Керівний персонал вищої школи

Листопад 29th, 20124:11 pm

0


Керівний персонал вищої школи

У Верховній Раді України, Кабінеті Міністрів України, Секретаріаті Президента України до керівних працівників, які за розподілом функціональ­них повноважень займаються питаннями вищої освіти, слід віднести:

– Голову Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти;

– Віце-прем’єр-міністра України з гуманітарних та соціальних питань;

– Міністра освіти і науки України;

– Керівника Головної служби гуманітарної політики Секретаріату Президента України.

В інших центральних і місцевих органах державної влади та органах міс­цевого самоврядування відповідні структурні підрозділи, що уповноваженні з питань вищої освіти, очолюють керівні державні службовці та посадові особи місцевого самоврядування.

Безпосереднє керівництво (управління) вищим навчальним закладом здій­снюють ректор (президент), начальник, директор тощо. Керівнику законодавчо надаються певні повноваження з вирішення питань діяльності закладу. Для їх вирішення відповідно до статуту керівник закладу створює робочі та дорадчі органи, а також визначає їхні повноваження. Водночас керівник відповідає за результати діяльності, щорічно звітує перед власником (власниками) або упо­вноваженим органом (особою) та вищим колегіальним органом громадського самоврядування закладу. Керівник вищого навчального закладу відповідно до статуту може делегувати частину повноважень своїм заступникам та керівни­кам структурних підрозділів.

Керівництво факультетом вищого навчального закладу ІІІ або IV рівня акредитації здійснює декан, який також може делегувати частину повноважень своїм заступникам. Декан видає розпорядження, що стосуються діяльності фа­культету і є обов’язковими для виконання всіма його працівниками, але можуть бути скасовані керівником закладу в разі суперечливості із законодавством, ста­тутом чи інтересам організації. Керівництво відділенням вищого навчального закладу І або ІІ рівня акреди­тації здійснює завідуючий, який призначається на посаду керівником закладу.

Законодавством встановлюються вимоги до керівника закладу. Так, канди­дат на посаду керівника вищого навчального закладу ІІІ або IV рівня акредитації повинен бути громадянином України, вільно володіти українською мовою, мати вчене звання професора, науковий ступінь доктора або кандидата наук і стаж науково-педагогічної діяльності не менше десяти років. Конкурс на заміщення посади керівника навчального закладу оголошується власником (власниками) або уповноваженим органом (особою) щоп’ять років (для національних закла­дів кожні сім років).

Кандидат на посаду керівника вищого навчального закладу І або ІІ рівнів акредитації повинен бути громадянином України, вільно володіти українською мовою, мати вищу освіту, відповідну підготовку та стаж педагогічної роботи в закладах відповідного профілю не менше п’яти років. Конкурс на заміщення по­сади в цьому випадку оголошується щоп’ять років.

Вчена рада факультету обирає і рекомендує керівнику закладу кандидату­ру керівника факультету з числа науково-педагогічних працівників факульте­ту, які мають вчене звання доцента, професора і науковий ступінь. Керівник факультету призначається на посаду терміном на п’ять років (для національ­ного закладу на сім років) і виконує свої повноваження на постійній основі. У вищих навчальних закладах мистецького профілю можуть встановлюватися додаткові вимоги щодо кандидатів на цю посаду. Заступники керівника фа­культету призначаються його керівником за пропозицією факультетської вче­ної ради.

Керівництво кафедрою як базовим структурним підрозділом вищого на­вчального закладу ІІІ або IV рівня акредитації здійснює її завідувач. Завідувач кафедри обирається на цю посаду за конкурсом вченою радою закладу терміном на п’ять років (для національного закладу на сім років).

Керівником філії як відокремленого структурного підрозділу вищого на­чального закладу є директор, який призначається в порядку, встановленому статутом закладу.

Керівництво навчально-науковим, науковим, науково-дослідним, науково-виробничим інститутом як структурним підрозділом вищого навчального за­кладу IV рівня акредитації, здійснює директор, який обирається за конкурсом на п’ять років.

Директор бібліотеки вищого навчального закладу ІІІ або IV рівня акреди­тації обирається вченою радою закладу терміном на п’ять років (для національ­ного закладу на сім років).

Основні поняття: ректор (президент), начальник, директор, декан, завідуючий кафедрою, завідуючий відділенням, директор бібліотеки.