього спілкування, цієї діяльності. В останні десятиріччя надзвичайно береться до уваги мовний етикет. Ввічливість є певним регулятором поведінки людини, який служить для досягнення ефективної соціальної взаємодії.

У сучасному суспільстві все більшої актуальності набуває дослідження комунікативних категорій, і категорії ввічливості зокрема. Ввічливість часто розглядають як стратегію, орієнтовану на досягнення позитивного результату у спілкуванні. І ця стратегія залежить і від зовнішніх, і від внутрішніх факторів.

Темою нашого дослідження є граматичні та лексико – семантичні засоби вираження ввічливості в сучасній англійській мові.

Актуальність даного дослідження обумовлена не лише збільшенням інтересу до дослідження мовного етикету, а й визначенням його ролі у мовній комунікації ; відсутністю комплексного системного опису засобів вираження категорії ввічливості ; недостатньою дослідженістю особливостей етикетних явищ ; формуванням нових вимог до якості міжкультурного, міжнаціонального спілкування. У роботі робиться спроба розгляду семантики ввічливості і сукупності засобів її реалізації в сучасній англійській мові.

Мета роботи полягає в з’ясуванні рівня вивчення та опису функціонального потенціалу граматичних та лексико-семантичних засобів вираження категорії ввічливості в сучасній художній літературі, а також в повсякденній мові (опитування студентів); та в накресленні перспективи в дослідженні даної проблеми.

Дослідження спрямоване на виконання ряду завдань :

  • окреслити поняття “ввічливість”;
  • розглянути категорію ввічливості як комунікативну категорію;
  • проаналізувати функціонування категорії ввічливості англійської мови як компонента процесу комунікації;
  • описати вербальні засоби вираження шанобливого ставлення, що належать до категорії ввічливості сучасної англійської мови.

Об’єктом дослідження нашої роботи виступають вербальні засоби комунікативної категорії ввічливості сучасної англійської мови, що досліджуються на основі як усного, так і письмового мовлення, представленого насамперед:

  • творами представників сучасної англійської літератури;
  • джерелами, що подають інтерв’ю та повсякденні розмови, зафіксовані на папері.

Предметом нашого дослідження є категорія ввічливості сучасної англійської мови. Під сучасною англійською мовою ми розуміємо мову з кінця ХV століття й до нинішнього часу, проте наша увага буде зосереджена на літературі з кінця XIX століття до нашого часу.

Матеріалом для аналізу є діалоги, уривки тексту, вибрані із художніх творів сучасних англійських письменників. У жанровому відношенні головним чином слугувала художня література. Накопичений матеріал доповнений даними зі словників.

Методи дослідження. Для вирішення конкретних завдань у дослідженні застосовуються сучасні методи, прийоми та методики лінгвістичних досліджень: описовий метод із застосуванням відповідних прийомів спостереження, інтерпретації, класифікації та систематизації. Окрім того, в дослідженні використовувались методи аналізу та синтезу, узагальнення, порівняльного аналізу, метод кількісних підрахунків, метод контекстуальної інтерпретації.

Наукова новизна роботи полягає в тому, що:

  • досліджено вживання форм відповідних рівнів шанобливого ставлення у різних комунікативних ситуаціях;
  • вперше використано опитування мовців щодо засобів вираження ввічливості.

Теоретичне значення даної роботи визначається тим, що отримані результати та висновки сприяють: виявленню та уточненню особливостей внутрішньої організації та закономірностей функціонування форм і засобів категорії ввічливості, виявленню екстра-лінгвістичних компонентів категорії ввічливості, що супроводжують вербальні засоби.

Практичне значення одержаних результатів. Розроблений у даному дослідженні матеріал є результатом дослідження із використанням власного мовного досвіду, набутого під час перебування у США (травень – вересень 2010 року). Результати дослідження можуть бути використані на практичних курсах із англійської мови та перекладу, міжкультурної комунікації, комунікативної лінгвістики тощо. Окрім цього, викладений у курсовій роботі матеріал, наведені приклади та висновки можуть бути враховані при складанні підручників і навчально-методичних посібників з англійської мови, а також при підготовці лекцій, семінарів, спецкурсів із культури англо-мовних країн, лінгвокраїнознавства тощо.

Особистий внесок полягає в тому, що ми вперше провели опитування студентів факультету іноземних мов щодо засобів вираження категорії ввічливості вербальними засобами.

