Історія розвитку РR

16 Січня, 20124:25 pm

0


Історія розвитку РR

Зародження, розвиток, становлення та визнання в суспільстві РR як нової наукової дисципліни пов’язані, насамперед, зі США. Історично склалося так, що саме в цій країні у процесі формування ментальності нового суспільства почався бурхливий розвиток демократичних засад громадянського суспільства, ринкових відносин в економіці, які вимагали необхідності професійної роботи для налагодження суспільного діалогу.

Походження терміна “public relations” пов’язане з автором американської Декларації незалежності Томасом Джефферсоном, який уперше використав це словосполучення 1807 р. в чернетці свого президентського звернення до Конгресу. У розумінні Джефферсона, “паблік рилейшнз” – це “нарощування зусиль політичних інститутів для створення клімату довіри в національному масштабі”.
На початковому етапі цей термін трактувався як політична діяльність, що її використовували уряди та інші державні установи для дій, які можна частково співвіднести з радянським поняттям “пропаганда й агітація”. Але згодом стало очевидно, що за своєю суттю та призначенням це зовсім інша форма діяльності.

Становлення РR пов’язане з розвитком соціально-економічних відносин, у процесі яких суттєво змінювалися стосунки між людьми, між капіталом та формами його організації. Формування транснаціональних корпорацій, значне розширення представників середнього класу в структурі працездатного населення, підвищення активності профспілок, збільшення впливу політичних партій, поява широко розгалуженої системи громадських утворень – усе це суттєво змінило характер відносин між людьми та соціальними інститутами, між корпораціями та державою.

Паралельно з цими процесами зростало соціально-протестне незадоволення людей суттєвими змінами умов життя та діяльності, у результаті чого це незадоволення охоплювало як широкі верстви населення, так і корпорації, фірми, підприємства. Якщо населення протестувало проти незадовільних умов життя, то представники приватного бізнесу виказували невдоволення надмірним втручанням держави в їхню діяльність. Треба було подолати ці суперечності та протиріччя.

На новому етапі розвитку суспільства стає необхідним узгодження існуючих механізмів конкуренції, послаблення протистояння фатальності та непередбаченості за рахунок удосконалення саморегулятивних ринкових механізмів, конкретних засобів, пов’язаних з чітко визначеними правилами гри на ринку товарів та послуг. Запровадження державою та її інституціями політичних гарантій для реалізації ринкових відносин об’єктивно вимагало публічного діалогу між владою та капіталом, між роботодавцем та працівниками. Відкритість до діалогу стає формою пошуку переваг, пов’язаних із суттєвими соціальними змінами, та створення підстав для зв’язку з громадськістю. Конкретними засобами вирішення цих проблем стає поява людей особливої професії під назвою прес-секретарів (прес-агентів), які спочатку стають організаторами роботи з пресою. Пізніше до їх функцій увійшло надання особливих послуг з контактів та зв’язків з широкими колами громадськості.

На початку XX ст. в ЗМІ починається епоха “смажених” фактів, пов’язана з публічними скандалами навколо монополій та корумпованих чиновників. Особливо яскраво це виявилось у США. Американські журналісти, соціологи, політологи, письменники широко розповсюджували інформацію про публічні скандали навколо окремих корпорацій та владних структур. У пресі описувалися випадки корупції, нечесні прийоми конкурентної боротьби кампаній, висвітлювалися ганебні умови життя робітників, викривалися вади діяльності уряду та місцевих владних структур. Особи, яких критикували, були змушені розробляти стратегію оборони і контрнападу на своїх критиків. В умовах інформаційного протистояння громадянам та інституціям однієї країни потрібно було знайти шлях до діалогу та взаєморозуміння між собою.

У книзі “Паблік рилейшнз, чи як успішно керувати суспільною думкою” Г. Почепцов відзначає: “Реально РR виник у результаті індустріальної революції, коли монополісти відчули нестачу методів управління тільки виробничою сферою. США першими пройшли цю дорогу монополізації, тому тут наприкінці сторіччя і виникають перші варіанти реалізації ідей РR”.

Історія розвитку РR – Частина 2