Характеристика основних принципів управління школою

Грудень 26th, 20133:34 pm

0


Характеристика основних принципів управління школою

Успішне керівництво шкільною справою передбачає чітке планування всієї системи заходів, зв’язаних з організацією загального навчання і забезпеченням навчально-виховного процесу. Принцип плановості – основний принцип. Тільки на основі наукового планування, що спирається на об’єктивні закони, врахування реальної дійсності, наявних можливостей і резервів, можливе дійове керівництво будь-якою галуззю економіки і культури. Впровадження планового начала в усі ланки шкільного навчання і підготовки кадрів – характерна особливість системи освіти.

Планування роботи школи повинно охоплювати всі ділянки: навчально-виховну і позакласну роботу, діяльність педагогічного колективу і учнівських організацій, господарську і фінансову роботу школи і т. д. Тільки таке всеохоплююче планування, планування як система організації і керування є дійовим, служить керівництвом до дії.

Одним з найважливіших принципів керівництва є конкретність, діловитість.

Конкретність і діловитість керівництва – це глибоке проникнення в суть справи, досконале знання всіх її сторін, всебічне вивчення практики і вміння робити з неї правильні висновки. Конкретне, ділове керівництво спирається на все нове, прогресивне і разом з тим воно несумісне з шумихою і прожектерством.

Цілеспрямованість і діловитість у керівництві школою вимагають глибокого знання педагогічної справи, законів і закономірностей виховання і розвитку особистості. Правильне керівництво школою передбачає творчий підхід до розв’язання педагогічних проблем, воно повинно бути науково-педагогічним керівництвом, давати практичним працівникам правильні, науково-обгрунтовані рекомендації.

Керівництво роботою школи здійснюється на основі принципу єдиноначальності в поєднанні з колегіальністю – широким залученням практичних працівників до обговорення і розв’язання найважливіших проблем роботи школи. Колегіальне обговорення і вирішення всіх питань керівництва повинні супроводжуватись встановленням відповідальності кожного за виконання практичних завдань. Завдання керівництва школи – забезпечувати всі потрібні умови для навчання учнів і проводити ремонтні роботи, коли це потрібно.

Творче керівництво школою неможливе без опори на педагогічний колектив. Тільки спираючись на творчу думку, передовий досвід учителів, вихователів, керівники школи зможуть забезпечити правильну організацію і керівництво навчально-виховним процесом.

Виборність директорів шкіл сприятиме дальшому зміцненню демократичних основ і поліпшенню якості керівництва школою, піднесенню відповідальності всього педагогічного колективу, розвитку його творчості, ініціативи.

Неодмінною умовою правильного керівництва є контроль і перевірка виконання. Систематична перевірка, контроль – найважливіший засіб здійснення накреслених планів, рішень, директив партії і уряду. Відсутність контролю породжує безвідповідальність, розхлябаність, недисциплінованість.

Контроль і перевірка виконання – це не формальна, канцелярська процедура, а жива, практична робота, спрямована на мобілізацію людей, поліпшення справи. Правильно поставлений педагогічний контроль і перевірка виконання є одним з дійових засобів допомоги вчителеві, поліпшення навчально-виховного процесу.

Дієвість контролю – в його систематичності і оперативності, в умінні вчасно виправити допущені помилки, виявлені недоліки, Внутрішній контроль повинен тісно пов’язуватись з вивченням і узагальненням кращого педагогічного досвіду, розробкою і впровадженням передових методів праці.

Складовою, невід’ємною частиною керівництва і контролю є критика і самокритика. Партія розглядає критику і самокритику як випробуваний метод роботи, шлях виявлення і виправлення помилок і хиб, правильного виховання кадрів.

У педагогічному колективі, де по-діловому розгорнуто критику і самокритику, виховується почуття особистої і колективної відповідальності за роботу школи, за піднесення ідейно-теоретичного рівня навчально-виховної роботи. Такий колектив живе творчим, повнокровним життям.

Ділова критика, що ґрунтується на глибокому аналізі хиб і причин, що їх породжують, на об’єктивній оцінці діяльності кожного працівника школи, стимулює роботу колективу.

Відомості про автора: С. Ф. Збандуто