ПОНЯТТЯ КАТЕГОРІЇ ВВІЧЛИВОСТІ ТА ЇЇ ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1.0. Вступні зауваження:

Загальновідомим є той факт, що у мовознавстві приділяється досить значний інтерес до проблем усіх рівнів структури мови, а лексикологію зокрема вважають взагалі основою лінгвістичної традиції. Оскільки останнім часом в мовознавстві набуло поширення вивчення реальної комунікації у різних ситуаціях, у різних сферах людського спілкування та взаємодії між людьми, сучасні дослідники намагаються визначити суть і особливості комунікативних категорій. В результаті цього значно збільшився інтерес до однієї з основних комунікативних категорій – до категорії ввічливості.

Ввічливість також прийнято розглядати і з точки зору мовного етикету. Дуже часто ввічливість прирівнюють до етикету, що є помилковим, так як поняття ввічливості ширше, ніж поняття етикету. Мовний етикет спрямований на створення умов для успішного спілкування, а ввічливість скоріше діє як стратегія поведінки, орієнтована на майбутнє.  Категорія ввічливості є однією з головних не тільки у структурі комунікації людей, але й у структурі етикетно – мовного спілкування. Ввічливість на комунікативному рівні проявляється у формах мовного етикету, в який включені формули ввічливості, як основні складові.

Три правила Робін Лакофф  можна вважати основою і запорукою успішного , ввічливого спілкування, високого рівня розвитку мовної культури.

Гендерна диференціація також знайшла своє відображення у вивченні мовних засобів комунікативної категорії ввічливості. Гендерний аспект вивчення категорії ввічливості безперечно відіграє велику роль при визначенні критеріїв оцінки акту комунікації як ввічливого або неввічливого.
1.1 Поняття комунікативної категорії ввічливості
1.2. Поняття категорії ввічливості з точки зору мовного етикету
1.3. Основні характеристики категорії ввічливості
Висновки:

Отже, дослідження категорії ввічливості в даний час є чи не одним з найпопулярніших завдань сучасних науковців. При розгляді цього питання слід звернути увагу на те, що поняття ввічливості хоч і має загальне міжкультурне розуміння, все ж кожна культура, кожна нація розуміє це питання дещо по-різному.

У цьому розділі ми розглянули комунікативні категорії в загальному, після чого перейшли до конкретного розгляду саме категорії ввічливості, яка нас і цікавить найбільше. Ввічливість – універсальна комунікативна категорія, яка була розглянута не лише з цієї точки зору, а й з точки зору етичної, як явище, тісно пов’язане із поняттям “мовний етикет”. Ввічливість на комунікативному рівні проявляється у формах мовного етикету, в який включені формули ввічливості, як основні складові. Такі мовні звороти стають обов’язковими для членів соціуму.

Ми зазначили особливості цієї категорії і здійснили спробу розглянути  теоретичні матеріали про гендерний аспект у вивченні ввічливості. І дійшли висновку, що гендерний аспект вивчення категорії ввічливості безперечно відіграє велику роль при визначенні критеріїв оцінки акту комунікації як ввічливого або неввічливого, а також різкий розподіл між так званими “жіночою” та “чоловічою” мовами поступово зникає. Визначені відмінності все ще зберігаються, але в той же час з’являються все нові дотримання норм ввічливості чоловіками та жінками.

СПОСОБИ ВИРАЖЕННЯ ВВІЧЛИВОСТІ В СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ

2.0. Вступні зауваження:

Норми мовної поведінки значно відрізняються національною своєрідністю, історичним перебігом подій. Проте все ж існують деякі загально прийняті норми і правила, яких повинні дотримуватись комуніканти у процесі спілкування для того, щоб досягти ввічливості у спілкуванні.

В сучасній англійській мові існують вербальні (словесні, мовні) та невербальні (рухи, жести, міміка) засоби вираження ввічливості. В курсі нашого дослідження нас цікавлять вербальні засоби, тому на них ми і зупинимось конкретніше. Тому варто розглянути граматичні та семантичні мовні засоби, беручи до уваги те, що у кожній мові, і в сучасній англійській мові зокрема, набір маркерів ввічливості відрізняється і кількісним, і якісним складом, що можна пояснити особливостями мови та культури.

Для успішної ввічливої комунікації потрібно застосовувати певні принципи, привила, стратегії ведення ввічливої розмови.

Серед основних стратегій можна виділити такі :

– “Говори по суті справи” (Be relevant) ;

– “Будь лаконічним” (Be brief) ;

– “Уникай двозначності” (Avoid ambiguity ) ;

– “Не говори того, для чого у тебе немає достатніх підстав ” (Do not say that for which you lack evidence) [31, c. 41-58].

