Єдність і взаємозв’язок загальної та професійної освіти

Червень 22nd, 20149:54 am

0


Єдність і взаємозв’язок загальної та професійної освіти

Підготовка підростаючого покоління до життя вимагає тісного поєднання, взаємозв’язку загальної і професійної освіти, Озброюючи учнів знаннями з основ наук, школа забезпечує їх розумовий розвиток, пізнання законів і закономірностей природи, суспільства і людського мислення, розкриває перед ними сили науки і вчить практично користуватися надбаним в житті, тобто дає їм загальну освіту.

Загальна освіта; що здійснюється в нашому суспільстві, зумовлена матеріальними і суспільними вимогами і спрямована на формування всебічно розвиненої людини. Загальна освіта – оволодіння системою знань з основ наук, техніки і культури, естетичний і фізичний розвиток – спрямована на вдосконалення здібностей, духовних і фізичних сил. Вона створює основу для творчої різносторонньої діяльності, участі особи в суспільному житті.

Загальна освіта в сучасному суспільстві озброює людину знаннями, уміннями і навичками, потрібними їй не лише для участі в суспільно корисній продуктивній праці, а й для активної участі в культурному житті суспільства, для виконання громадських обов’язків.

Загальна освіта – важливий засіб формування, на основі природничо-наукових і суспільних знань, благородних почуттів, твердої волі, характеру і поведінки особистості.

Істотною ознакою загальної освіти є формування людей, здатних до самостійного мислення, навчання, праці. Зумовлена метою демократичного виховання, загальна освіта в нашій країні спрямована на підготовку освіченої, культурної людини, з високими моральними якостями, благородними почуттями.

Загальна освіта є не тільки фундаментом політехнічного навчання, а й безпосередньо дає політехнічні знання, вказує шляхи застосування законів науки у виробничих процесах, розкриває природничо-наукові основи виробництва.

Професійна освіта на другому етапі навчання здійснюється в середніх професійних навчальних закладах. Вона становить своїм завданням підготовку кваліфікованих кадрів масових професій.

Поряд із загальною і політехнічною освітою середня професійна школа дає учням спеціальні знання, певну професію. Це забезпечується викладанням загальнотехнічних і спеціальних дисциплін, організацією виробничого навчання учнів.

У середній професійній школі навчальний матеріал по роках розподіляється так, щоб загальноосвітні і загальнотехнічні знання, необхідні для засвоєння спеціальних дисциплін, учні здобували раніше, ніж приступлять до вивчення спеціальних дисциплін чи відповідних розділів курсу професійно-виробничого навчання.

Загальна, політехнічна і професійна освіта органічно зв’язані між собою і взаємозумовлені, вони забезпечують єдність і наступність навчання на першому і другому його етапах, підготовку всебічно розвинених людей.

Зміст освіти на всіх етапах навчання в школі зумовлений виховними завданнями, тими вимогами, які ставить партія і держава в справі підготовки підростаючого покоління.

Відомості про автора: С. Ф. Збандуто