Для того, щоб не лише знати ці принципи в теорії, а уміло застосовувати їх на практиці, потрібно використовувати засоби вираження ввічливості. В цьому розділі ми розглянемо найбільш поширені граматичні та лексико – семантичні засоби. Оскільки граматичні та лексико – семантичні засоби тісно пов’язані між собою і практично не існують окремо, а також беручи до уваги той факт, що їх неможливо чітко розмежувати, то ми прийняли рішення розглядати їх у сукупності.
2.1. Граматичні та лексико – семантичні засоби вираження ввічливості
2.1.1. Засоби пом’якшення категоричності
2.1.2. Використання імперативних конструкцій речень
2.2. Засоби вираження ввічливості у найпоширеніших мовних ситуаціях
2.2.1. Засоби вираження ввічливості при звертанні
2.2.2. Засоби вираження ввічливості при проханні
2.2.3. Засоби вираження ввічливості при відмові
2.2.4. Засоби вираження ввічливості при подяці
Опитування – Засоби пом’якшення категоричності
Висновки:

В сучасній англійській мові існують вербальні (словесні, мовні) та невербальні (рухи, жести, міміка) засоби вираження ввічливості. В нашому дослідженні нас цікавлять вербальні засоби, тому ми розглянули граматичні та лексико-семантичні засоби вираження категорії ввічливості у контекстах таких мовних ситуацій : звертання, прохання, відмова, подяка. Оскільки граматичні та лексико – семантичні засоби тісно пов’язані між собою і практично не існують окремо, ми розглянули їх у сукупності. Пом’якшення категоричності можна розглядати, як з граматичної, так і з лексико-семантичної точки зору, адже не лише граматичні конструкції чи модальні дієслова є засобами пом’якшення категоричності, а й лексичні засоби (наприклад лексичний маркер please).

Для передачі ввічливості у спілкуванні в сучасній англійській мові широкого використання набули засоби пом’якшення категоричності : модальні фрази, форма розділового запитання, ступеневі прислівники, модальні дієслова, модальні частки, мовні звороти. Модальні фрази є засобом вираження суб’єктивної оцінки висловлювання, пом’якшуючи категоричність цього висловлювання за рахунок обмеження його межами особистого досвіду мовця, а також за рахунок зменшення універсальності думки, яку намагається передати мовець. Синтаксична конструкція Nominative+Infinitive пом’якшує категоричність висловлювання за рахунок привнесення семантичного компонента, який виражає суб’єктивну оцінку дійсності мовця.

Ввічлива комунікація є ефективним засобом успішної комунікації. Необхідними елементами мовного етикету є звертання, прохання, ввічлива відмова, подяка. Ми розглянули ці чотири мовні ситуації на прикладі зразків з художньої літератури і визначили найпоширеніші засоби вираження ввічливості : модальні фрази, форма розділового запитання, ступеневі прислівники, модальні дієслова, модальні частки, мовні звороти, відповідні конструкції речень, лексичні маркери (наприклад, please).

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1.    Апресян Ю. Д.  Прагматическая  информация  для  толкового  словаря  //    Прагматика и проблемы интенсиональности. – М.: Наука, 1988. – С. 7-44.
2.    Захарова Е.П. Коммуникативная категория чуждости и её роль в организации речевого общения // Вопросы стилистики : межвуз. сб. науч. тр. Саратов : Изд­во Сарат. ун­та, 1998. – С. 87–94.
3.    Зотеева  Т.С.  О  некоторых  компонентах  жанра просьбы // Жанры речи : сб. науч. ст. Саратов : Изд­во ГосУНЦ «Колледж», 2002. – Вып. 3. –                        С. 268–272.
4.    Григоренко І.В. Принцип ввічливості у сучасному англійському дискурсі. Позитивна та негативна ввічливість [Електронний ресурс]. –  Спосіб доступу:  www.weblancer.net/download/portfolio/521113/521113.doc – Заголовок з екрану.
5.    Карабань. Н.А. Содержание и структура коммуникативной категории вежливости [Електронний ресурс]. / Электронный научно-образовательный журнал ВГПУ “Грани познания”. – 2010. – № 1 (6). – Спосіб доступу: www.docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:ZlGIPTYGEggJ:grani.vspu.ru/files/publics/143_st.pdf – Заголовок з екрану.
6.    Ларина Т.В. Категория вежливости и стиль коммуникации: Сопоставление английских и русских лингво-культурных традицій [Електронний ресурс]. – Спосіб доступу: www.e-reading.org.ua/bookreader.php/137743/Larina_-_Kategoriya_ _vezhlivosti_i_stil%27_kommunikacii.html – Заголовок з екрану.
7.    Макаров М. Л. Основы теории дискурса. / М. Л. Макаров. — М.: ИТДГК «Гнозис», 2003.— 280 с.
8.    Мацько Л.І., Сидоренко О.М., Мацько О.М. Стилістика української мови. / Л.І. Мацько, О.М. Сидоренко, О.М. Мацько. – К.: Вища школа, 2003. – 462 с.
9.    Побережна Н.О. Вираження категорії ввічливості на лексичному рівні [Електронний ресурс]. – Спосіб доступу:   www.rusnauka.com/3_SND_2010/Philologia/58115.doc.htm – Заголовок з екрану.
10.     Розділові питання в англійській мові [Електронний ресурс]. – Спосіб доступу: www.angliyska-mova.com/rozdilovi-pitannya-v-anglijjskijj-movi/ – Заголовок з екрану.
11.     Словарь по этике. / Под ред. И.С.Кона. – [Изд. 5.] – М. : Политиздат, 1983. –  445 с.
12.     Словарь – Речевая ситуация [Електронний ресурс]. – Спосіб доступу:  www.finam.ru/dictionary/wordf027A200016/default.asp?n=1 – Заголовок з екрану.
13.     Стернин И.А. Проблемы описания вежливости как коммуникативной категории  // Коммуникативное поведение.  Вежливость  как коммуникативная  категория. – Воронеж, 2003. – Вып. 17. – С. 22-47.
14.     Терлецька Н. “Нова робота” [Електронний ресурс]. – Спосіб доступу:  www.dotyk.in.ua/terle.htm – Заголовок з екрану.
15.     Фёдорова Т.В. Семантика вежливости и средства её выражения в современном русском языке (на материале произведений русской драматургии). – Брянск, 2004. – 199 c.
16.     Формановская Н.И. Речевой этикет и культура общения. – М.: Высшая школа, 1989. – 159 с.
17.     Формановская Н.И. Речевое общение: коммуникативно­ прагматический подход. – М. : Рус. яз., 2002. – 216 с.
18.     Ярцева В.Н. Большой энциклопедический словарь «Языкознание». – М.: Большая Российская Энциклопедия, 1998. – 685 с.
19.     Appleton, Victor “Tom Swift In The Land Of Wonders” [Електронний ресурс]. Спосіб доступу: www.appleton.thefreelibrary.com/Tom-Swift-In-The-Land-Of-Wonders/ – Заголовок з екрану.
20.     Capote, T. “Breakfast at Tiffany’s” [Електронний ресурс]. – Спосіб доступу: www.med-stud.narod.ru/lit-ra/tiffany-en.html – Заголовок з екрану.
21.     Christie, A. “Death on the Nile” [Електронний ресурс]. – Спосіб доступу: www.gramotey.com/books/1269011566.htm – Заголовок з екрану.
22.     Collins, J. Lady Boss [Електронний ресурс]. – Спосіб доступу:  www.ukazka.ru/product-book779203.html – Заголовок з екрану.
23.     Cronin, A. The Green Years. – М.: Менеджер, 2001
24.     Doyle Conan “The Problem of Thor Bride” [Електронний ресурс]. – Спосіб доступу: www.wikilivres.info/wiki/The_Problem_of_Thor_Bridge – Заголовок з екрану.
25.     Dreiser, T. “Jennie Gerhardt” [Електронний ресурс]. – Спосіб доступу: www.ebooks.adelaide.edu.au/d/dreiser/theodore/jennie/ – Заголовок з екрану.
26.     Eliot, George “Silas Marner” [Електронний ресурс]. – Спосіб доступу: www.pagebypagebooks.com/George_Eliot/Silas_Marner/ – Заголовок з екрану.
27.     English Page – Might [Електронний ресурс]. – Спосіб доступу:  www.englishpage.com/modals/might.html – Заголовок з екрану.
28.     Fraser B. Perspectives on politeness // Journal of Pragmatics 14. – 1990. – P. 219-236.
29.     Galsworthy, J. “The dark flower” Galsworthy J. The dark flower. – М.: Прогресс, 1975.
30.     Goldberg, R. “Art for Heart’s Sake” [Електронний ресурс]. – Спосіб доступу: www.mayflower.do.am/index/art_for_heart_s_sake/0-16 – Заголовок з екрану.
31.     Grice H.P. Logic and Conversation // Syntax and Semantics. – 1975. – Vol. 3. – P. 41-58.
32.     Grisham, J. The Firm [Електронний ресурс]. – Спосіб доступу: www.books.google.com/books?id=z7e7qtERfH0C&dq=inauthor%3A%22John%20Grisham%22&source=gbs_book_other_versions – Заголовок з екрану.
33.     Hemingway, E. “A Farewell to Arms” [Електронний ресурс]. – Спосіб доступу: www.scribd.com/doc/6765428/A-Farewell-to-Arms-by-Ernest-Hemingway-eBook – Заголовок з екрану.
34.     Henry, O. “The gift of the magi” Henry O. The gift of the magi. – Обнинск: Титул, 1999.
35.     Heym Stefan “Crusaders” [Електронний ресурс]. – Спосіб доступу: www.catalogue.nla.gov.au/Record/2695606?lookfor=author:%22Heym,%20Stefan,%201913-%22&offset=15&max=21 – Заголовок з екрану.
36.     Lakoff, R. Language and Women’s Place [Текст] / R. Lakoff. – New York: Harper & Row, 1975. PP. 45-79.
37.     Lakoff R. Language in Woman’s Place. – Language in Society, 1973. – No.2 – P. 45.
38.     Leech 1983: Leech G. N. Principles of Pragmatics. – London, New York: Longman, 1983. – 250 s. Marcjanik 2007: Marcjanik M. Grzecznosc w komunikacji j^zykowej. – Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007. – 166 s.
39.     London, Jack “Martin Eden” [Електронний ресурс]. – Спосіб доступу:  www.london.sonoma.edu/Writings/MartinEden/ – Заголовок з екрану.
40.     Maugham W.S. “Theater” [Електронний ресурс]. – Спосіб доступу: www.scribd.com/doc/22201457/Maugham-Theatre – Заголовок з екрану.
41.     Maugham W.S. “The moon and Sixpence”. – М.: Прогресс, 1972.
42.     Maugham W.S. “Princess September”. – М.: Голоса, 1996.
43.     Murphy, Raymond. English Grammar in Use : Third Edition, 2004. – P. 379.
44.     Osborne, J. “Look Back in Anger” [Електронний ресурс]. – Спосіб доступу: www.scribd.com/doc/12589143/Josborne-Look-Back-in-Anger – Заголовок з екрану.
45.     Sheldon, S. “If Tomorrow Comes” [Електронний ресурс]. – Спосіб доступу: www.gramotey.com/books/ 1269058721.htm – Заголовок з екрану.
46.     Sheldon, S. “Nothing Lasts Forever” [Електронний ресурс]. – Спосіб доступу: www.esnips.com/doc/7906ba3c-d3a2-4a4c-8381-9009936523ed/Nothing-Lasts-Forever-By-Sidney-Sheldon – Заголовок з екрану.
47.     Sheldon, S. “Windmills of the Gods” [Електронний ресурс]. – Спосіб доступу: www.fb2lib.net.ru/book/138303 – Заголовок з екрану.
48.     Spencer-Oatey 2005 – Spencer-Oatey H. Rapport Management Theory and Culture // Interlanguage Pragmatics. 2005. – 3. Vol. 2. – P. 321–346.
49.     Tolkien J.R.R. The Lord of the Rings. – М.: Менеджер, 2002. – P. 241.
50.     Watts 2003 – Watts R. Politeness. Cambridge: Cambridge University Press,  2003. – 318.
51.     Wild O. The Portrait of Dorian Gray. – М.: Менеджер, 2004. – P. 304.

ВИСНОВКИ

Розвиток лінгвістичної науки кінця ХХ – початку ХХІ століття виокремив дуже важливу ідею: комунікація людей – це основа їхньої свідомості, пізнання, суспільного буття в цілому і, відповідно, людина не може існувати поза комунікацією. Усе частіше вчені зосереджують свою увагу на проблемах мовної комунікації, принципах моделювання комунікативного акту, функціонуванні мови в різноманітних сферах суспільної діяльності, і зокрема на категоріях міждисциплінарного характеру, які є умовою успішного комунікативного акту. До таких категорій належить і категорія ввічливості. Як одна з основних складових міжособистісного спілкування, ввічливість являє собою важливий регулятор поведінки, необхідний для досягнення ефективної взаємодії людей.

В останні десятиліття поняття „ввічливість” і його реалізація в мовленні усе частіше привертають увагу лінгвістів. Поштовхом до зацікавлення cтало зростання загаль­ного інтересу до культурології й прагматики, націо­наль­ної специ­фі­ки поведінки й мовлення людей. Мовленнєвий етикет – це важливий елемент будь-якої націо­наль­­ної куль­тури. Типові звороти мовленнєвого етикету є своє­рід­ним мовним фондом, який регулює суспільні та особисті взаємовідношення між носіями певної мови.

Вввічливість розглядається як набір стратегій або мовленнєвих моделей, які встановлюються одними комунікантами як норми для себе, або іншими – як норми для них, і водночас як соціально зумовлені поведінкові норми, вербальні і невербальні, у визначеній суспільній групі. Ввічливість – це прояв поваги, це і готовність зробити послугу тому, хто її потребує, і делікатність, і такт. І звичайно ж, своєчасний і доречний мовленнєвий прояв – мовленнєвий етикет – невід’ємний елемент ввічливості.

Категорія ввічливості являє собою складне соціокультурне явище, що відображає міжособистісні стосунки комунікантів і забезпечує соціальну рівновагу, а також є необхідною передумовою комунікативного співробітництва. У реалізації тактик увічливості важливу роль відіграють поняття позитивної і негативної ввічливості (стратегії зближення та віддалення), що є яскраво вираженим у дослідженнях Дж. Ліч.

З кінця ХХ століття в лінгвістичних дослідженнях категорія ввічливості розглядалася з різних поглядів. Проте ж більшість дослідників розглядають її, як поняття, пов’язане з мовленнєвим етикетом.

Ми погоджуємось з Ю.Д. Апресяном у тому, що мовленнєвий етикет – це сукуп­ність типо­вих висловлю­вань, закріплених мовленнєвими і націо­нально-куль­тур­ними традиці­ями в певному мовному колективі для викорис­тан­ня в конкретних соціально-комунікативних ситуа­ці­ях.

Кожна мова відображає не лише особливості природних умов чи культури, але й своєрідність національного характеру її но­­сія. Тому національно-культурна специфіка певного народу мо­же бути най­більш повно та всебічно пізнана лише у порівнянні з національно-культурними особливостями інших народів. Це по­ло­­­­ження обумов­лює доцільність проведення у нашому дослі­дже­н­­ні не лише виявлення засобів вираження ввічливості в сучасній англійській мові, й порівняльного аналізу типових формул мовленнєвого етикета в українській та англійській мовах.

Матеріалом нашого дослідження є, перш за все, художня література, адже ми опирались на слова Мацько про те, що художній стиль займає особливе місце серед інших функціональних стилів, є серцевиною стилістичної системи національ­ної мови. Саме художній стиль взаємодіє з усіма іншими стилями , а також за допомогою системи образів впливає на розум, волю, емоції читачів.

В нашому дослідженні ми вирішили розглянути такі окремі аспекти : звертання, прохання, відмова, подяка. Використавши твори сучасної англійської художньої літератури, ми визначили які саме засоби застосовують для вираження категорії, яку ми вивчаємо, і зуміли проілюструвати це на прикладах. Ми вперше провели опитування студентів, які вивчають англійську мову, запропонувавши їм перекласти певні речення, доцільніше сказати ситуації, з української на англійську мову так, щоб вони звучали ввічливо.

Ми розглянули граматичні та лексико-семантичні засоби не роздільно, а в сукупності, тому що семантика слова може накладати обмеження на використання граматичних форм, а граматичні категорії, у свою чергу, впливають на актуальний вибір лексичних засобів. На нашу думку, для побудови стилістично витриманого висловлювання необхідне узгодження граматичних і лексичних засобів вираження категорії ввічливості. Ми розглянули зокрема і засоби пом’якшення категоричності : модальні фрази, форма розділового запитання, ступеневі прислівники, модальні дієслова, модальні частки, мовні звороти, які є невід’ємним елементом ввічливості.

Поєднання виразів мовленнєвого етикету в діалогічну єдність, їх морфологічний склад і синтаксична будова, граматичні категорії – ці та інші питання являють собою перспективу в дослідженні категорії ввічливості. Важливим є з’ясування граматичної природи формул ввічливості з погляду їх вживання в тій чи іншій ситуації спілкування, тобто в реальному контексті.